JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 61 62 63 64 65 66 67 »
Uutiset
Naantali
27.2.2021 9.17

Avi: Maahantulijat terveys­tar­kas­tukseen Naantalissa ja Turussa

Uutiset
Naantali
25.2.2021 15.01

Naantali tukee alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä

– Vä­hän hai­ke­al­ta­kin tun­tuu. Ylä­as­teen lii­kun­ta­tun­neil­la olen vii­mek­si käy­nyt tääl­lä. Ei sil­ti ka­du­ta, et­tä ai­koi­naan läh­din, Tiiu Leh­to­nen tuu­maa as­tu­es­saan tyh­jään Ta­pon­ke­don jal­ka­pal­lo­hal­liin.

Uutiset
Naantali
25.2.2021 11.42

Naantalissa rokotuksia yli 50-vuotiaille riskiryhmään kuuluville

Uutiset
Naantali
25.2.2021 9.16

Leppänen tyrkyllä Naantalin johtoon

Uutiset
Naantali
23.2.2021 9.40

Korona­ro­ko­tukset etenevät Naantalissa – soitot yli 80-vuotiaille jatkuvat, 70–79-vuotiaiden kirjeet lähetetty

Uu­den­kau­pun­gin Ko­ri­hait on teh­nyt jat­ko­so­pi­muk­sen At­te Per­tun kans­sa. Ko­ke­nut lai­tu­ri aloit­taa 12:nnen kau­ten­sa Ko­ris­lii­gas­sa ja toi­sen Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa. Per­tun jat­ko­so­pi­mus on mal­lia 1+1.

Uutiset
23.2.2021 9.30

Maskuun ja Naantaliin ps-ehdokkaita

Juu­ri näi­hin ai­koi­hin syn­ty­vät ke­vät­kii­man jäl­jil­tä lii­an mo­net kis­sa­pe­su­eet luon­toon tai puut­teel­li­siin olo­suh­tei­siin pi­han pe­räl­le. Va­ki­tuis­ten ja ke­sä­a­suk­kai­den on hyvä tar­kas­taa va­jat ja ul­ko­ra­ken­nuk­set, ta­lon ja te­ras­sin alus­tat ja il­moit­taa pi­kim­mi­ten alu­eel­laan eläin­suo­je­lu­toi­mi­joil­le ja pyy­tää ot­ta­maan emo ja pen­nut tur­vaan.

Kulttuuri
Naantali
18.2.2021 17.03

Naantalin nelipäi­väi­sissä Kirjajuhlissa teemana Sanan mahti

Yleis­hyö­dyl­li­nen yh­tiö aloit­tai­si toi­min­tan­sa ke­säl­lä, toi­mi­si kak­si vuot­ta ja sen kes­kei­se­nä toi­mi­a­la­na oli­si uu­den te­ol­li­sen toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­sen kor­di­noin­ti alu­eel­le, joka si­jait­see Tu­run ta­lou­sa­lu­eel­la Naan­ta­lin ja rai­si­on maa-alu­eil­la.

Uutiset
Naantali
17.2.2021 13.41

Naantali avaa kuntosalit ja uimapaikkojen pukuhuoneet maanantaina

Uutiset
Naantali
16.2.2021 14.30

Naantali ei järjestä saaris­to­lii­ken­nettä

Uutiset
Naantali
16.2.2021 12.05

Naantali jatkaa johtajahakua

Uutiset
Naantali
15.2.2021 14.35

Velkuan Teersaloon uusi palve­lu­ra­kennus

"Väs­tä­rä­kis­tä vä­hä­sen" sa­no­taan ja kyl­lä maa­nan­tai­na sil­tä tun­tui­kin. Väs­tä­räk­ki naut­ti kau­pun­gin­lah­den ran­nal­la läm­pi­mäs­tä me­ri­tuu­les­ta au­rin­gon pais­tees­sa. Kuva on otet­tu Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa 12.4.

Uutiset
Naantali
12.2.2021 15.23

Naantalissa pyritään turvaamaan kaikkien yo-kirjoitukset

Säh­kö­lait­tees­ta tai -asen­nuk­ses­ta al­ka­nei­ta tu­li­pa­lo­ja oli Tur­val­li­suus- ja ke­mi­kaa­li­vi­ras­ton tie­to­jen mu­kaan vii­me vuon­na vä­hem­män kuin ai­em­pi­na vuo­si­na.

Uutiset
Naantali
11.2.2021 18.23

Korona­ro­ko­tukset alkavat Naantalissa

Ely-kes­kus asen­si Veh­maan kes­kus­taan Vink­ki­län­tiel­le vii­me tors­tai­na ajo­no­peu­den näyt­tö­tau­lun. Tie­o­suu­del­la on 40 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peus­ra­joi­tus. Sal­li­tun no­peu­den yli­tyk­ses­tä ei ai­heu­du sank­ti­oi­ta.

Uutiset
Naantali
10.2.2021 7.35

Velkuan purkukoulusta aineistoa museoon

Ak­se­li-kun­nat Mas­ku, My­nä­mä­ki ja Nou­si­ai­nen te­ke­vät tä­män vuo­den kun­ta­vaa­leis­sa uu­den­lais­ta ää­nes­ty­syh­teis­työ­tä. Kun­nat ovat so­pi­neet ul­ko­ää­nes­tyk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä yh­teis­työs­sä mo­lem­pi­na en­nak­ko­ää­nes­tys­vii­kon­lop­pui­na tou­ko­kuun lo­pus­sa ja ke­sä­kuun alus­sa.

Uutiset
Naantali
8.2.2021 11.30

Naantalin ravintolassa koronaa

Muu­ta­mas­sa vuo­si­kym­me­nes­sä va­ris­lin­tui­hin kuu­lu­va naak­ka on muut­tu­nut kirk­ko­mai­den tyy­lik­kääs­tä, tum­man­pu­hu­vas­ta lin­nus­ta kau­pun­gin ja maa­seu­dun pa­han­te­ki­jäk­si.

« 1 ... 61 62 63 64 65 66 67 »

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely