JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
3.3.2021 13.25

Lietteen­kul­je­tukset kunnan kilpai­lut­ta­maksi

Lou­nais-Suo­men jä­te­huol­to­lau­ta­kun­nan te­ke­mä pää­tös kun­nan jär­jes­tä­mään liet­teen­kul­je­tuk­seen siir­ty­mi­ses­tä sai lain­voi­man, kun kor­kein hal­lin­to-oi­keus hyl­kä­si asi­as­ta teh­dyn va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­sen.

Näin ol­len sako- ja um­pi­kai­vo­liet­tei­den kul­je­tuk­set kil­pai­lut­taa asuk­kai­den puo­les­ta jat­kos­sa kun­tien omis­ta­ma Lou­nais-Suo­men Jä­te­huol­to. Liet­teen­kul­je­tuk­set siir­ty­vät sen kil­pai­lut­ta­mik­si vuo­sien 2021–2026 ai­ka­na.

LSJH jat­kaa lie­te­kai­vo­jen ko­ko­nais­mää­rän kar­toit­ta­mis­ta alu­een­sa kun­nis­sa. Lie­te­kai­vo­sel­vi­tyk­siä käy­te­tään kil­pai­lu­tus­ten pe­rus­ta­na.

Va­kan alu­eel­ta Lou­nais-Suo­men Jä­te­huol­lon alu­ee­seen kuu­lu­vat Mas­ku, My­nä­mä­ki, Naan­ta­li ja Nou­si­ai­nen.

Lie­te­kai­vo­ky­se­lyt on tä­hän men­nes­sä lä­he­tet­ty Tur­kua ja Sa­loa lu­kuun ot­ta­mat­ta kaik­kiin LSJH:n omis­ta­ja­kun­tien kiin­teis­töi­hin, jot­ka ei­vät kuu­lu vie­mä­ri­ver­kos­ton pii­riin.

Kir­jei­tä on lä­he­tet­ty kaik­ki­aan 32 400 kap­pa­let­ta, mut­ta vas­ta vain noin puo­let on vas­tan­nut sii­hen.

– Mitä use­am­pi kiin­teis­tö vas­taa ky­se­lyyn, sen pa­rem­pi kil­pai­lu­tus saa­daan ai­kai­sek­si. Asuk­kaat voi­vat siis it­se vai­kut­taa kil­pai­lu­tuk­sen lop­pu­tu­lok­seen. Jos ky­se­lyn on saa­nut, mut­tei vie­lä ole il­moit­ta­nut tie­to­jaan, se pi­täi­si teh­dä vii­meis­tään nyt, LSJH:n asu­kas­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Cati Huh­ta kan­nus­taa.

En­sim­mäi­set pää­tök­sen­mu­kai­set liet­teen­kul­je­tu­su­ra­kat käyn­nis­ty­vät huh­ti­kuun alus­sa, kun lie­te­kai­vo­ja ale­taan tyh­jen­tää LSJH:n toi­mes­ta Pa­rais­ten alu­een Nau­von, Korp­poon ja Houts­ka­rin pää­saa­ril­la. Seu­raa­vat lie­te­kul­je­tus­kil­pai­lu­tuk­set LSJH jul­kai­see tä­män vuo­den syk­syl­lä.

– Täl­lä het­kel­lä suun­nit­te­lu­työ on käyn­nis­sä ja urak­ka-alu­ei­ta op­ti­moi­daan niin, et­tä ne so­pi­vat kai­ken ko­koi­sil­le yri­tyk­sil­le. Tar­jous­pyyn­nön jul­kai­sua edel­tä­vät ura­koit­si­joi­den kans­sa käy­tä­vät mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­lut. Nyt voim­me ede­tä suu­rem­mal­la vaih­teel­la ja jat­kaa lie­te­huol­lon ke­hit­tä­mis­tä asuk­kai­den ja ym­pä­ris­tön hy­väk­si, Huh­ta to­te­aa.