JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 »
Uutiset
Kustavi
9.1.2023 11.10

Valtonen johtaa EL Kustavia

Uutiset
23.11.2022 19.21

Eläkeliiton Lemu-Askainen-Velkuan yhdistys valitsi uuden hallituksen

Uutiset
Vehmaa
23.11.2022 19.20

Merja Ahlsten Eläkeliiton Vehmaan yhdistyksen hallitukseen

Kun koh­taa vaik­ka­pa ka­dul­la tai kau­pas­sa nä­kö­vam­mai­sen opas­koi­ri­neen, syn­tyy nä­ke­väl­le han­ka­la ti­lan­ne: ni­mit­täin sik­si, et­tei sö­pöä kilt­tiä koi­raa saa men­nä si­lit­tä­mään.

Uutiset
Masku
4.11.2022 8.00

Maskulainen Ristimäki eläkepiirin johtoon

Uutiset
Mynämäki
21.10.2022 7.45

Haravoin­ti­talkoot Mietoisten hautausmaalla

Kulttuuri
20.9.2022 17.45

Taivas­sa­lo­laiset sokkoretkellä

Uutiset
Taivassalo
17.8.2022 6.00

Eläkeliiton hengellisen päivän kruunasi sää

Kirk­ko­hal­li­tus on myön­tä­nyt Kus­ta­vin kir­kon säh­kö­jär­jes­tel­mien kor­jauk­seen ja il­ma­läm­pö­pump­pu­jen asen­nuk­seen avus­tus­ta huh­ti­kuus­sa 107 200 eu­roa. Nyt tu­ki­mää­rää 272 800 eu­ron kor­jauk­seen on li­sät­ty, niin et­tä tu­kea mak­se­taan 116 800 eu­roa eli 43 pro­sent­tia ku­luis­ta.

Uutiset
Kustavi
9.8.2022 9.04

Leirimajan piha täyttyi iloisista eläkeläisistä Kustavissa

Urheilu
Masku
2.8.2022 6.30

Naapurikuntien sykkeet nostattava mittelö

On var­sin pöy­ris­tyt­tää, kuin­ka ny­ky­hal­li­tus väit­tää, et­tä ve­ro­tuk­sen ke­ven­nys koh­dis­tuu eten­kin pie­ni- ja kes­ki­tu­loi­siin. Näin voi ol­la yh­teis­sum­mas­sa, mut­ta tämä ei ole tot­ta hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa pie­nis­sä tu­lo­luo­kis­sa.

Uutiset
Taivassalo
20.6.2022 13.45

Eläkeliiton Taivassalon yhdistys kisasi mestaruuksista

Hal­li­tus on ol­lut koos­sa rei­lun kuu­kau­den saa­mat­ta mi­tään ai­kaan, kul­ke­nut vain krii­sis­tä toi­seen ja ol­lut koko ajan myrs­kyn sil­mäs­sä. Hal­li­tuk­sen ai­ka on men­nyt si­säis­ten on­gel­mien sel­vit­te­lyyn ja tie­dot­ta­mi­seen.

Uutiset
10.6.2022 9.15

Huumorilla höystettyä kilpailuhenkeä Valpperissa

Kus­ta­vi­lai­nen opis­ke­li­ja Uma­y­ma Mad­mou­ne oli yk­si on­nek­kais­ta apu­ra­han saa­jis­ta, kun Le­a­der-yh­dis­tys Sa­mas­sa ve­nees­sä ry päät­ti tä­män­vuo­ti­sis­ta Nuo­ri yrit­tä­jä -apu­ra­hois­taan. Apu­ra­haa hel­ti­si 1000 eu­roa, ja se myön­net­tiin 19-vuo­ti­aan Mad­mou­nen rip­sien­pi­den­nys- ja ra­ken­ne­kyn­si­pal­ve­lun ke­hit­tä­mi­seen. Mad­mou­ne ker­too ha­ke­neen­sa apu­ra­haa toi­min­nas­sa oleel­lis­ten pe­ru­sa­si­oi­den, ku­ten er­go­no­mi­sen työ­pöy­dän ja -tuo­lin sekä laa­duk­kai­den ma­te­ri­aa­lien hank­ki­mi­seen.

Uutiset
Uusikaupunki
16.1.2022 10.00

Eläke­läi­sak­tiivi jää vapaille

Per­jan­tai oli Va­kan alu­een ex-kun­nis­sa var­si­nai­nen VPK-päi­vä. Aa­mu­päi­väl­lä kes­kus­tan puo­lu­e­sih­tee­ri Riik­ka Pirk­ka­lai­nen pii­pah­ti Mie­toi­sis­sa kuu­los­te­le­mas­sa, mitä pai­kal­li­nen VPK-väki miet­tii tu­le­vas­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­ses­ta. Il­ta­päi­väl­lä As­kai­sis­sa vie­tet­tiin pa­lo­a­se­man vih­ki­äi­siä, vaik­ka ra­ken­nus otet­tiin käyt­töön jo ke­vääl­lä 2020. Ko­ro­nail­ki­mys tä­tä­kin juh­laa vii­vyt­ti.

Uutiset
13.12.2021 12.57

EL Lemu-Askainen-Velkuan yhdistys jakoi ansiomerkkejä

Naan­ta­lin ja Rai­si­on alu­eel­le kes­kit­ty­vä Po­rin pri­kaa­tin joh­ta­ma pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus ko­ko­aa yh­teen 1200 hen­ki­lön vah­vui­sen har­joi­tus­jou­kon 4.–9. syys­kuu­ta. Har­joi­tuk­seen osal­lis­tuu Po­rin pri­kaa­tin li­säk­si jouk­ko alu­een vi­ra­no­mai­sia, Naan­ta­lin ja Rai­si­on kau­pun­git sekä alu­een yri­tyk­siä ja toi­mi­joi­ta.

Uutiset
Taivassalo
8.12.2021 10.01

Kauppila-Numminen johtaa EL Taivassaloa

Saa­ta­va tulo käy­te­tään val­ti­o­kont­to­ril­le an­ne­tun il­moi­tuk­sen mu­kai­ses­ti van­hus­ten vir­kis­tyk­seen ja hy­vin­voin­tiin. Tila siir­tyi Veh­maan kun­nal­le pe­rin­nön yh­tey­des­sä.

Uutiset
Mynämäki
30.11.2021 9.27

Antero Hiippavuori johtaa Mietoisten eläkeläisiä

Ai­kui­nen rus­ko­suo­hauk­ka­koi­ras on ko­meim­pia pe­to­lin­tu­jam­me. Sen höy­hen­pu­vus­sa vaih­te­le­vat vaa­le­an­har­maat, rus­ke­at ja mus­tat ku­vi­ot, joi­ta se esit­te­lee lii­hot­te­le­vas­sa len­nos­saan ruo­vi­koi­den yl­lä.

« 1 2 3 »

Näköislehdet

Kysely