JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Kustavi
12.5.2023 11.05

Eläkeliiton Kustavin yhdistys kevätretkellä Eurajoella

Iloi­nen jouk­ko Elä­ke­lii­ton Kus­ta­vin yh­dis­tyk­sen jä­se­niä läh­ti Holm­ber­gin bus­sil­la maa­nan­tai­aa­mu­na koh­ti Vuo­jo­en kar­ta­noa ja Ol­ki­luo­don ydin­voi­ma­laa Eu­ra­jo­el­le.

Vuo­jo­en Kar­ta­nol­la päi­vä aloi­tet­tiin Mam­sel­lin ja Toh­to­rin joh­dol­la. Roo­li­o­pas­tet­tu kier­ros tu­tus­tut­ti mei­dät kar­ta­non his­to­ri­aan. Vuo­jo­en kar­ta­no lu­keu­tuu Suo­men kau­neim­piin em­pi­re­kar­ta­noi­hin sekä kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­ses­ti ja ra­ken­nus­tai­teel­li­ses­ti ar­vok­kaim­piin ko­ko­nai­suuk­siin. Kar­ta­no mai­ni­taan jo 1500-lu­vun lo­pul­le ajoit­tu­vis­sa asi­a­kir­jois­sa.

Ny­kyi­nen ark­ki­teh­ti C.L. En­ge­lin suun­nit­te­le­ma kar­ta­no val­mis­tui vuon­na 1836, jol­loin sitä isän­nöi Suo­men rik­kaim­piin mie­hiin kuu­lu­va ruu­kin­pat­ruu­na Lars Mag­nus Björ­ken­heim. Kar­ta­nol­la oli myös oran­ge­ria eli tal­vi­puu­tar­ha, jos­sa jo 1800-lu­vul­la kas­va­tet­tiin ana­nas­ta ja per­sik­kaa. Mo­nien vai­hei­den jäl­keen Emil Ce­derc­reut­zin iso­van­hem­pien ko­ti­kar­ta­no­na tun­net­tu Vuo­jo­ki pää­tyi Eu­ra­jo­en kun­nal­le 1930-lu­vul­la.

2000-lu­vul­la al­koi kar­ta­non kol­mas elä­mä, kun Eu­ra­jo­en kun­ta ja Po­si­va Oy res­tau­roi­vat sen ar­voi­seen­sa käyt­töön ko­kous-, kou­lu­tus- ja kult­tuu­ri­kes­kuk­sek­si. Kar­ta­non yleis­hyö­dyl­lis­tä toi­min­taa ke­hit­tä­mään pe­rus­tet­tiin Vuo­jo­ki­sää­tiö.

Ol­ki­luo­don ydin­voi­ma­lan vie­rai­lu­kes­kuk­ses­sa mei­tä oli vas­tas­sa vie­rai­lui­sän­tä Ari Ant­ti­la. Au­di­to­ri­os­sa saim­me kat­ta­van tie­tois­kun Ol­ki­luo­to 1:n, 2:n ja uu­den 3:n toi­min­nas­ta.

Uu­den ydin­voi­ma­lan käyt­töö­not­to on vaa­ti­nut tu­han­sia tes­te­jä. Kaik­ki on mie­tit­tyä ja har­kit­tua, tur­val­li­suut­ta tes­ta­taan, hen­ki­lös­töä kou­lu­te­taan, häi­ri­ö­ti­lan­tei­ta si­mu­loi­daan. Tes­tauk­sil­la var­mis­te­taan, et­tä ydin­voi­ma­lai­tos toi­mii suun­ni­tel­lus­ti kai­kis­sa eri ti­lan­teis­sa. Ol­ki­luo­to työl­lis­tää noin 1100 ih­mis­tä ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti. Li­säk­si Ol­ki­luo­dos­sa työl­lis­tyy eri­lai­sis­sa pro­jek­teis­sa, lai­to­syk­si­köi­den vuo­si­huol­los­sa ja vä­lil­li­ses­ti mo­nin­ker­tai­nen mää­rä sa­ta­kun­ta­lai­sia, mui­ta ko­ti­mai­sia ja kan­sain­vä­li­siä osaa­jia.

Kol­men re­ak­to­rin ydin­voi­ma­las­sa tuo­te­taan nyt noin 30 pro­sent­tia Suo­men säh­kös­tä.

Saim­me näh­dä myös vi­de­on ydin­polt­to­ai­neen lop­pu­si­joi­tuk­ses­ta. Lä­his­töl­lä si­jait­se­va Po­si­va Oy:n on­ka­lo toi­mii lop­pu­si­joi­tus­paik­ka­na. Yk­si­kään maa ei Suo­men li­säk­si vie­lä ole eden­nyt lop­pu­si­joi­tuk­sen to­teu­tus­vai­hee­seen. Käy­te­tyn ydin­polt­to­ai­neen lop­pu­si­joi­tus­rat­kai­su on Suo­mes­sa suun­ni­tel­tu yk­si­tyis­koh­tai­sel­la tark­kuu­del­la.

Lop­pu­si­joi­tusp­ro­ses­sis­sa käy­tet­ty ydin­polt­to­ai­ne kul­je­te­taan vä­li­va­ras­tos­ta kap­se­loin­ti­lai­tok­seen pa­kat­ta­vak­si lop­pu­si­joi­tus­kap­se­liin ja siir­ret­tä­väk­si yli 400 met­rin sy­vyy­des­sä si­jait­se­viin lop­pu­si­joi­tus­ti­loi­hin. Pro­ses­siin liit­ty­viin työ­vai­hei­siin on ke­hi­tet­ty koko maa­il­man mit­ta­kaa­vas­sa ai­nut­ker­tai­sia tek­no­lo­gi­sia rat­kai­su­ja.

Vi­de­oi­den jäl­keen saim­me esit­tää ky­sy­myk­siä Aril­le. Ari oli ai­koi­naan tul­lut Ol­ki­luo­toon opis­ke­li­ja­na har­joit­te­li­jak­si ja val­mis­tut­tu­aan saa­nut va­ki­tui­sen työ­pai­kan. Kä­vim­me vie­lä au­las­sa si­jait­se­vas­sa Säh­köä uraa­nis­ta -tie­de­näyt­te­lys­sä.

Pa­luu­mat­kal­la pääs­sä pyö­ri pal­jon aja­tuk­sia ydin­voi­mas­ta, me­ga­wa­teis­ta, re­ak­to­reis­ta ja kap­se­leis­ta. Ydin­voi­ma on ai­na he­rät­tä­nyt mie­li­ku­via, ky­sy­myk­siä, kiin­nos­tus­ta. Il­mas­to­a­si­at, tur­val­li­suus ja säh­kön hin­ta mie­ti­tyt­tä­vät.

Mu­ka­na ol­leet ryh­mä­läi­set ei­vät enää hai­kai­le ke­sä­työ­paik­ko­jen pe­rään, mut­ta Ol­ki­luo­to näh­dään mie­len­kiin­toi­se­na työ­paik­ka­na eri alo­jen uu­sil­le huip­puo­saa­jil­le. Ol­ki­luo­don saa­rel­la hal­li­taan ydin­voi­man koko elin­kaa­ri ai­na säh­kön­tuo­tan­nos­ta käy­te­tyn ydin­polt­to­ai­neen lop­pu­si­joi­tuk­seen as­ti. Ol­ki­luo­dos­sa on­kin tar­jol­la run­saas­ti ke­sä­har­joit­te­lu­paik­ko­ja eri alo­jen opis­ke­li­joil­le.

Kirs­ti Sal­mi­nen

Läh­teet: Vuo­jo­en Kar­ta­no, Uu­ti­sia Ol­ki­luo­dos­ta ja TS Ta­lous 3.5.2023

Näköislehdet

Kysely