JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
25.2.2021 15.01

Naantali tukee alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä

Naan­ta­lin kau­pun­ki lan­see­raa uu­den­lai­sen pal­ve­lu­se­te­lin mik­ro­y­ri­tyk­sil­le sekä yk­si­ny­rit­tä­jil­le. 500 eu­ron pal­ve­lu­se­te­li on tar­koi­tet­tu yri­tys­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen. Käy­tän­nös­sä sen avul­la voi hank­kia lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mis­tä tu­ke­via asi­an­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta.

– Kau­pun­ki on ha­lun­nut ot­taa käyt­töön mik­ro­y­rit­tä­jien pal­ve­lu­se­te­lin, jot­ta pie­nem­mät­kin yri­tyk­set pys­ty­vät saa­maan asi­an­tun­ti­ja­tu­kea ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­tei­den sel­keyt­tä­mi­sek­si ja luo­maan toi­men­pi­de­suun­ni­tel­maa nii­den tu­ek­si, ker­too Naan­ta­lin kau­pun­gin elin­kei­no­a­si­a­mies Las­si Ro­sa­la.

Mik­ro­y­rit­tä­jil­lä ja yk­si­ny­rit­tä­jil­lä voi ol­la usein haas­teel­li­sem­paa löy­tää ai­kaa ja ta­lou­del­li­sia re­surs­se­ja toi­min­nan uu­dis­ta­mi­seen. Kun voi­ma­va­rat me­ne­vät päi­vit­täi­sen yri­tys­toi­min­nan hoi­ta­mi­seen, ke­hit­tä­mi­nen jää väis­tä­mät­tä taka-alal­le.

– Pal­ve­lu­se­te­lil­lä py­ri­tään tuo­maan yri­tyk­sil­le mah­dol­li­suuk­sia toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen ja eri­tyi­ses­ti ke­hi­ty­si­de­oi­den käy­tän­töön vie­mi­seen.

Tänä vuon­na pal­ve­lu­se­te­lei­tä myön­ne­tään yh­teen­sä kym­me­nel­le yri­tyk­sel­le. Sa­mal­la sel­vi­te­tään tuen ky­syn­tää, ja jat­koa tar­kas­tel­laan sen poh­jal­ta. Jos ky­syn­tää on, pal­ve­lu­se­te­li voi­si Ro­sa­lan mu­kaan ol­la py­sy­vä mal­li, ja tu­kea voi­si jat­kos­sa saa­da en­tis­tä use­am­pi yri­tys.

Pal­ve­lu­se­te­li­tu­kea voi saa­da seu­raa­vien pal­ve­lui­den hank­ki­mi­seen: myyn­ti ja mark­ki­noin­ti, osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen, ta­lou­sa­si­at sekä omis­ta­jan­vaih­dok­seen val­mis­tau­tu­mi­nen.

– Pal­ve­lu­se­te­lin kaut­ta ha­lu­taan myös ma­dal­taa kyn­nys­tä hyö­dyn­tää asi­an­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta: ai­van kaik­kea ei tar­vit­se osa­ta it­se, tar­peen vaa­ties­sa näi­tä pal­ve­lui­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää, Ro­sa­la sa­noo.

Pal­ve­lu­se­te­lin haku al­kaa maa­nan­tai­na 1.3. ja jat­kuu 31.3. saak­ka. Tu­kea ha­e­taan kau­pun­gin verk­ko­si­vu­jen säh­köi­sen lo­mak­keen kaut­ta. Tu­et­ta­vas­sa hank­kees­sa on sa­dan eu­ron oma­ra­hoi­tu­so­suus.

Tu­kea jär­jes­te­tään myös kou­lu­tuk­sen kaut­ta. Kau­pun­ki jär­jes­tää ke­vään ai­ka­na yh­des­sä Tu­run am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kans­sa nel­jän kou­lu­tuk­sen sar­jan, jon­ka ai­hee­na on myyn­ti ja mark­ki­noin­ti. Kou­lu­tuk­set ovat mak­sut­to­mia naan­ta­li­lai­sil­le yrit­tä­jil­le.

En­sim­mäi­nen kou­lu­tus on jo pi­det­ty etä­nä ja seu­raa­va kou­lu­tus jär­jes­te­tään 24.3. Kou­lu­tuk­seen il­moit­tau­du­taan kau­pun­gin verk­ko­si­vul­la.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely