JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
25.2.2021 6.20

Virus rajoittaa lomallakin

Va­kan le­vik­ki­a­lu­een kou­luis­sa vie­te­tään täl­lä vii­kol­la hiih­to­lo­ma­viik­koa. Vie­lä vuo­si sit­ten lo­ma­suun­ni­tel­mis­sa saat­toi ol­la au­rin­ko­lo­ma tai las­ket­te­lu­reis­su ul­ko­mail­la. Tänä vuon­na suun­ni­tel­mat ovat to­den­nä­köi­ses­ti toi­sen­lai­set. Lo­mal­le läh­töä ei kai ole vi­ral­li­ses­ti kiel­let­ty, mut­ta vah­vo­ja suo­si­tuk­sia on an­net­tu. Maa­kun­nal­li­nen ko­ro­na­ryh­mä ja kun­nat muis­tut­ta­vat edel­leen mas­kin käy­tön tär­key­des­tä, tur­va­vä­leis­tä ja kä­si­hy­gie­ni­as­ta.

Va­kan alu­eel­la­kin uu­sia tar­tun­to­ja ha­vai­taan vii­koit­tain. Mo­nes­sa ko­dis­sa on to­den­nä­köi­ses­ti kek­sit­ty vaih­to­eh­tois­ta te­ke­mis­tä hiih­to­lo­mal­le. On­nek­si ul­koi­lua ei ole kiel­let­ty.

Hiih­tä­mi­ses­tä, luis­te­le­mi­ses­ta ja pulk­kai­lus­ta on ol­lut al­ku­vuo­den ai­ka­na mah­dol­li­suus naut­tia. Lumi- ja pak­kas­jak­so näyt­tää osit­tain hel­lit­tä­neen Lou­nais-Suo­mes­sa, mut­ta on­nek­si kaik­ki lu­met ei­vät ole vie­lä su­la­neet pois.

Kun­nis­sa on ide­oi­tu lo­mal­le te­ke­mis­tä muun mu­as­sa vir­tu­aa­li­ses­ti, oma­toi­mi­ses­ti tai pie­ni­muo­toi­ses­ti, nyt kun ko­ro­nan vuok­si isom­pia ta­pah­tu­mia tai te­ke­mis­tä ei voi jär­jes­tää. Voi­si aja­tel­la, et­tä vir­tu­aa­li­ta­pah­tu­ma ei ole sama asia, mut­ta on se kui­ten­kin pa­rem­pi kuin ei mi­tään.

Vii­me vii­kol­la ker­rot­tiin Uu­des­ta­kau­pun­gis­ta löy­ty­neis­tä muun­to­vi­rus­ta­pauk­sis­ta. Muun­to­vi­ruk­sen le­vi­ä­mis­tä epäil­tiin Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa ja koko Vak­ka-Suo­mes­sa Lai­ti­las­sa ai­em­min ha­vai­tun tar­tun­ta­ryp­pään vuok­si. Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa tar­tun­to­ja on löy­ty­nyt tä­män vuo­den puo­lel­la ta­sai­ses­ti koko ajan. Jos jo­kin muun­to­vi­ruk­sen löy­ty­mi­ses­sä yl­lät­ti, niin tie­to sii­tä, et­tä muun­to­vi­ruk­sia löy­tyi­kin kah­ta eri­lais­ta. UK-va­ri­an­tin, eli brit­ti­läi­sen muun­nos­vi­ruk­sen, li­säk­si kau­pun­gis­ta löy­det­tiin myös yk­si Ete­lä-Af­ri­kas­ta läh­töi­sin ole­va muun­nos­ta­paus (V-SS 19.2.2021), joka oli myös maa­kun­nan en­sim­mäi­nen ta­paus.

Ole­tet­ta­vas­ti kum­man­kaan muun­to­vi­ruk­sen ei epäil­lä le­vi­ä­vän kau­pun­gis­sa ku­lo­val­ke­an ta­voin, kos­ka maa­lis­kuun al­ku­puo­lel­la U-so­ten alu­eel­la ra­joi­tuk­sia hie­man lie­ven­ne­tään. Pit­kään sul­jet­tu­na py­sy­neet kir­jas­tot ava­taan ja li­säk­si ai­kui­set pää­se­vät kun­to­sa­leil­le. Hy­gie­ni­a­sään­nöt toki ovat mo­lem­mis­sa pai­kois­sa edel­leen hy­vin tar­kat, ja tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri Min­na He­le­nius to­te­aa vii­mei­sim­mäs­sä U-so­ten tie­dot­tees­sa, et­tä tiu­ken­nuk­sia teh­dään, jos ti­lan­ne vaa­tii. Va­kan­kin alu­eel­la on jo to­tut­tu no­pei­siin, ko­ro­nan vuok­si teh­tä­viin muu­tok­siin ja pää­tök­siin.