JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
25.5.2021 15.04

Naantali mukaan seudulliseen yhteistyöhön

Sari Hon­ka­sa­lo

Naan­ta­lin kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi maa­nan­tain ko­kouk­ses­saan pe­ri­aa­te­pää­tök­sen kau­pun­gin läh­te­mi­ses­tä mu­kaan seu­dul­li­seen yh­teis­työ­hön Kaa­ri­nan, Lie­don, Rai­si­on, Rus­kon ja Tu­run kans­sa.

Tar­koi­tuk­se­na on pe­rus­taa seu­dul­li­sen yh­teis­työn alus­tak­si vuo­den 2022 alus­ta toi­min­tan­sa aloit­ta­va kun­ta­yh­ty­mä. Se on va­paa­eh­toi­nen, ei­kä sil­le siir­ry kun­nal­lis­ta pää­tös­val­taa.

Naan­ta­lin pää­tök­ses­sä edel­ly­te­tään, et­tä mil­lään osal­lis­tu­val­la kun­nal­la ei ole yk­si­nään enem­mis­töä kun­ta­yh­ty­män pää­tök­sen­te­ko­e­li­mis­sä.

Val­mis­te­lu on läh­te­nyt liik­keel­le sii­tä, et­tä Tu­run seu­dul­la on vah­va yh­tei­sen te­ke­mi­sen il­ma­pii­ri, ja vi­ran­hal­ti­ja­ta­sol­la tii­vis­tä ja hy­vä­hen­kis­tä yh­teis­työ­tä. Seu­dul­la on myös lu­kui­sia vi­ran­hal­ti­jois­ta ja asi­an­tun­ti­jois­ta koos­tu­via asi­a­koh­tai­sia ko­koon­pa­no­ja, jot­ka pe­rus­tu­vat joko va­paa­eh­toi­seen yh­teis­työ­hön tai kun­tien tai val­ti­on kans­sa teh­tyi­hin kes­ki­näi­siin so­pi­muk­siin.

Vi­ran­hal­ti­ja­ver­kos­ton toi­min­taa ko­ko­nai­suu­te­na, jos­sa ky­sei­set ryh­mät toi­mi­vat, ei täl­lä het­kel­lä koor­di­noi­da. Myös tie­don­kul­ku ryh­mis­tä vi­ran­hal­ti­joil­le sekä po­liit­ti­sil­le päät­tä­jil­le ja eri kun­tien pää­tök­sen­te­on kes­ken on isos­sa ku­vas­sa usein koor­di­noi­ma­ton­ta.

Ta­voit­tee­na on nyt ny­kyis­tä vah­vem­man ja koor­di­noi­dum­man yh­teis­työn ja yh­teen­kuu­lu­vuu­den kaut­ta pa­ran­taa toi­min­ta­kun­tien ja si­dos­ryh­mien toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä sekä vi­ran­hal­ti­joi­den et­tä po­liit­tis­ten pää­tök­sen­te­ki­jöi­den nä­kö­kul­mas­ta.

Lop­pu­tu­lok­se­na on tii­viim­pi ja yh­te­näi­sem­pi seu­dul­li­nen ke­hi­tys, edun­val­von­ta ja kas­va­va elin­voi­ma, kil­pai­lu­ky­ky ja hy­vin­voin­ti, to­te­aa asi­aa Naan­ta­lin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le val­mis­tel­lut hal­lin­to­joh­ta­ja Riit­ta Luo­tio.

Esi­val­mis­te­lus­sa ja alus­ta­vis­sa kes­kus­te­luis­sa on tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sek­si ra­ken­teel­li­sem­man seu­dul­li­sen yh­teis­työn alus­tak­si kat­sot­tu kun­ta­yh­ty­mä­muo­to. Ydin­kau­pun­ki­seu­dun kun­tien omis­ta­ma kun­ta­yh­ty­mä to­teut­taa par­hai­ten ta­voit­teet po­liit­ti­sen ta­son yh­teis­työn vah­vis­ta­mi­ses­ta ja oh­jauk­ses­ta ja on kun­ta­la­kiin poh­jau­tu­va­na kun­tien toi­mi­joil­le tut­tu.