JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 58 59 60 61 62 63 64 ... 67 »
Uutiset
3.5.2021 17.55

Suomen Sillikonttori muuttaa Ugista Rymättylän Röölään

Kulttuuri
Naantali
30.4.2021 17.40

Toukokuussa kuullaan jälleen keväisiä iltasoittoja Naantalin kirkon tornista

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön Har­ras­ta­mi­sen Suo­men mal­li -hank­kees­ta lii­ke­ni mel­koi­nen pot­ti Nou­si­ais­ten kun­nal­le. Kun val­ti­ol­ta tuli vauh­ti­ra­haa 140 000 eu­roa ja kun sii­hen yn­nä­tään li­suk­keek­si vie­lä kun­nan oma­vas­tuu­o­suus, niin nou­si­ais­lais­ten kou­lu­lais­ten ker­ho­tar­jon­taan tuli tuh­dis­ti li­sä­puu­haa.

Kulttuuri
Naantali
30.4.2021 12.24

Naantalin Anne Sofie von Otterin konsertti marraskuulle

Uutiset
Naantali
28.4.2021 10.42

Korona­ro­ko­tukset laajenevat 55 vuotta täyttäneisiin naanta­li­laisiin

Mas­kun kun­nan­val­tuus­to va­lit­si maa­nan­tai­na luot­ta­mus­hen­ki­löt lau­ta­kun­tiin ja yli­kun­nal­li­siin teh­tä­viin.

Uutiset
22.4.2021 12.10

Luennoilla etätukea vanhemmille

Uu­den­kau­pun­gin Cru­sell-vii­kol­la jär­jes­tet­tä­vä kah­dek­sas kan­sain­vä­li­nen kla­ri­net­ti­kil­pai­lu päät­tyy fi­naa­li­kon­sert­tiin tä­män vii­kon lau­an­tai­na. Fi­naa­liin sel­vin­neet tai­tei­li­jat esit­tä­vät ku­kin va­lit­se­man­sa B.H. Cru­sel­lin kla­ri­net­ti­kon­ser­ton ja Ma­til­da Sep­pä­län sä­vel­tä­män ti­laus­te­ok­sen.

Uutiset
21.4.2021 13.45

Päällystettä Mynämäkeen ja Naantaliin

Uutiset
Naantali
21.4.2021 13.29

Palvaan asioin­ti­laituri

Uu­si­kau­pun­ki­lai­nen Kei­jo Vää­nä­nen ku­va­si har­maa­hai­ka­ran aa­mu­len­nol­laan puo­li seit­se­män jäl­keen sun­nun­tai­na.

Uutiset
Naantali
21.4.2021 10.33

60 vuotta täyttäneille naanta­li­lai­sille rokotusaikoja

Vii­den pe­la­tun ot­te­lun jäl­keen jal­ka­pal­lon Kol­mo­sen kär­jes­sä on ta­sais­ta. TPS U23, Mas­kun Pal­lo­seu­ra ja VG-62 ovat kaik­ki 11 pis­tees­sä. Pal­lo-Ii­rot ja FC Åland ovat li­säk­si kym­me­nel­lä pis­teel­lä ai­van is­ku­e­täi­syy­del­lä.

Uutiset
Naantali
20.4.2021 15.55

Naantali valmistelee kehitysyhtiötä

Suu­ri osa Vak­ka-Suo­mes­ta on nuo­li­hau­kal­le so­pi­vaa ym­pä­ris­töä. Laji pe­sii kor­keis­sa män­ni­köis­sä ve­sis­tö­jen ja soi­den lä­hei­syy­des­sä. Kult­tuu­riym­pä­ris­tö­ä­kään se ei kar­ta, jos so­pi­va pe­si­mä­puu löy­tyy, mut­ta nuo­li­hauk­ka ei ole var­si­nai­ses­ti kau­pun­ki­lais­tu­nut ku­ten esi­mer­kik­si se­pel­kyyh­ky.

Uutiset
Naantali
19.4.2021 17.52

Korona­ro­ko­tusten sähköinen ajanvaraus laajeni Naantalissa myös saariston rokotus­pis­teisiin

Suo­ma­lai­set ha­lu­ai­si­vat syö­dä enem­män ko­ti­mais­ta ka­laa. Ka­lan val­mis­ta­mi­nen ate­ri­ak­si ko­e­taan kui­ten­kin usein lii­an työ­lää­nä, ja kau­pas­ta mu­kaan tart­tuu hel­pos­ti vain ka­la­puik­ko­ja tai ton­ni­ka­la­purk­ke­ja. Ka­la­va­li­koi­maan on tar­jol­la pian laa­jen­nus­ta, kun Hai­lia Oy aloit­taa tuo­tan­ton­sa Uu­den­kau­pun­gin ka­la­sa­ta­mas­sa en­si vuon­na. Hai­lia Oy:n pe­rus­ta­ja­o­sak­kai­den Mic­ha­e­la Lindst­rö­min, Ot­to Kau­ko­sen ja Topi Jur­va­sen pe­ri­aat­tee­na on tuot­taa hy­vää, ter­veel­lis­tä ja ym­pä­ris­tö­fik­sua ruo­kaa ko­ti­mai­ses­ta, ali­hyö­dyn­ne­tys­tä pik­ku­ka­las­ta.

Uutiset
Naantali
17.4.2021 11.00

Rymättylän Hankaan uusi odotuskoppi

Uutiset
Naantali
16.4.2021 17.10

Naantali avasi harrastuksia

Mas­kus­sa Piu­han ma­jal­la vie­rai­lee lap­si­per­hei­tä tiis­tai­na tiu­haan. He ovat tul­leet vie­rai­lul­le nuo­ren 4H-yrit­tä­jä Edith Su­ka­rin yl­lä­pi­tä­mään ke­sä­kah­vi­laan.

Uutiset
Naantali
16.4.2021 13.42

Sporttikärry Naantalin varhais­kas­va­tukseen

Tänä ke­sä­nä veh­maa­lai­set ja kun­nas­sa vie­rai­le­vat tu­ris­tit sekä mök­ki­läi­set pää­se­vät naut­ti­maan eri­lais­ta kah­vi­la­pal­ve­luis­ta Veh­maal­la, kun kun­nas­sa toi­mii ai­na­kin seit­se­män eri­lais­ta kah­vi­la-ra­vin­to­laa, jois­sa tar­joil­laan it­se teh­ty­jä lei­von­nai­sia ja osas­ta saa myös lou­nas­ta.

Uutiset
Naantali
15.4.2021 12.30

Lämmin sää vaikutti Naantalin Energiaan

My­nä­mä­en Ve­sat­ta­ril­la oli oh­jel­mas­sa vii­kon­vaih­tees­sa kak­si hel­teis­tä vie­ra­sot­te­lua. Per­jan­tai­na ha­et­tiin kak­si pis­tet­tä Lap­peen­ran­nas­ta, kun Pesä Ysit kaa­tui­vat juok­suin 1–1, 2–7. Lau­an­tai­na Jo­en­suun Mai­la oli pa­rem­pi juok­suin 4–2 ja 5–2.

Uutiset
Naantali
15.4.2021 9.31

Naantaliin iso Keno-voitto

« 1 ... 58 59 60 61 62 63 64 ... 67 »

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely