JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
3.2.2023 10.05

Hoitajapulasta ja muutto­liik­keestä

Rans­kas­ta Lah­teen pa­luu­muut­ta­nut so­si­aa­lip­sy­ko­lo­gi Ee­rik Man­te­re kir­joit­ti: ”Yle jul­kai­si 2015 mit­ta­rin, jon­ka mu­kaan vuon­na 2009 syn­ty­nyt kan­ta­suo­ma­lai­nen on 23 vuot­ta täyt­tä­es­sään mak­sa­nut yh­teis­kun­nal­le yh­teen­sä 322 272 eu­roa. Hin­ta koos­tuu kai­kis­ta niis­tä hy­vin­voin­ti­val­ti­on pe­rus­pal­ve­luis­ta, joi­den avul­la hän on kas­va­nut suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan täy­si­val­tai­sek­si jä­se­nek­si. Hyö­dyt­ty­ään hy­vin­voin­ti­val­ti­on hä­neen te­ke­mäs­tä in­ves­toin­nis­ta, kes­ki­ver­to kan­sa­lai­nen mak­saa ”vel­kan­sa” yh­teis­kun­nal­le ta­kai­sin työ­vuo­sien­sa ai­ka­na. Kun 23-vuo­ti­as maa­han­muut­ta­ja saa­puu Suo­meen, hä­nen so­si­a­li­saa­ti­oon­sa ei vie­lä ole lai­tet­tu sent­ti­ä­kään. Jos hän val­miik­si osaa eng­lan­tia, saat­taa Suo­mi hä­nen ta­pauk­ses­saan ”sääs­tää” jopa kol­man­nes­mil­joo­nan: olem­me saa­neet työ­tä te­ke­vän net­to­mak­sa­jan il­man juu­ri mi­tään in­ves­toin­te­ja. Kun kan­ta­suo­ma­lai­sen so­si­a­li­saa­ti­on hin­ta ja­e­taan maa­han­muut­ta­jan so­si­a­li­saa­ti­oon ja jak­so­te­taan esi­mer­kik­si vii­del­le vuo­del­le, ko­tou­tus­suun­ni­tel­ma sai­si mak­saa 64 454 eu­roa per vuo­si jo­kais­ta työ­pe­räis­tä maa­han­muut­ta­jaa koh­den.”