JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
26.2.2021 6.00

Kuntapäättäjiä Arkadianmäeltä

Näp­pi­tun­tu­mal­ta voi­si vei­ka­ta, et­tä val­ta­o­sa kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta is­tuu ko­ti­kun­tien­sa val­tuus­tois­sa. To­den­nä­köi­ses­ti joil­la­kin Ar­ka­di­an­mä­el­lä val­ta­kun­ta-asi­ois­ta päät­tä­vil­lä kan­san­suo­si­keil­la on mer­kit­tä­vä roo­li myös kun­ta­po­li­tii­kas­sa. Täs­sä ei ole mi­tään kum­mal­lis­ta, sil­lä kai­kil­la muil­la­kin kun­ta­po­lii­tik­ko­har­ras­ta­jil­la on ken­ties isom­pi teh­tä­vä toi­saal­la.

Tämä ar­vai­lu osu­nee na­pa­kymp­piin: jo­kai­ses­sa puo­lu­ees­sa on toi­vei­ta sii­tä, et­tä kan­sa­ne­dus­ta­ja aset­tui­si asuin­paik­ka­kun­nal­laan kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si. Mitä pie­nem­mäs­tä kun­nas­ta on kyse, sitä enem­män on mai­no­sar­voa kan­sa­ne­dus­ta­ja­na toi­mi­val­la oman ky­län eh­dok­kaal­la.

Tämä tee­ma nou­si esil­le pai­kal­li­ses­ti, kun Vak­ka-Suo­men Sa­no­mat uu­ti­soi kan­sa­ne­dus­ta­ja Rit­va Elo­maan (ps.) aset­tu­mi­ses­ta kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si Mas­kus­sa. Elo­maal­la on nyt me­nos­sa kol­mas kau­si edus­kun­nas­sa. Lo­ka­lah­del­la syn­ty­nyt po­lii­tik­ko ei ole ai­em­min kärk­ky­nyt val­tuus­to­paik­kaa. Tätä on jois­sa­kin mas­ku­lai­sis­sa kom­men­teis­sa jopa ih­me­tel­ty, mut­ta nyt Elo­maal­la on pe­rus­te­lu­ja läh­teä eh­dok­kaak­si.

Va­kan alu­eel­la on myös toi­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja: naan­ta­li­lai­nen Vil­helm Jun­ni­la (ps.). Hän on nous­sut val­ta­kun­nan päät­tä­jä­ta­sol­le naan­ta­li­lai­sen kun­ta­po­li­tii­kan avit­ta­ma­na. Näin Elo­maan ja Jun­ni­lan läh­tö­koh­dat tu­le­viin kun­ta­vaa­lei­hin ovat eri­lai­set.

Mo­lem­mat Va­kan alu­een kan­sa­ne­dus­ta­jat ovat pääs­seet ny­ky­teh­tä­viin­sä ää­nes­tä­jien tah­don mu­kai­ses­ti. Kun nyt puo­lu­ee­ton pai­kal­lis­leh­ti esit­tää en­nus­teen, niin täs­tä ei pidä su­tia po­liit­tis­ta vä­ri­maa­il­maa: to­den­nä­köi­ses­ti Elo­maa ja Jun­ni­la harp­paa­vat val­tuus­toon jopa mel­koi­sel­la ää­ni­vyö­ryl­lä.

Ko­ko­naan toi­nen asia on se, mikä on kan­sa­ne­dus­ta­jien to­del­li­nen roo­li kun­ta­ta­son pää­tök­sen­te­os­sa. Kun työ pai­not­tuu itäi­ses­sä pää­kau­pun­gis­sa Hel­sin­gis­sä val­ta­kun­nal­li­siin asi­oi­hin, niin voi­si ar­vel­la, et­tei am­mat­ti­po­lii­ti­kon tar­mo täy­sil­lä rii­tä ko­ti­ky­län nip­pe­li­pää­tök­siin.

Ru­mas­ti sa­not­tu­na kan­sa­ne­dus­ta­jan pää­teh­tä­vä kun­ta­vaa­leis­sa on se, et­tä jopa telk­ka­ris­ta tut­tu val­ta­kun­ta­po­lii­tik­ko ke­rää mah­ti­ää­ni­mää­rän puo­lu­een yh­tei­seen pot­tiin. Jos puo­lu­eel­la on jos­sa­kin kun­nas­sa isoa kan­na­tus­ta, niin kan­sa­ne­dus­ta­ja voi puo­len­kym­men­tä ker­taa vuo­des­sa pais­ta­tel­la vaik­ka­pa val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na.

Tämä spe­ku­loin­ti ei lii­ty Elo­maa­han ei­kä Jun­ni­laan. He luo­vat uraan­sa omil­la ta­voil­laan.