JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
25.2.2021 11.42

Naantalissa rokotuksia yli 50-vuotiaille riskiryhmään kuuluville

Al­le 70-vuo­ti­ai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat en­si vii­kol­la Naan­ta­lis­sa. Per­jan­tais­ta 26.2. al­ka­en 50–69-vuo­ti­aat 1. ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat voi­vat va­ra­ta it­sel­len­sä ro­ko­tu­sa­jan 1.3. al­ka­val­le vii­kol­le.

50–69-vuo­ti­ai­den 1. ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien ajan­va­raus ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen al­kaa per­jan­tai­na 26.2. kel­lo 9 säh­köi­ses­ti kau­pun­gin verk­ko­si­vu­jen kaut­ta. Jos net­ti­a­jan­va­raus ei ole mah­dol­li­nen, ro­ko­tu­sa­jan voi va­ra­ta myös pu­he­li­mit­se 26.2. al­ka­en ar­ki­sin kel­lo 9–14 nu­me­ros­ta 040 4846 533. Kuu­lo- ja pu­he­vam­mais­ten teks­ti­vies­ti­pal­ve­lu ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa on 040 4846 533.

1. ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien naan­ta­li­lais­ten ajan­va­raus ro­ko­tuk­siin on por­ras­tet­tu ikä­ryh­mit­täin, kos­ka ro­kot­tei­ta on edel­leen saa­ta­vil­la ra­joi­te­tus­ti ja jot­ta pu­he­lin­lin­jat ei­vät ruuh­kau­tui­si.

– Vaik­ka ro­ko­tu­sai­kaa ei eh­ti­si heti per­jan­tai­na 26.2. saa­maan, kaik­ki ha­luk­kaat saa­vat kui­ten­kin ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen. Ro­ko­tu­sai­ko­ja ava­taan va­rat­ta­vak­si sitä mu­kaa, kun ro­kot­tei­ta saa­daan Naan­ta­liin, joh­ta­va hoi­ta­ja Han­ne­le Ni­kan­der-Tuo­mi­nen muis­tut­taa.

Kau­pun­ki tie­dot­taa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä verk­ko­si­vuil­laan. Pu­he­li­mit­se ro­ko­tuk­sis­ta ei kan­na­ta tie­dus­tel­la, jot­ta pu­he­lin­lin­jat ei­vät ruuh­kau­du ky­se­lyis­tä.

Al­le 70-vuo­ti­ai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­ko­tuk­set on voi­tu aloit­taa rin­nak­kain yli 70-vuo­ti­ai­den ro­ko­tus­ten kans­sa, sil­lä Naan­ta­liin on saa­tu Ast­ra Ze­ne­can ro­ko­tet­ta, joka on tar­koi­tet­tu al­le 70-vuo­ti­ail­le.

Kai­kil­le 70–79-vuo­ti­ail­le naan­ta­li­lai­sil­le on pos­ti­tet­tu 17.2. kir­jeet, jois­sa on an­net­tu syn­ty­mä­vuo­den mu­kai­set ajan­va­rau­soh­jeet. Yli 70-vuo­ti­ai­den ajan­va­raus ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen al­kaa por­ras­te­tus­ti 1.3. al­ka­en vuo­si­na 1941–1942 syn­ty­neis­tä.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin­lai­tos THL on mää­ri­tel­lyt, mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­tei­ta tar­jo­taan eri taus­ta­sai­rauk­sia sai­ras­ta­vil­le al­le 70-vuo­ti­ail­le hen­ki­löil­le. Lis­ta poh­jau­tuu lää­ke­tie­teel­li­seen ris­ki­nar­vi­oon.

1. ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat hen­ki­löt, joil­la on elin­siir­to tai kan­ta­so­lu­siir­to, ak­tii­vi­ses­sa hoi­dos­sa ole­va syö­pä­tau­ti, vai­kea puo­lus­tus­jär­jes­tel­män häi­riö, vai­kea kroo­ni­nen mu­nu­ais­sai­raus, vai­kea kroo­ni­nen keuh­ko­sai­raus, lää­ke­hoi­toi­nen tyy­pin 2 di­a­be­tes tai Dow­nin oi­reyh­ty­mä.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely