JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kolumnit
Naantali
17.3.2021 20.20

Muumilaaksoon mamma Maskusta

Kuka on maa­il­man sym­paat­ti­sin ke­pu­lai­nen jää­kiek­ko­ne­ro? Help­poon ky­sy­myk­seen vas­taus on Ju­ha­ni Tam­mi­nen, joka tun­ne­taan ym­pä­ri maa­il­maa ja myös ul­ko­a­va­ruu­des­sa Tami-ni­mel­lä. Hä­nel­lä on pal­jon vel­jiä. Kos­ka hän on myös Au­rin­ko­ku­nin­gas, ego mei­naa mah­tua hie­man väl­jem­pään jää­kiek­ko­hal­liin.

Naan­ta­li on Suo­men vi­ral­li­nen au­rin­ko­kau­pun­ki, jos­sa päin­vas­tai­sis­ta ho­ke­mis­ta huo­li­mat­ta möl­lyk­kä ei tai­vaal­la to­si­aan­kaan al­va­riin­sa möl­lö­tä. Nyt Naan­ta­li saa uu­den kau­pun­gin­joh­ta­jan, joka on su­ku­puo­lel­taan nai­nen. Täl­lä ei ole suur­ta mer­ki­tys­tä, kos­ka ny­ky­ai­kaa on se, et­tä kaik­kiin teh­tä­viin py­ri­tään löy­tä­mään pä­te­vin te­ki­jä riip­pu­mat­ta hou­su­jen si­säl­lös­tä.

Jos ja eten­kin kun pi­tää us­koa naa­pu­ri­leh­tiä Tu­run Sa­no­mia ja Ran­nik­ko­seu­tua, niin Naan­ta­li saa Lau­ra Lep­pä­ses­tä (sit.) sel­lai­sen kau­pun­gin­joh­ta­jan, jol­le so­pi­si Au­rin­ko­ku­nin­gat­ta­ren tit­te­li. Voi ol­la, et­tä Päi­jät-Hä­meen mas­ku­lai­sel­le maa­kun­ta­joh­ta­jal­le riit­tää se, et­tä hän on jat­kos­sa Naan­ta­lin kau­pun­gin­joh­ta­ja il­man au­rin­koi­sia li­suk­kei­ta.

Uu­den Naan­ta­li-po­mon ap­piuk­ko Pau­li Lep­pä­nen aloit­ti jal­ka­pal­lou­ran­sa 15-vuo­ti­aa­na vuon­na 1946. Näin ker­toi Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien le­gen­daa­ri­sel­la Vii­kon hen­ki­lö -pals­tal­la leh­den nyt­tem­min elä­köi­ty­nyt ur­hei­lu­a­vus­ta­ja Pent­ti O. Kas­ki­nen hel­mi­kuus­sa 2017. Tämä ei nyt suo­raan vi­ran­hoi­toon lii­ty, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti mi­niä tie­tää sen, et­tä jal­ka­pal­lo on sen­tään maa­il­man­laa­juis­ta ur­hei­lua ver­rat­tu­na mar­gi­naa­li­la­ji­lät­kän pol­vi­hou­su­luis­te­lu­kur­vai­luun ver­rat­tu­na.

Kun ny­ky­ään kun­nis­sa täy­te­tään yk­kös­vir­kaa, niin eri­no­mai­sen upe­aa on se, et­tei puo­lu­e­kan­nal­la ole enää mer­ki­tys­tä, vaan joh­ta­jak­si ha­lu­taan se pä­te­vin ja so­pi­vin. Kuu­lem­ma Naan­ta­lin lop­pu­suo­ral­le kur­va­si nel­jä osaa­jaa, jois­ta kuka ta­han­sa oli­si voi­nut nous­ta Ku­pa­ri­vuo­ren kuk­ku­lal­le.

Ei suin­kaan sii­nä ol­lut mi­tään puo­lu­e­po­liit­tis­ta, et­tä sat­tu­moi­sin por­va­ri­puo­lu­eet kan­nat­ti­vat yh­teis­rin­ta­mas­sa Lep­päs­tä ja et­tä ihan pel­käs­tään pä­te­vyy­sar­vi­oin­nin pe­rus­teel­la va­sem­mis­to oli­si ha­lun­nut kau­pun­gin­joh­ta­jak­si Ii­tin kun­nan­joh­ta­jan Riku Rön­n­hol­min (sd.), jon­ka vii­me het­ken ve­täy­ty­mi­nen läs­säyt­ti val­tuus­to­hö­pi­nät.

Ke­sän jäl­keen eläk­keel­le siir­ty­vä kau­pun­gin­joh­ta­ja Jou­ni Mu­ta­nen on jul­ki­ke­pu­lai­nen. Vii­me kun­ta­vaa­leis­sa vuon­na 2017 kes­kus­tan kan­na­tus oli Naan­ta­lis­sa 10,4 pro­sent­tia. Maa­lais­lii­ton pe­ril­li­sen ei oli­si pi­tä­nyt kos­kaan nous­ta ko­koo­mus­ve­toi­sen muu­mi­kau­pun­gin pää­po­mok­si. Pa­has­ta ha­jus­ta huo­li­mat­ta le­mu­lai­suus on oi­va pomp­pu­lau­ta koh­ti ura­ke­hi­tys­hui­pen­tu­maa. Siel­lä edes­men­nees­sä Le­mus­sa Mu­ta­nen­kin ai­koi­naan hää­räi­li.

Mika Her­pi­ös­tä (sit.) ei vält­tä­mät­tä tule kun­ta­joh­ta­ja­ta­lent­ti­ki­san ikuis­ta kak­kos­ta sa­maan ta­paan kuin Saa­ra Aal­los­ta lau­lu­hoi­lo­tus­mit­te­löis­sä. Nyt jäi ho­pe­a­lu­sik­ka kä­teen sekä Rii­hi­mä­el­lä et­tä Naan­ta­lis­sa. To­sin Rii­hi­mä­el­lä Jere Pent­ti­lä oli jo su­ku­ni­men­sä puo­les­ta il­mi­sel­vä va­lin­ta.

Jopa mys­tee­ri­nen ku­vio on se, mik­sei Naan­ta­lin kau­pun­gin­joh­ta­jak­si va­li­koi­tu­nut Tu­run po­li­ti­koin­nis­ta hil­jat­tain Lai­ti­lan kau­pun­gin­joh­ta­jak­si siir­ty­nyt Lau­ri Kat­te­lus (kok.). Muu­ta­mat sy­vä­kur­kut ar­ve­li­vat, et­tä puo­lu­e­taus­ta ja Naan­ta­li-yh­teys yh­dis­tet­tyi­nä kun­ta­pää­tös­te­on ko­ke­mu­so­saa­mi­seen au­rai­si­vat Kat­te­luk­sel­le hie­koi­te­tun tien maa­lis­kuun han­kien kes­kel­lä koh­ti Ar­mon­laak­son ky­lä­pääl­li­kön teh­tä­vää.

Ih­mi­set ovat in­hi­mil­li­siä olen­to­ja. Voi ol­la, et­tei Kat­te­luk­sen pi­ka­siir­to­ha­ku Lai­ti­las­ta Naan­ta­liin ole sel­lai­nen temp­pu, jol­la ka­nan­mu­na­kau­pun­gis­sa uu­sia ken­no­ja yh­teis­työ­ja­lus­tal­le ka­sat­tai­siin.

Oli­ko­han niin, et­tä Naan­ta­lin ko­koo­mus sai pie­nem­mil­tä ryh­mil­tä tu­kea Lep­pä­sel­le, mut­tei Kat­te­luk­sel­le?

Vesa Pent­ti­lä