JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
23.2.2021 9.40

Korona­ro­ko­tukset etenevät Naantalissa – soitot yli 80-vuotiaille jatkuvat, 70–79-vuotiaiden kirjeet lähetetty

Naan­ta­lis­sa on aloi­tet­tu maa­nan­tai­na 22.2. yli 80-vuo­ti­ai­den naan­ta­li­lais­ten ro­ko­tuk­set. Hei­dän kans­saan sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­vat yli 70-vuo­ti­aat ja omais­hoi­ta­jat ro­ko­te­taan sa­maan ai­kaan.

Soi­tot 80-vuo­ti­ail­le ja van­hem­mil­le naan­ta­li­lai­sil­le ro­ko­tu­sa­jan va­raa­mi­sek­si jat­ku­vat ku­lu­val­la vii­kol­la. Noin 70 pro­sent­tia yli 80-vuo­ti­ais­ta on ta­voi­tet­tu, ja lo­put yli 80-vuo­ti­aat py­ri­tään ta­voit­ta­maan tä­män vii­kon ai­ka­na.

Soit­toa kan­nat­taa odot­taa rau­has­sa, ter­vey­den­huol­los­ta soi­te­taan use­am­man ker­ran, mi­kä­li hen­ki­löä ei heti ta­voi­te­ta. Pu­he­lu tu­lee nu­me­ros­ta 040 4846 533 tai 02 4362 611. El­lei saa soit­toa 26.2. men­nes­sä, kan­nat­taa it­se ol­la yh­tey­des­sä ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jan va­raus­nu­me­roon 040 4846 533, ar­ki­sin kel­lo 90–14.

70–79-vuo­ti­ail­le osoi­te­tut kir­jeet on pos­ti­tet­tu 17.2. Kir­jees­sä on an­net­tu syn­ty­mä­vuo­den mu­kai­set ajan­va­rau­soh­jeet. Yli 70-vuo­ti­ai­den ajan­va­raus ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen al­kaa por­ras­te­tus­ti 1.3. al­ka­en vuo­si­na 1941–1942 syn­ty­neis­tä. Kir­je on näh­tä­vis­sä ko­ko­nai­suu­des­saan kau­pun­gin si­vuil­la. Ter­vey­den­huol­los­ta ke­ho­te­taan nou­dat­ta­maan kir­jees­sä mai­nit­tua soit­to­ai­kaa, jot­ta pu­he­lin­ruuh­kaa ei syn­tyi­si.

70–79-vuo­ti­aat saa­vat muis­tu­tuk­sen ro­ko­tu­sa­jan va­raa­mi­ses­ta myös teks­ti­vies­tit­se, kun tä­män ikä­ryh­män ajan­va­raus al­kaa. Ro­ko­tuk­set voi­daan tä­män het­ken ar­vi­on mu­kaan aloit­taa 22.3.

Yli 70-vuo­ti­aat kuu­lu­vat ikän­sä puo­les­ta ris­ki­ryh­mään, jo­ten erik­seen ei sai­rauk­sien puo­les­ta ro­ko­te­ta.

Pu­he­li­mit­se ro­ko­tuk­sis­ta ei kan­na­ta tie­dus­tel­la, jot­ta pu­he­lin­lin­jat ei­vät ruuh­kau­du ky­se­lyis­tä. Ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­la.

Te­hos­te­ro­kot­tei­ta an­net­tiin Naan­ta­lis­sa kol­men vii­kon ro­ko­tus­vä­lil­lä vie­lä vii­kol­la 6. Osa muis­ta alu­een kun­nis­ta muut­ti vä­lit­tö­mäs­ti te­hos­te­ro­ko­tuk­sen ai­ka­tau­lua THL:n uu­den suo­si­tuk­sen mu­kai­sek­si. Tä­män vuok­si Naan­ta­lin ro­ko­tuk­set näyt­tä­vät eden­neen hi­taam­min kuin naa­pu­ri­kun­nis­sa.

– Naan­ta­lin ti­lan­ne on nyt sii­nä mie­les­sä hyvä, et­tä hoi­va­yk­si­köi­den asuk­kaat ja hen­ki­lös­tö ovat saa­neet myös te­hos­te­ro­kot­teet, jo­ten pa­him­pien hoi­va­ko­tie­pi­de­mi­oi­den pe­lon pai­ne on hel­lit­tä­nyt, ker­too yli­lää­kä­ri Kris­ti­an Kal­lio.

Naan­ta­liin ro­kot­teet tu­le­vat TYKS:n sai­raa­la-ap­tee­kin kaut­ta.

– Oman ap­tee­kin puut­tu­mi­nen hi­das­taa vauh­ti­am­me hiu­kan, mut­ta ei on­nek­si kui­ten­kaan mer­kit­tä­väs­ti, sa­noo joh­ta­va hoi­ta­ja Han­ne­le Ni­kan­der-Tuo­mi­nen.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set an­ne­taan pää­sään­töi­ses­ti ro­ko­tus­pis­teis­sä Naan­ta­lin Bir­git­ta-sa­lis­sa ja saa­ris­ton ter­vey­sa­se­mil­la, kos­ka ro­kot­tei­den kä­sit­te­ly ja säi­ly­tys vaa­ti­vat eri­tyis­jär­jes­te­lyi­tä. Ko­ti­hoi­don asuk­kaat, joil­la on yli­voi­mai­nen es­te liik­ku­mi­sel­le, voi­vat saa­da ro­kot­teen ko­ti­käyn­nin yh­tey­des­sä. Ar­vio ko­ti­käyn­nis­tä teh­dään yh­des­sä ko­ti­hoi­don hen­ki­lös­tön kans­sa.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely