JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
4.3.2021 6.00

Kerrostaloista monipuo­li­suutta

Val­ta­tie 8:n var­rel­la si­jait­se­vas­sa kun­ta­kol­mi­kos­sa har­mi­tel­laan ole­mat­to­mak­si hii­pu­nut­ta ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mis­ta. Mas­kus­sa, Nou­si­ai­sis­sa ja My­nä­mä­es­sä ei ole pit­kään ai­kaan tar­jou­tu­nut uu­sia mah­dol­li­suuk­sia pääl­lek­käi­sa­su­mi­seen. Yri­tys­tä kun­nis­sa on ol­lut, mut­ta ra­ken­ta­jat ei­vät ole in­nos­tu­neet Tu­run lä­hei­syy­des­tä huo­li­mat­ta.

Ra­ken­nu­sa­lan am­mat­ti­lai­sen ar­vio kuu­luu näin: sa­man­lai­sen ker­ros­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen mak­saa yh­tä pal­jon Tu­rus­sa kuin vaik­ka­pa My­nä­mä­es­sä, vaik­ka maa­seu­tu­kun­nis­sa ton­tin saa eduk­kaam­min. Jos asuin­ne­li­öl­le ker­tyy sa­man ver­ran hin­taa pai­kas­ta riip­pu­mat­ta, niin ym­mär­ret­tä­väl­lä ta­val­la ra­ken­ta­jien mie­len­kiin­to koh­dis­tuu kau­pun­kiin. Tu­rus­sa ja sen lä­hi­kau­pun­geis­sa asun­to­kaup­pa su­juu to­den­nä­köi­ses­ti suk­ke­lam­min kuin vä­hän etääm­mäl­lä, vaik­ka esi­mer­kik­si juu­ri val­ta­tien var­si­kun­nis­sa on pu­laa ker­ros­ta­lo­a­sun­nois­ta.

Ti­lan­ne on har­mil­li­nen. Jos taas aja­tel­laan vaik­ka­pa val­ta­tie­kun­tia, niin niis­sä kai­kis­sa väki van­he­nee. Mas­kuun, Nou­si­ai­siin ja My­nä­mä­keen on muu­tet­tu asu­maan oma­ko­ti­ta­loon. Kun jäl­ki­kas­vu on ko­ti­pe­säs­tä läh­te­nyt ja kun ikää ker­tyy, niin oma­ko­ti­ne­li­öi­tä saat­taa ol­la lii­kaa tai sit­ten ta­lon yl­lä­pi­to al­kaa käy­dä ras­kaak­si.

To­den­nä­köi­ses­ti mo­nen vart­tu­neem­man oma­ko­ti­luo­pu­jan yk­kös­vaih­to­eh­to oli­si muut­to oman ko­ti­kun­nan kes­kus­taan pal­ve­lui­den lä­hel­le ja en­nen kaik­kea huo­let­to­maan ker­ros­ta­lo­a­sun­toon. Nyt tämä vä­ki­ryh­mä jou­tuu tä­hyi­le­mään lä­hi­kau­pun­kien ker­ros­ta­lo­mark­ki­noil­le.

Nuo­ret en­si­ko­din pe­rus­ta­jat ovat toi­nen ryh­mä, jota ker­ros­ta­lo­a­su­mi­nen kiin­nos­tai­si. Kai­kil­la nuo­ril­la ei kui­ten­kaan ole hil­li­tön hin­ku pääs­tä nau­tis­ke­le­maan kau­pun­kie­lä­män syk­kees­tä, vaan osa ha­lu­ai­si jää­dä ko­ti­kon­nuil­leen.

Kun­tien kei­not ovat vä­his­sä, kun ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen tulp­paa pi­täi­si yrit­tää ir­rot­taa. Toki kun­nat voi­vat kaa­voit­taa hou­kut­te­le­via tont­te­ja, mut­ta tä­mä­kään kons­ti ei näy­tä tep­si­vän. Jos kun­nat si­tou­tui­si­vat os­ta­maan tie­tyn mää­rän huo­neis­to­ja, niin tämä saat­tai­si avit­taa ker­ros­ta­lo­hank­keen käyn­nis­ty­mis­tä. Täl­lai­nen vaih­to­eh­to ei kui­ten­kaan jä­rin suur­ta kan­na­tus­ta saa kun­nis­sa.

Val­ta­tie­kol­mik­ko on esi­merk­ki kun­nis­ta, jois­sa tar­vit­tai­siin asu­mis­muo­to­jen mo­ni­puo­lis­tu­mis­ta. Kai­kil­le oma­ko­ti­ta­lo ei ole unel­mien täyt­ty­mys, vaik­ka se on­kin kau­pun­ki­lai­sil­le suu­rin hou­ku­tin uu­den asuin­kun­nan et­sin­tään.