JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 29 30 31 32
Pääkirjoitukset
10.12.2020 6.00

Kylähulluus kunniaan

– Mu­se­o­koh­teis­sam­me on ol­lut noin 1 800 kä­vi­jää. Ko­ti­seu­tu­päi­vil­lä kävi 350 ih­mis­tä, seu­ran tie­dot­ta­ja Emi­lia Rai­ni­o­la ker­too.

Pääkirjoitukset
8.12.2020 6.40

Hyvästit parakille

Pääkirjoitukset
4.12.2020 6.00

Koko Suomi ruudun ääressä

Uu­den­kau­pun­gin so­si­aa­li- ja ter­veys­kes­kus (U-sote) on saa­nut jäl­ki­toi­mi­tuk­se­na erän inf­lu­ens­sa­ro­ko­tuk­sia, jo­ten ro­ko­tus­toi­min­ta U-so­ten alu­eel­la jat­kuu.

Pääkirjoitukset
3.12.2020 6.00

Hattu päästä edesmenneille

Naan­ta­lin ham­mas­hoi­to­las­sa työn­te­ki­jäl­lä on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta. Al­tis­tu­mi­sen vuok­si kol­me suun ter­vey­den­huol­lon työn­te­ki­jää jää tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin pää­tök­sel­lä ka­ran­tee­niin. Ham­mas­hoi­to­lan asi­ak­kaat ei­vät ole al­tis­tu­neet tar­tun­nal­le, kos­ka ham­mas­hoi­dos­sa asi­ak­kai­den ja hen­ki­lö­kun­nan koh­taa­mi­sis­sa käy­te­tään kas­vo­mas­ke­ja ja nou­da­te­taan huo­lel­li­sia hy­gie­ni­a­käy­tän­tö­jä.

Pääkirjoitukset
1.12.2020 6.00

Mihin käyttöön kirkko sopii?

Pääkirjoitukset
27.11.2020 6.00

Maallemuutosta

haaveileville

Uu­den­kau­pun­gin kult­tuu­ri­te­ko­pal­kin­to 2020 on myön­net­ty Su­san­na Pih­la­jal­le ja Kal­le Klot­zil­le hei­dän pit­kä­ai­kai­ses­ta ja mo­ni­puo­li­ses­ta toi­min­nas­taan uu­si­kau­pun­ki­lai­sen kult­tuu­rin ken­täl­lä.

Pääkirjoitukset
26.11.2020 6.00

Vetoomus mökkiläisille

Vak­ka-Suo­men vih­re­ät piti yli­mää­räi­sen ko­kouk­sen My­nä­mä­es­sä 30.11. Asi­a­lis­tal­la oli uu­den pu­heen­joh­ta­jan va­lin­ta.

Pääkirjoitukset
24.11.2020 6.00

Ugin tehtaat

näyttävät mallia

Pääkirjoitukset
20.11.2020 6.00

Koronavuosi

olikin helpompi

Elä­ke­lii­ton Mie­tois­ten yh­dis­tys piti sään­tö­mää­räi­sen syys­ko­kouk­sen­sa mar­ras­kuus­sa Mie­tois­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa. Kä­si­de­sit ja mas­kit oli­vat käy­tös­sä ja tur­va­vä­lien pi­tä­mi­nen on­nis­tui.

Pääkirjoitukset
19.11.2020 6.05

Vaalivipinää Nousiaisiin

Pääkirjoitukset
17.11.2020 6.00

Kauppaan mihin

aikaan vain

Pääkirjoitukset
13.11.2020 6.00

Pimeys ei ole mörkö

Pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­li on ot­ta­nut käyt­töön uu­den ajan­va­rauk­sen verk­ko­pal­ve­lun, jos­sa pää­see kir­jau­tu­maan sa­mas­sa pal­ve­lus­sa sekä pe­rus­ter­vey­den­huol­lon et­tä eri­kois­sai­raan­hoi­don pal­ve­lui­hin.

« 1 ... 29 30 31 32

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely