JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 62 63 64 65 66 67 »
Uutiset
Naantali
5.2.2021 16.07

Korona­ra­joi­tuksia jatketaan Naantalissa - yli 80-vuotiaiden rokottaminen aloitetaan 22.2.

Uu­den­kau­pun­gin yh­teis­toi­min­ta-alu­eel­la on to­det­tu kes­ki­vii­kon jäl­keen kak­si uut­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Ko­ko­nais­tar­tun­ta­mää­rä on nyt U-so­ten alu­eel­la 237. Toi­nen uu­sis­ta tar­tun­nois­ta on to­det­tu Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa ja toi­nen Kus­ta­vis­sa.

Uutiset
Naantali
4.2.2021 19.35

Jääkar­hu­tais­tosta kuvakisan voitto

Uu­den­kau­pun­gin kau­pun­gin­hal­li­tus myön­si tek­ni­sel­le lau­ta­kun­nal­le lu­van kau­pun­gin kes­kus­tas­sa si­jait­se­van Sei­ko­win ki­vi­ra­ken­nuk­sen si­sä­muu­tos­töil­le. Ki­vi­ra­ken­nuk­seen on tu­los­sa ti­lo­ja mu­se­on ko­ko­el­mil­le.

Mielipiteet
Naantali
3.2.2021 13.38

Liian aikaisia rahapyyntöjä

Mitä Naan­ta­lin ikäys­tä­väl­li­syys on? Ikäys­tä­väl­li­nen Naan­ta­li -oh­jel­ma on löy­sä van­hus­ten­huol­toa kä­sit­te­le­vä ”stra­te­gi­nen” pa­pe­ri. Sii­nä to­de­taan ta­voi­tel­ta­van ny­ky­ti­laa ke­vy­em­pää, ”vä­häi­sem­pää” pal­ve­lu­jen peit­tä­vyyt­tä tar­koit­ta­vaa, ra­ken­net­ta. Sa­ma­nai­kai­ses­ti pal­ve­lu­mak­su­ja ko­ro­te­taan ja saan­tik­ri­tee­re­jä ki­ris­te­tään.

Uutiset
Naantali
3.2.2021 11.50

Naantalin Kuparivuoren leirin­tä­a­lu­eelle kehit­tä­mis­rahaa

Uutiset
Naantali
2.2.2021 15.57

Naantalissa suunnitellaan venemessuja toukokuulle

– Yh­teis­työ an­taa No­vi­dan am­ma­til­li­sen pe­rus­tut­kin­non opis­ke­li­joil­le Loi­maal­la, Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa ja Lie­dos­sa ja No­vi­dan lu­ki­on opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suu­den opis­kel­la am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen joh­dan­to-opin­to­ja, avoi­men am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun opin­to­ja tai tu­tus­tu­mi­so­pin­to­ja, No­vi­dan pe­da­go­gi­nen reh­to­ri Pet­ri Läh­de to­te­aa.

Uutiset
2.2.2021 15.16

Pankilla kesätyö­kam­panja Vehmaalla ja Naantalissa

Kus­ta­vin Ki­vi­maan kou­lus­sa ja Suo­tor­pan päi­vä­ko­dis­sa on il­men­nyt ko­ro­na­vi­ru­sal­tis­tu­mi­nen. Las­ten huol­ta­jil­le on tie­do­tet­tu asi­as­ta.

Uutiset
Naantali
2.2.2021 15.11

Naantalissa neljä valtuus­to­a­loi­tetta

Uutiset
Naantali
1.2.2021 13.35

Naantalin Energialla isoja investointeja

My­nä­mä­en kun­nan­hal­li­tuk­sen mu­kaan kun­nan pal­ve­lu­toi­min­taan, hen­ki­lö­kun­nan jak­sa­mi­seen sekä sai­raus­pois­sa­o­loi­hin on vuo­den ai­ka­na vai­kut­ta­nut enem­män pit­kit­ty­nyt ko­ro­na­pan­de­mia ra­joi­tuk­si­neen ja eri­tyis­jär­jes­te­lyi­neen kuin sääs­tö­syis­tä teh­dyt hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­set.

Uutiset
Naantali
29.1.2021 19.05

Maskisuositus laajenee Naantalissa

Uu­den­kau­pun­gin yh­teis­toi­min­ta-alu­een vii­des­sä kun­nas­sa on to­det­tu ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na yh­teen­sä 204 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, tie­dot­taa U-sote.

Uutiset
27.1.2021 15.01

Ugin päiväkodissa korona­tar­tuntoja, Naantalissa tartuntoja kolmessa koulussa

Uutiset
27.1.2021 11.27

Naantalissa ja Ugissa kunnostetaan Helmi-kohteita

Val­met Au­to­mo­ti­ve aloit­taa tä­nään tu­han­nen tuo­tan­to­työn­te­ki­jän ja toi­mi­hen­ki­lön rek­ry­toin­nin. Rek­ry­toin­nil­la ha­e­taan hen­ki­lös­töä sekä Uu­teen­kau­pun­kiin et­tä Sa­loon au­ton- ja akun­val­mis­tuk­sen tar­pei­siin.

Uutiset
Naantali
25.1.2021 18.18

Neljä Naantalin johta­ja­eh­do­kasta sovel­tu­vuu­sar­vi­ointiin

Vesa Pent­ti­lä on va­lit­tu Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien uu­dek­si pää­toi­mit­ta­jak­si. Vak­ka-Suo­men Me­dia Osuus­kun­nan hal­li­tus päät­ti va­lin­nas­ta ko­kouk­ses­saan tors­tai­na.

Uutiset
Naantali
21.1.2021 16.11

Saaris­to­mat­kai­lulle yhteistä näkyvyyttä

Uutiset
Naantali
21.1.2021 15.12

Naantali ohjaa pyöräilijät pienemmille teille

Täh? Ei­hän 1990-lu­vun alus­ta ole ai­kaa kuin pa­ri­kym­men­tä vuot­ta. Näin on, mut­ta vi­ro­lai­set las­ke­vat­kin it­se­näi­syy­den al­ka­neen hel­mi­kuun lo­pul­la 1918, jol­loin jul­kis­tet­tiin Vi­ron ta­sa­val­lan pe­rus­ta­mi­sa­si­a­kir­ja Ma­ni­fest köi­gi­le Ees­ti­maa rah­vas­te­le.

Uutiset
Naantali
20.1.2021 14.54

Naviren alueella alkaa rakentaminen

Nou­si­ais­ten kun­nan kun­to­sa­lin asi­ak­kaal­la on to­det­tu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta per­jan­tai­na 26.2. Asi­a­kas on vie­rai­lut kun­to­sa­lil­la var­hain aa­mul­la kes­ki­viik­ko­na 24.2 noin klo 04.15.

« 1 ... 62 63 64 65 66 67 »

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely