JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
23.2.2021 6.00

Koulukiusaus on kidutusta

Vak­ka-Suo­men Sa­no­miin on nyt tul­lut jos­ta­kin syys­tä pie­ni­muo­toi­nen ry­päs ylei­sö­pals­ta­kir­joi­tuk­sia, jois­sa vii­ta­taan veh­maa­lai­seen kou­lu­kiu­saa­mi­seen en­nen ja nyt. Voi­si luul­la, et­tei tämä ää­ret­tö­män va­ka­va il­miö ole Veh­maal­la sen pa­hem­pi tai lie­vem­pi kuin muu­al­la­kaan. Tai sit­ten veh­maa­lai­ses­sa kou­lu­maa­il­mas­sa on tai on ol­lut jo­ta­kin nor­mis­ta poik­ke­a­vaa, kun näi­tä kos­ket­ta­via vuo­da­tuk­sia on al­ka­nut mie­li­pi­de­pals­tal­le sa­del­la.

Tie­ten­kään Veh­maa­ta ei ryh­dy­tä sen enem­pää syyl­lis­tä­mään. Täy­sin lon­kal­ta voi heit­tää ar­vauk­sen, joka to­den­nä­köi­ses­ti osuu maa­liin laa­jal­la sä­teel­lä: kou­lu­kiu­saa­mis­ta on ol­lut, sitä on nyt ja se jat­kuu täs­tä eteen­päin. Jos ja ken­ties kun tämä on fak­ta, niin tämä to­tuus tun­tuu niin mur­heel­li­sel­ta.

It­se ku­kin ny­ky­ai­kui­nen, ken­ties pie­nen kou­lu­lais­lap­sen äi­ti tai isä, eh­kä jopa iso­van­hem­pi voi kat­soa pe­ruu­tus­pei­liin ja tii­rail­la men­nei­syy­teen. Meis­tä joku on ol­lut kiu­sat­tu ja joku kiu­saa­jaa. Sil­ti to­den­nä­köi­ses­ti pää­o­sa ny­ky­a­jan ai­kui­sis­ta eli en­ti­sis­tä kou­lu­lai­sis­ta si­joit­tuu sii­hen suu­reen mas­saan, joka ah­tau­tuu tur­val­li­seen vä­li­maas­toon. Luul­ta­vas­ti on niin, et­tä ai­ka har­vas­sa edel­leen ovat vaik­ka­pa ylä­kou­lui­äs­sä ne roh­ke­li­kot, jot­ka läh­ti­si­vät kiu­sat­tu­jen puo­lus­ta­jik­si.

Par­hail­laan on me­nos­sa oi­keu­den­käyn­ti, jos­sa pui­daan vii­me jou­lu­kuus­sa Hel­sin­gis­sä 16-vuo­ti­aan po­jan kuo­le­maan joh­ta­nut­ta pa­hoin­pi­te­lyä. Tie­to­jen mu­kaan uh­ri oli vuo­si­kau­sia kär­si­nyt kiu­saa­mi­ses­ta. Toki on ää­rim­mäi­sen har­vi­nais­ta, et­tä kiu­saa­mi­nen joh­taa näin traa­gi­seen lop­pu­tu­lok­seen.

Kiu­saa­mi­nen jät­tää usein eli­ni­käi­set jäl­jet. Kun me ih­mi­set olem­me eri­lai­sia, niin jot­kut sel­vi­ä­vät lap­suus- ja nuo­ruus­vuo­sien kiu­saa­mi­ses­ta, jot­kut ei­vät. Voi vain ku­vi­tel­la sitä tus­kaa, jota kiu­sat­tu ken­ties koko elin­kaa­ren­sa ajan raa­haa rep­pu­se­läs­sään.

Hel­sin­gin jul­muu­den jäl­keen läh­ti liik­keel­le val­ta­kun­nal­li­nen Lop­pu kiu­saa­mi­sel­le -pro­jek­ti. Hyvä näin, sil­lä jo­kai­nen teko tä­män il­jet­tä­vän il­mi­ön kit­ke­mi­sek­si on as­kel eteen­päin, edes pie­ni sel­lai­nen.

Men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä kiu­saa­mi­nen tul­kit­tiin sel­lai­sek­si nor­maa­lik­si na­his­te­luk­si. Nyt on­gel­mas­ta ja sen jär­kyt­tä­vis­tä seu­rauk­sis­ta jo pu­hu­taan. Sil­ti voi vain kum­mas­tel­la, mik­sei toi­mi­via kei­no­ja löy­dy. Vai pi­tää­kö vain tyy­tyä sii­hen loh­dut­to­maan to­te­a­muk­seen, et­tei mi­tään ole teh­tä­vis­sä?