JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 19 20 21 22 23 »
Urheilu
10.5.2021 10.45

Jussi Ankelolle EM-näyttö­kil­pailun voitto

Urheilu
6.5.2021 18.15

Lasten Kompassicup Liedossa

Nii­na ja Tiia Sal­me­li­nin sar­ja­ku­va­näyt­te­ly on esil­lä Nou­si­ais­ten kir­jas­ton gal­le­ri­as­sa syys­kuun lop­puun as­ti

Urheilu
5.5.2021 12.42

Voitto ja neljä kakkossijaa Karhurasteilta

Ar­bo­ris­ti Tep­po Suo­ran­ta na­paut­taa elekt­ro­ni­sel­la va­sa­ral­la vii­si ker­taa koi­vun ty­vel­le ase­tet­tua te­räs­nau­laa nu­me­ro yk­si. Muut puun ym­pä­ril­le kiin­ni­te­tyt nau­lat ot­ta­vat ää­ni­aal­lot vas­taan, ja työ­pa­ri Siv Wikst­rö­min tie­to­ko­neel­le al­kaa nous­ta palk­ke­ja.

Urheilu
3.5.2021 13.05

Parmalle lisää valoa yösuun­nis­tukseen

Uu­den­kau­pun­gin val­tuus­to ni­me­si maa­nan­tai­na vä­keä luot­ta­mus­teh­tä­viin. Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jis­to ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­no jul­kais­tiin Vak­ka-Suo­men Sa­no­mis­sa jo tiis­tai­na.

Urheilu
26.4.2021 10.20

Kovatasoinen sprinttikisa Liedossa

Vii­me vii­kon­lo­pun ai­ka­na po­lii­si aloit­ti esi­tut­kin­nan kol­mes­ta pa­hoin­pi­te­lys­tä. Jo­kai­nen kol­mes­ta pa­hoin­pi­te­lys­tä ta­pah­tui il­ta- tai yö­ai­kaan. Kol­mes­ta pa­hoin­pi­te­lys­tä kak­si ta­pah­tui Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa ja yk­si Lai­ti­las­sa.

Urheilu
Mynämäki
25.4.2021 10.55

Suunnis­tus­koulu alkoi vilkkaana

Ka­lan­nin kir­jas­tos­sa on elo­kuun ajan esil­lä Py­hä­maal­la asu­van Lil­ja Lai­ho-Vir­ta­sen tai­de­näyt­te­ly Lin­nun sii­vin. Te­ok­sis­saan Lai­ho-Vir­ta­nen on käyt­tä­nyt luon­nos­ta löy­tä­mi­ään ja lah­joi­tuk­si­na saa­mi­aan lin­nun­sul­kia ja -höy­he­niä.

Urheilu
19.4.2021 9.50

Ruoholalla onnistunut näyttökilpailu

Urheilu
Mynämäki
7.4.2021 14.00

Lasten suunnis­tus­koulu alkaa Mynämäessä

Mo­nen puu­tar­hu­rin ke­sä­pa­ra­tii­sis­ta löy­tyy ny­kyi­sin kut­su­ma­ton vie­ras, joka le­vit­täy­tyy yhä laa­jem­mal­le alu­eel­le. Ky­sei­nen vie­ras on es­pan­jan­si­ru­e­ta­na, joka luo­ki­tel­laan hai­tal­li­sek­si vie­ras­la­jik­si.

Urheilu
6.4.2021 8.58

MS Parmalle kolme voittoa suunnis­tus­kauden avauskisassa

Ka­lan­nin alu­een osa­y­leis­kaa­va ase­te­taan vi­ral­li­ses­ti näh­tä­vil­le, päät­ti Uu­den­kau­pun­gin kau­pun­gin­hal­li­tus maa­nan­tai­na. Kaa­va­eh­do­tuk­seen on teh­ty muu­tok­sia luon­nos­vai­hees­ta mer­kin­töi­hin ja mää­räyk­siin. Uu­sia mer­kin­tö­jä on muun mu­as­sa au­rin­ko­e­ner­gi­an ke­rää­mi­seen so­vel­tu­va oh­jeel­li­nen alue ja pe­rin­ne­bi­o­toop­pi­koh­de. Ur­po-ra­dan ja Lo­ri­vo-ke­hä­tien lin­jauk­set on osoi­tet­tu oh­jeel­li­si­na.

Urheilu
1.4.2021 10.00

Suunnis­tus­kausi käynnistyy poikkeus­jär­jes­telyin

Tuu­li puis­sa soi. To­vin pääs­sä on mit­tu­maa­ri, tä­män vuo­den ko­ho­koh­ta­ni, vaik­ka­kin jok'iki­nen vuo­de­nai­ka on niin ai­nut­ker­tai­nen juu­ri mi­nul­le.

Urheilu
29.3.2021 8.25

Enni Jalava siirtyy MS Parmaan

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan me naan­ta­li­lai­set te­pas­te­lem­me jo Kau­ni­ais­ten kan­ta­päil­lä. Kui­ten­kin pää höy­ry­ten kun­nan päät­tä­jät poh­ti­vat, min­ne lai­te­taan ”säi­löön” van­huk­sem­me, jot­ka ovat omal­la työl­lään ra­ken­ta­neet Naan­ta­lil­lem­me va­kaan pe­rus­tan. Ra­ken­ne­taan kes­kus­taan ”van­hus­re­ser­vaat­ti”, jos­sa ikäih­mi­nen ta­paa toi­sen ikäih­mi­sen tai sit­ten ei.

Urheilu
Uusikaupunki
18.2.2021 13.08

Kohti kirkkaampia mitaleita

SPR Var­si­nais-Suo­men pii­rin vuo­si­ko­kous pi­det­tiin lau­an­tai­na 17.4. pää­o­sin etä­ko­kouk­se­na. Ko­kouk­sen ava­si pii­rin pu­heen­joh­ta­ja Har­ri Vir­ta, ja ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi Mark­ku Suo­kas SPR Tu­run osas­tos­ta. Ko­ro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­en vuo­si­ko­kous to­teu­tet­tiin pel­kis­tet­ty­nä sään­tö­mää­räi­se­nä ko­kouk­se­na, ei­kä sen yh­tey­des­sä ja­et­tu huo­mi­o­no­soi­tuk­sia.

Urheilu
9.12.2020 12.19

Sianoja vuoden naissuun­nistaja

My­nä­mä­en tek­ni­nen lau­ta­kun­ta päät­ti jou­lu­kuun ko­kouk­ses­saan, et­tä Mie­tois­ten kun­nan ai­kai­sia yk­si­tyis­tei­den hoi­to­so­pi­muk­sia kä­si­tel­lään ke­vään 2021 ai­ka­na. Ta­voit­tee­na on, et­tä kaik­ki hoi­to­so­pi­muk­set lak­kau­te­taan ja yk­si­tyis­tei­den avus­tus­kel­poi­suu­det päi­vi­te­tään.

Urheilu
Uusikaupunki
29.11.2020 14.20

Nuori suunnistaja haluaa kehittyä niin hyväksi kuin mahdollista - SM-kulta antoi lisää varmuutta tulevaisuuteen

Var­si­nais-Suo­men alu­eel­li­nen koor­di­naa­ti­o­ryh­mä an­toi tä­nään tiis­tai­na uu­det suo­si­tuk­set maa­kun­nan no­pe­as­ti hei­ken­ty­vän ko­ro­na­e­pi­de­mi­a­ti­lan­teen vuok­si. Suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 3.–23. jou­lu­kuu­ta koko maa­kun­nan alu­eel­la. Uu­det suo­si­tuk­set an­net­tiin, jot­ta niil­lä voi­tai­siin eh­käis­tä le­vi­ä­mis­vai­he.

Urheilu
23.11.2020 10.39

Heli Jalava jatkaa

Vakka-Rastin johdossa

My­nä­mä­es­sä on aloit­ta­nut uu­si par­tu­ri­lii­ke, Re­man Par­tu­ri. Tur­ku­lai­nen yrit­tä­jä Ja­mal Mus­ta­fa ot­taa asi­ak­kai­ta vas­taan sekä il­man ajan­va­raus­ta et­tä ajan­va­rauk­sel­la.

« 1 ... 19 20 21 22 23 »

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely