JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
8.4.2021 10.49

Tarvaisten koulu jatkaa Karjalassa

Sari Hon­ka­sa­lo

My­nä­mä­en kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta sai maa­lis­kuun ko­kouk­ses­saan tie­dok­seen Tar­vais­ten kou­lun kun­to­tut­ki­muk­sen tu­lok­set. Lau­ta­kun­ta päät­ti, et­tä kou­lu jat­kaa Kar­ja­lan kou­lun ti­lois­sa ke­vät­lu­ku­kau­den lop­puun ja tar­vit­ta­es­sa syys­lu­ku­kau­den alus­ta, mi­kä­li Tar­vais­ten kou­lu­ti­lo­jen kor­jaus on vie­lä kes­ken.

Op­pi­lail­le jär­jes­te­tään mak­su­ton kou­lu­kul­je­tus Tar­vais­ten kou­lun pi­hal­ta Kar­ja­lan kou­luun.

Lau­ta­kun­nan ko­kouk­ses­sa Ter­hi Ala­ta­lo (sd.) esit­ti li­säk­si, et­tä ryh­dy­tään val­mis­te­le­maan ra­ken­nuk­sen ylä­ker­ras­sa toi­mi­val­le Tar­vais­ten päi­vä­ko­dil­le väis­tö­ti­laa kou­lu­kiin­teis­tön re­mon­tin ajak­si. Esi­tys hä­vi­si ää­nin 7–3, yk­si tyh­jä.

Ala­ta­lon eh­do­tus­ta kan­nat­ti­vat Sami Nik­ki­lä (sd.) ja Mika Vi­lo­la (kesk.), ja sitä vas­taan ää­nes­ti­vät Han­na Sil­vaa­ni (kesk.), Pet­ri Hal­mi­nen (kesk.), Mar­jaa­na Huis­ka­la (kesk.), An­na Jal­ka­nen (kok.), Mar­kus Ki­to­la (kok.), Ele­na Pauk­ku (vas.) ja Ant­ti Pun­ta (kesk.). Tyh­jää ää­nes­ti Tuu­la Toi­vo­nen (sd.).

Tar­vais­ten kou­lun ope­tus­toi­min­ta on ol­lut Kar­ja­lan kou­lus­sa tam­mi­kuun alus­ta al­ka­en, ja kun­to­tut­ki­muk­sil­la on sel­vi­tet­ty Tar­vais­ten kou­lus­sa esiin­ty­nei­den oi­rei­lu­jen syi­tä. Tu­los­ten pe­rus­teel­la kou­lun­käyn­nin jat­ka­mi­nen en­sim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa ei ole tur­val­lis­ta en­nen kor­jaus­toi­men­pi­tei­tä.

Tek­ni­nen joh­ta­ja on maa­lis­kuun lo­pus­sa vi­ran­hal­ti­ja­pää­tök­se­nä ti­lan­nut kor­jaus­suun­ni­tel­man Si­to­wi­se Oy:ltä 8800 eu­ron tar­jous­hin­nal­la niin, et­tä kor­jaus­suun­ni­tel­ma laa­di­taan teh­ty­jen ra­ken­ne­tut­ki­mus­ten pe­rus­teel­la ja vaih­to­eh­toi­na tut­ki­taan tii­vis­tys- ja pe­rus­kor­jaus.

Suun­nit­te­lu­työ val­mis­tuu tou­ko­kuun lop­puun men­nes­sä.

Kas­va­tus- ja si­vis­tys­la­ta­kun­ta sai ko­kouk­ses­saan tie­dok­seen myös My­nä­mä­es­sä en­si syk­sy­nä 1-luo­kal­le il­moit­tau­tu­nei­den mää­rän, yh­teen­sä 79.

Ase­man kou­lus­sa aloit­taa 7, Kar­ja­lan kou­lus­sa 6, Lau­rin kou­lus­sa 40, Py­hän kou­lus­sa 8, Tar­vais­ten kou­lus­sa 5 ja Ta­vas­ti­lan kou­lus­sa 13.