JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uudenkaupungin kirjastoon pääsee ensi viikolla asioimaan, mutta vain pikaisesti.

Uudenkaupungin kirjastoon pääsee ensi viikolla asioimaan, mutta vain pikaisesti.

Arkisto / Suvi Tuominen

Uutiset
Uusikaupunki
23.2.2021 16.22

Ugissa lievennetään rajoituksia, mutta tilannetta seurataan tiiviisti

Uu­den­kau­pun­gin yh­teis­toi­min­ta-alu­een vii­des­sä kun­nas­sa on to­det­tu pan­de­mi­an ai­ka­na yh­teen­sä 142 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa.

Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa tar­tun­to­ja on to­det­tu 117, Veh­maal­la 10 ja Py­hä­ran­nas­sa 10. Tar­tun­nan al­ku­pe­rä saa­daan yh­teis­toi­min­ta-alu­eel­la pää­o­sin jäl­ji­tet­tyä.

Ko­ro­na­ta­paus­ten vii­mei­sen kah­den vii­kon il­maan­tu­vuus­lu­ku sa­taa­tu­hat­ta asu­kas­ta koh­den on Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa 122,41.

Har­ras­tus­toi­min­nan ja va­paa-ajan ko­ro­na­ra­joi­tus­ten lie­ven­nyk­set tu­le­vat Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa voi­maan en­si vii­kol­la 4.3. al­ka­en.

Tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri Min­na He­le­nius muis­tut­taa, et­tä vaik­ka ra­joi­tuk­sia nyt osit­tain lie­ven­ne­tään, tar­tun­ta­ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä seu­ra­taan tii­viis­ti ja muu­tok­siin re­a­goi­daan tar­vit­ta­es­sa her­käs­ti.

Kir­jas­ton lai­naus­toi­min­taa laa­jen­ne­taan Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa 4.3. al­ka­en.

Asi­ak­kaat pää­se­vät it­se et­si­mään ai­neis­to­ja pää­kir­jas­ton ja Ka­lan­nin kir­jas­ton hyl­lyis­tä, mut­ta ai­no­as­taan pi­kai­nen asi­oin­ti on mah­dol­lis­ta.

Tie­to­ko­neet ovat kir­jas­tos­sa käy­tet­tä­vis­sä vain pi­kais­ta asi­oin­tia var­ten. Lu­ku­pai­kat, ko­kous­ti­lat sekä pi­dem­pään käyt­töön tar­koi­te­tut tie­to­ko­neet ovat pois­sa käy­tös­tä.

Va­rat­ta­vat pal­ve­lut, ku­ten di­gi­toin­ti, 3D-tu­los­tus ja soit­to­huo­ne ei­vät ole käy­tös­sä. Lu­et­ta­via leh­tiä ei ole tar­jol­la, ai­no­as­taan lai­nat­ta­via.

Kaik­ki kir­jas­ton ta­pah­tu­mat to­teu­te­taan vir­tu­aa­li­ses­ti. Lä­hi­kir­jas­to­jen oma­toi­mi­nen käyt­tö ei ole mah­dol­lis­ta. Kou­lu­lais- ja muil­le vas­taa­vil­le ryh­mil­le on an­net­tu eril­li­set oh­jeet.

Myös kun­to­sa­lit ava­taan kau­pun­gis­sa en­si vii­kon tors­tai­na ra­ja­tus­ti.

Kas­vo­mas­kia tu­lee käyt­tää pu­keu­tu­mis­ti­lois­sa ja kai­kis­sa ylei­sis­sä ti­lois­sa sekä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan myös lii­kun­ta­suo­ri­tuk­sen ai­ka­na. 

Kun­to­sa­leil­la tu­lee nou­dat­taa tur­va­e­täi­syyk­siä sekä hy­gie­ni­aoh­jei­ta. Käy­tös­sä on nor­maa­li kun­to­sa­li­mak­su. Pu­ku­ti­lat ovat käy­tös­sä, mut­ta suih­kut ei­vät.

Kai­kis­sa kun­to­sa­leis­sa on ra­jat­tu asi­a­kas­mää­rä: enin­tään kuu­si hen­ki­löä ker­ral­laan. Kun­to­sa­lin käyt­tö­ai­ka 1 tun­ti 15 mi­nuut­tia (ovel­ta ovel­le) kai­kil­la sa­leil­la.

Jot­ta käyt­tä­jil­le voi­daan taa­ta tur­val­li­nen har­joit­te­lu, sekä nou­dat­taa ny­kyi­siä ko­ro­na­ra­joit­tei­ta, ote­taan ui­ma­hal­lin kun­to­sa­lil­le käyt­töön säh­köi­nen ajan­va­raus.

Ka­lan­nin ja Lo­ka­lah­den kun­to­sa­lit ovat avoin­na ra­joi­te­tus­ti, jot­ta kou­lu­lais­ten kou­lu­päi­vä voi­daan tur­va­ta il­man kou­lun ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja.

Tois­tai­sek­si Ka­lan­nis­sa ja Lo­ka­lah­del­la ei ote­ta en­nak­ko­va­rauk­sia, kos­ka sa­lien käyt­tö on ol­lut vä­häis­tä.

Al­le 12-vuo­ti­ai­den har­ras­tus­toi­min­ta va­pau­te­taan val­ta­kun­nal­li­sen oh­jeis­tuk­sen mu­kai­ses­ti. 

12–20-vuo­ti­ai­den har­ras­tus­toi­min­nas­sa tu­lee nou­dat­taa uu­sia tur­val­li­sen har­ras­ta­mi­sen kri­tee­re­jä.

Ro­ko­tuk­set Uu­den­kau­pun­gin yh­teis­toi­min­ta-alu­eel­la ete­ne­vät kan­sal­li­sen ro­ko­tus­st­ra­te­gi­an mu­kai­ses­ti.  Ku­lu­van vii­kon lop­puun men­nes­sä yh­teis­toi­min­ta-alu­eel­la on an­net­tu noin 1420 ro­ko­tet­ta.