JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 57 58 59 60 61 62 63 ... 67 »
Uutiset
Naantali
21.5.2021 17.25

Naantali rokottaa yli 45-vuotiaita

Uutiset
Naantali
20.5.2021 7.30

Velkuan koulun rakennustyö loppusuoralla – Väistötilana navettakoulu ja metsäluokka

Poik­keuk­sel­li­set sää­il­mi­öt ovat ol­leet tänä vuon­na maa­ta­lou­den ra­sit­tee­na. Vet­tä on ol­lut lii­kaa tai lii­an vä­hän so­pi­mat­to­ma­na ai­ka­na. Sa­moin pit­kä läm­pö­kau­si ra­sit­ti kas­vu­kaut­ta. Hy­väl­tä­kin näyt­tä­nees­sä kas­vus­tos­sa sato oli heik­ko. Tänä vuon­na ai­kai­nen ja taas hy­vin myö­häi­nen kyl­vö saat­toi on­nis­tua, mut­ta sii­nä vä­lis­sä ti­lan­ne oli huo­no.

Uutiset
19.5.2021 17.00

Isoa kanna­tus­hei­lah­telua neljä vuotta sitten

Uutiset
Naantali
19.5.2021 11.54

Naantali vapauttaa lasten harras­tus­ra­joi­tuksia

Uutiset
Naantali
18.5.2021 15.10

Naantalin hallitus esittää Leppäsen johta­ja­so­pi­musta valtuustolle

Uutiset
Naantali
18.5.2021 14.57

Muumit näkyvät jatkossa Naantalin markki­noin­nissa

Uutiset
17.5.2021 9.50

Turun lähikunnissa liikennekysely

Uutiset
Naantali
12.5.2021 17.30

Voima­joh­to­pyl­väitä nousi Rymättylään

Kus­ta­vin si­vis­tys­lau­ta­kun­ta esit­tää kun­nan­hal­li­tuk­sel­le, et­tä Kus­ta­vin kou­lun pi­han ke­hit­tä­mis­tä var­ten pe­rus­te­taan työ­ryh­mä.

Uutiset
Naantali
10.5.2021 10.20

Naantali lieventää korona­ra­joi­tuksia

Oli­pa ilo lu­kea Vii­kon hen­ki­lön haas­tat­te­lua ja Fer­nan­do So­a­re­sin nä­ke­myk­siä (V-SS 27.8.): rat­kai­su krii­siin on yh­teis­työ. Jos maa­il­man krii­se­jä yri­te­tään rat­kais­ta hy­väl­lä yh­teis­työl­lä, pi­täi­si mal­lia ot­taa myös pai­kal­li­ses­ti.

Uutiset
Naantali
7.5.2021 13.35

Palveluseteli kiinnosti Naantalin yrittäjiä

Uutiset
Naantali
7.5.2021 12.22

Alkuvuoden myrskyn kaatamia pylväitä korjataan Rymättylässä

Pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­lin yh­ty­mä­hal­li­tus lä­het­ti kes­ki­vii­kon ko­kouk­ses­saan ää­nes­tys­ten jäl­keen kak­si Ak­se­lin vi­ran­hal­ti­joi­den te­ke­mää bud­jet­tie­si­tys­tä uu­del­leen val­mis­tel­ta­vak­si.

Uutiset
5.5.2021 17.40

Kaupunkiseutu imee väkeä myös pikkukuntiin

Ve­sat­ta­ret pe­la­si­vat kes­ki­viik­ko­na Sei­nä­jo­el­la Mai­la-Jus­se­ja vas­taan. Sar­ja­tau­lu­kos­sa nel­jän­te­nä ole­va ko­ti­jouk­kue vei odo­te­tus­ti ot­te­lun ni­miin­sä 2–0 (5–2, 10–4), mut­ta Ve­sat­ta­ril­ta näh­tiin hy­viä myös on­nis­tu­mi­sia.

Uutiset
Naantali
5.5.2021 16.12

50 vuotta täyttäneille rokotteita Naantalissa

Uutiset
Naantali
5.5.2021 13.00

Kosan Gas Finland Oy ostaa naantalilaisen Gasonen

Tuu­li­voi­man edis­tä­mis­tä kos­ke­vis­sa pu­heen­vuo­rois­sa ole­te­taan usein, et­tä tuu­li­voi­man vas­tus­ta­mi­nen on pelk­kää asuk­kait­ten it­sek­kyyt­tä, ns. nim­byi­lyä, tai joh­tuu vain tie­don puut­tees­ta.

Uutiset
Naantali
5.5.2021 8.55

Kuparivuoren tunneli remonttiin

Edel­li­sen päi­vän kau­ra­puu­ron rip­peis­tä saa mauk­kaan aa­mu­pa­lan vie­lä seu­raa­val­le aa­mul­le, kun muis­taa kaa­pia puu­ron lo­put kat­ti­lan poh­jal­ta tal­teen. Yli jää­nyt puu­ro kan­nat­taa siir­tää lau­ta­sel­le tai kul­hoon jää­kaap­piin.

« 1 ... 57 58 59 60 61 62 63 ... 67 »

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely