JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
17.6.2021 11.05

Naantalin valtuustolta pyydetään lisärahaa Rantaraitin parantamiseen

Jen­ni Ky­län­pää

Naan­ta­lin kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le 40 000 eu­ron li­sä­mää­rä­ra­han myön­tä­mis­tä täl­le vuo­del­le Ka­le­van­lah­den ran­to­jen ja Ran­ta­rai­tin pa­ran­ta­mi­seen.

Ta­lou­sar­vi­on in­ves­toin­ti­o­saan on va­rat­tu hank­keel­le 80 000 eu­ron mää­rä­ra­ha, jon­ka avul­la on tal­ven ja ke­vään ai­ka­na le­ven­net­ty niin sa­not­tu­ja kä­ve­ly­lai­tu­rei­ta van­han kau­pun­gin ran­nas­sa.

Hank­keen ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set ovat nous­seet 120 000 eu­roon, kos­ka muun mu­as­sa paa­lu­tus­työ on ol­lut ar­vi­oi­tua mit­ta­vam­paa ja yh­des­tä koh­das­ta lai­tu­ri on jou­dut­tu uu­si­maan ko­ko­naan le­ven­tä­mi­sen si­jas­ta. Hank­kee­seen on li­säk­si si­säl­ly­tet­ty myös kai­de­va­lais­tus­ta ja kai­tei­den ra­ken­ta­mis­ta.