JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nousiaisten kunta jatkaa Metsäpirtintietä.

Nousiaisten kunta jatkaa Metsäpirtintietä.

Vesa Penttilä

Uutiset
Nousiainen
2.3.2021 6.25

Nousiaisissa lisätietä huuto­kaup­pa­ton­teille

Vesa Pent­ti­lä

Nou­si­ais­ten kun­ta jat­kaa Kir­kon­pii­rin kaa­va-alu­eel­la si­jait­se­vaa Met­sä­pir­tin­tie­tä, jon­ka var­rel­la on ol­lut huu­to­kaup­pa­myyn­nis­sä kol­me oma­ko­ti­tont­tia. Val­tuus­to myön­si tien jat­ko­ra­ken­ta­mi­seen 23 000 eu­ron li­sä­mää­rä­ra­han.

Alu­eel­ta puut­tuu myös ve­si­huol­to. Sen ra­ken­ta­mi­nen mak­saa ar­vi­ol­ta 12 000 eu­roa.

Ko­vin mit­ta­vas­ta hank­kees­ta ei ole kyse, sil­lä uut­ta tie­tä ra­ken­ne­taan 80 met­riä. Ny­kyi­sin Met­sä­pir­tin­tiel­lä on kak­si oma­ko­ti­ta­loa.

Nou­si­ai­nen laa­jen­taa kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan ko­koon­pa­noa niin, et­tä va­ra­jä­sen­ten mää­rä nou­see vii­des­tä seit­se­mään. Val­tuus­to ni­me­si uu­sik­si va­ra­jä­se­nik­si Ir­ma Etu-Pra­min (kesk.) ja Lau­ri Ii­va­nai­sen (ps.).

Val­tuus­to hy­väk­syi pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­lin pe­rus­so­pi­muk­sen muu­tok­sen. Kes­kei­sin muu­tos on yh­ty­mä­val­tuus­ton pe­rus­ta­mi­nen. Val­tuus­to käyt­tää kun­ta­yh­ty­män ylin­tä pää­tös­val­taa.

Nou­si­ai­nen mer­kit­see kun­nal­le Tu­run seu­dun puh­dis­ta­mo Oy:n mak­sut­to­mas­sa osa­ke­an­nis­sa tänä vuon­na suun­nat­ta­vat osak­keet.

SDP:n ryh­mä esit­ti val­tuus­to­a­loit­tees­saan, et­tä nuo­ri­so­val­tuu­te­tuil­le ni­met­täi­siin kum­mi­jä­se­net.

Ko­koo­mus eh­dot­ti aloit­tees­saan, et­tä Nou­si­ai­siin laa­dit­tai­siin yh­teis­työs­sä po­lii­sin ja mui­den vi­ra­no­mais­ten kans­sa oh­jeet, joi­den mu­kaan voi­tai­siin puut­tua kou­lu­kiu­saa­mi­seen.