JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
13.1.2021 15.43

Akselissa aloitettu tällä viikolla ympäri­vuo­ro­kau­tisten yksiköiden asukkaiden rokotukset

Mas­kun, My­nä­mä­en ja Nou­si­ais­ten kun­tien asuk­kai­den va­paa­eh­toi­sis­ta ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­sis­ta vas­taa Pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­li. Ro­ko­tus­ten ai­ka­tau­luis­ta ja ajan­va­rauk­ses­ta tie­do­te­taan, kun ro­ko­te-erien toi­mi­tuk­set ja ai­ka­tau­lut tar­ken­tu­vat, sil­lä ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ai­ka­tau­lu riip­puu Suo­meen saa­ta­vien ro­kot­tei­den mää­räs­tä.

Ro­ko­tu­sai­ko­ja ei ole vie­lä ylei­ses­ti va­rat­ta­vis­sa.

Ak­se­lin hen­ki­lö­kun­nan ro­ko­tuk­set on aloi­tet­tu 5.1. Co­vid-19-po­ti­lai­ta hoi­ta­van ja ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ten yk­si­köi­den hen­ki­lö­kun­nan ro­ko­tuk­sis­ta. Täl­lä vii­kol­la on aloi­tet­tu ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen yk­si­köi­den asuk­kai­den ro­ko­tuk­set.

Ro­ko­tuk­set an­ne­taan eri vä­es­tö­ryh­mil­le val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen mu­kaan.

En­sim­mäi­se­nä ro­ko­te­taan ko­ro­naan sai­ras­tu­nei­den tai pe­rus­tel­lus­ti sai­ras­tu­neek­si epäil­ty­jen hen­ki­löi­den tut­ki­mi­seen, vä­lit­tö­mään hoi­toon tai huo­len­pi­toon liit­ty­vä tai muu­ta kii­reel­lis­tä hoi­toa an­ta­va so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tö sekä so­si­aa­li­huol­lon iäk­käil­le hen­ki­löil­le tar­koi­te­tun asu­mis­pal­ve­lun ja lai­tos­hoi­don toi­min­ta­yk­si­kön hen­ki­lös­tö ja asuk­kaat.

Toi­se­na ro­ko­te­taan 70 vuot­ta täyt­tä­neet ja sitä van­hem­mat hen­ki­löt, kol­man­nek­si hen­ki­löt, joil­la on va­ka­val­le co­vid-19-tau­dil­le al­tis­ta­via sai­rauk­sia ja nel­jän­te­nä muut kuin kol­mes­sa en­sim­mäi­ses­sä koh­das­sa tar­koi­te­tut hen­ki­löt.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mi­nen Ak­se­li-kun­nis­sa riip­puu ro­kot­tei­den saa­pu­mi­ses­ta kun­ta­yh­ty­mään. Ajan­va­rauk­sen au­ke­a­mi­ses­ta ikän­sä tai sai­rau­ten­sa vuok­si ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le tie­do­te­taan kun­ta­yh­ty­män verk­ko­si­vuil­la heti kun tämä on mah­dol­lis­ta.

Myös koko vä­es­töä kos­ke­vien ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tus­ten al­ka­mi­ses­ta tie­do­te­taan verk­ko­si­vuil­la. Ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­te tar­jo­taan koko vä­es­töl­le. Ro­ko­tus on kai­kil­le va­paa­eh­toi­nen ja mak­su­ton.