JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 56 57 58 59 60 61 62 ... 67 »
Uutiset
8.6.2021 12.10

Meriliikenteen vaikutuksista elinkei­no­e­lämään selvitys

Uutiset
Naantali
4.6.2021 21.38

Presi­dent­tipari perheineen saapui Kultarantaan

Kulttuuri
Naantali
4.6.2021 8.50

Patomäen veistoksia Naantalissa

Uutiset
Nousiainen
3.6.2021 11.30

Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun maaseu­tu­pal­ve­luista vastaa nyt uudet kasvot

Mas­kun kun­ta os­taa Le­mun Kal­le­las­ta kol­me tont­tia, joi­den pin­ta-ala on yh­teen­sä 8800 ne­li­ö­met­riä. Kaup­pa­hin­ta on noin 44 000 eu­roa.

Uutiset
Naantali
2.6.2021 16.55

Naantali hyväksyi markki­noin­ti­suun­ni­telman

Mas­kun Tem­pon 17-vuo­ti­as ju­do­ka Ot­so Sep­pä­lä pa­la­si Por­voos­sa jär­jes­te­tyis­tä nuor­ten SM-kil­pai­luis­ta kak­si mi­ta­lia kau­las­sa. Rus­kol­la asu­va nuo­ru­kai­nen nap­pa­si prons­sia al­le 18-vuo­ti­ai­den sekä al­le 21-vuo­ti­ai­den sar­jas­sa 60-ki­lois­ten pai­no­luo­kas­sa.

Uutiset
2.6.2021 12.35

Kustaviin roimaa väkilukukasvua

Osas­to 1:n sai­raan­hoi­ta­jan sekä osas­to 2:n sai­raan­hoi­ta­jan työ­suh­teil­le myön­net­tiin täyt­tö­lu­vat tois­tai­sek­si. Li­säk­si avo­sai­raan­hoi­don ter­veys­kes­ku­sa­vus­ta­jan työ­suh­teen saa täyt­tää tois­tai­sek­si. Osas­to 2:n fy­si­o­te­ra­peu­tin työ­suh­teen täyt­tä­mi­seen myön­net­tiin myös täyt­tö­lu­pa.

Uutiset
29.5.2021 12.05

Nousiaisten hankkeet kahmivat Leader-rahaa

Uutiset
Naantali
29.5.2021 11.20

Naantalin talliyrittäjät vankeuteen

Vir­kaa ha­ki­vat Mai­ja Elo, Ei­ja Heik­ki­lä, Ai­ja-Ma­ria Jo­ki­lam­mi, Nina Kivi, Sini Kuit­ti­nen, Rai­no Laak­so, Anu Lou­he­lai­nen, Rau­no Maa­nin­ka, Tai­na Ni­ku­la, Ei­la Pap­pi­la, Ou­ti Sil­l­van, San­na Top­pi­la ja Riit­ta Va­la­vuo. Yk­si ha­ki­ja ei ha­lua ni­me­ään jul­ki­suu­teen.

Uutiset
Naantali
28.5.2021 13.10

Naantalin satamassa terveys­tar­kas­tuksia

Uutiset
Naantali
26.5.2021 14.17

Kaksi otettu kiinni naanta­li­lai­selta hevostallilta

Vii­me vii­kon uu­ti­nen ei ol­lut yl­lä­tys. Kun­nal­li­sa­lan ke­hit­tä­mis­sää­tiö tie­dot­ti ky­se­ly­tu­lok­ses­taan, jon­ka mu­kaan 43 pro­sent­tia täy­si-ikäi­sis­tä kan­sa­lai­sis­ta ai­koo ää­nes­tää en­si tam­mi­kuun alu­e­vaa­leis­sa. Kun jo ke­sä­kuun kun­ta­vaa­leis­sa lip­sut­tiin ää­nes­tys­vilk­kau­des­sa pai­koi­tel­len al­le 50 pro­sen­tin sur­keus­ra­jan, niin tur­ha on odo­tel­la ruuh­kia alu­e­vaa­liu­ur­nil­le.

Uutiset
Naantali
26.5.2021 9.20

Palvelutalo halutaan Naantalin keskustaan

Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rin hen­ki­lös­töl­le an­ne­taan kol­mas ro­ko­te en­si vii­kos­ta al­ka­en. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) suo­sit­te­lee kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­te­an­nok­sen an­ta­mis­ta niil­le hen­ki­löil­le, jot­ka ovat saa­neet kak­si ai­em­paa ro­ko­tet­ta 3–4 vii­kon an­nos­vä­lil­lä ja joi­den toi­ses­ta ro­ko­te­an­nok­ses­ta on ku­lu­nut yli 6 kuu­kaut­ta.

Uutiset
Naantali
25.5.2021 15.04

Naantali mukaan seudulliseen yhteistyöhön

My­nä­mä­es­sä Lau­rin kou­lus­sa pi­de­tään op­pi­lail­le ja huol­ta­jil­le mar­ras­kuun lo­pul­la hy­vin­voin­nin il­ta. Tee­moi­na ovat so­si­aa­li­sen me­di­an maa­il­ma, unen mer­ki­tys nuo­rel­le, mie­lek­kään te­ke­mi­sen löy­tä­mi­nen va­paa-ai­kaan sekä mie­li­a­lan ja stres­sin hal­lin­ta.

Uutiset
Naantali
25.5.2021 10.45

Naantalin jalostamoalue etsii uutta nimeä

Uutiset
24.5.2021 13.55

Akseli ja Naantali lasten­suo­je­lu­ryhmään

Uutiset
Naantali
22.5.2021 11.40

Varhais­kas­vatus saa kehuja Naantalissa

« 1 ... 56 57 58 59 60 61 62 ... 67 »

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely