JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tuulia Huovila ja Hulda Achrén (oik.) ovat uusia kasvoja maaseutuhallinnossa.

Tuulia Huovila ja Hulda Achrén (oik.) ovat uusia kasvoja maaseutuhallinnossa.

Kiisa Rippstein

Uutiset
Nousiainen
3.6.2021 11.30

Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun maaseu­tu­pal­ve­luista vastaa nyt uudet kasvot

Kii­sa Rip­ps­tein

Muun mu­as­sa Mas­kun, My­nä­mä­en, Nou­si­ais­ten ja Naan­ta­lin maa­seu­tu­pal­ve­luis­ta vas­taa­van Lie­don maa­seu­tu­pal­ve­lui­hin on va­lit­tu vii­me ai­koi­na kak­si uut­ta maa­seu­tu­a­si­a­mies­tä Tuu­lia Huo­vi­la sekä Hul­da Achrén. Yh­teen­sä maa­seu­tu­pal­ve­lui­den alu­eel­le kuu­luu 11 lä­hi­kun­taa.

– Lie­to toi­mii näil­le 11 kun­nal­le isän­tä­kun­ta­na. Maa­seu­tu­a­si­a­mie­hiä meil­lä on yh­teen­sä 7, ja pää­a­si­al­li­siin teh­tä­viin kuu­luu EU:n ja kan­sal­lis­ten maa­ta­lous­tu­kien ha­ke­mi­seen liit­ty­vä avus­tus, neu­von­ta ja ha­ke­mus­ten vas­taa­not­to sekä kä­sit­te­ly, ker­too vii­me lo­ka­kuus­sa vir­kaan as­tu­nut Huo­vi­la.

Piik­ki­ö­läi­sel­lä Tuu­lia Huo­vi­lal­la on ta­ka­na jo pit­kä ura maa­seu­tu­hal­lin­non eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä.

– En­sim­mäi­sen ker­ran tu­lin töi­hin vuon­na 2007, jol­loin Ag­ro­lo­gin AMK-opin­not oli­vat vie­lä kes­ken. Olen teh­nyt eri­mit­tai­sia pät­kiä vuo­sien 2007-2016 vä­li­se­nä ai­ka­na. Vii­me ke­sä­nä toi­min vi­ran­si­jai­se­na ja sii­tä sit­ten siir­ryin lo­ka­kuus­sa va­ki­tui­sek­si.

Huo­vi­lan vas­tuu­a­lu­ee­seen kuu­lu­vat Mas­ku sekä Nou­si­a­nen.

– Tä­män hom­man suo­la on eh­dot­to­mas­ti se, et­tä pää­see aut­ta­maan vil­je­li­jöi­tä, joi­den hie­nos­ta työs­tä me kaik­ki kui­ten­kin olem­me riip­pu­vai­sia.

My­nä­mä­en kun­nan alu­ees­ta vas­taa ny­kyi­sin nou­si­ais­lai­nen Hul­da Achrén, joka aloit­ti työs­sään noin kuu­kau­si sit­ten.

– Tein en­nen siir­ty­mis­tä kol­me kaut­ta töi­tä Ely-kes­kuk­ses­sa, jon­ka jäl­keen sain tä­män vuo­den si­jai­suu­den. Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen Tuu­li­an ta­voin ag­ro­lo­gi (AMK).

– Nyt ke­vääl­lä toi­min­ta on ol­lut tie­tys­ti etä­nä tai ta­paa­mi­set on pi­tä­nyt so­pia erik­seen. Olem­me huo­man­neet, et­tä eri­tyi­ses­ti maan­vil­je­li­jöil­le on tär­ke­ää pääs­tä nä­ke­mään ja jut­te­le­maan myös kas­vok­kain, Achrén li­sää.

Huo­vi­la ja Achrén ovat yh­tä miel­tä sii­tä, et­tä maan­vil­je­ly on alu­eel­la elin­voi­mais­ta, vaik­ka mää­räl­li­ses­ti am­ma­tin­har­joit­ta­jat ovat­kin las­kus­sa.

– Vil­je­li­jät jak­sa­vat vuo­des­ta toi­seen, haas­ta­vis­sa olo­suh­teis­sa. On tär­ke­ää pääs­tä tu­ke­maan hei­dän ar­vo­kas­ta työ­tään, Huo­vi­la to­te­aa.

– Stres­siä ai­heut­taa niin hal­lin­non toi­met, tu­ki­po­li­tii­kan mo­ni­mut­kai­suus kuin epää­va­kaat säät­kin. Nyt esi­mer­kik­si ke­vään kyl­vö­a­jat ovat ol­leet ihan se­kai­sin vaih­te­le­van sään vuok­si, Huo­vi­la li­sää.

Vil­je­li­jöi­tä ja vil­jel­tä­vää löy­tyy lä­hi­kun­nis­ta lai­das­ta lai­taan.

– Jo­kai­nen vil­je­li­jä on eri­lai­nen: löy­tyy eri­kois­kas­veis­ta vil­joi­hin ja heh­taa­rin ti­lois­ta sa­to­jen heh­taa­rien ti­loi­hin, Achrén to­te­aa.

Tu­ki­a­si­oi­den li­säk­si maa­seu­tu­pal­ve­lut hoi­taa eläin­ten­pi­tä­jä­re­kis­te­riä, jo­hon tu­lee mer­ki­tä kaik­ki muut ko­tie­läi­met pait­si lem­mik­ki­kis­sat ja -koi­rat. Maa­seu­tu­a­si­a­mie­het hoi­taa myös esi­mer­kik­si ke­sän huk­ka­kau­ra­kas­tel­muk­set sekä peto- ja riis­ta­va­hin­koil­moi­tuk­set.

– Kaik­ki ke­sä­ka­nat, lam­paat ja he­vo­set on il­moi­tet­ta­va, Achrén li­sää.

– Nyt ele­tään vuo­den kii­rei­sin­tä ai­kaa, kun vil­je­li­jöi­den pää­tu­ki­ha­ku on päät­tyy 15.6., Huo­vi­la to­te­aa.