JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 18 19 20 21 22 »
Urheilu
24.5.2021 14.45

Essi Hakala menestyi pyörä­suun­nis­tuksen SM-kisoissa

Va­kan alu­een suun­nis­ta­jat me­nes­tyi­vät hy­vin Au­ran­maan kes­ki­mat­koil­la Ylä­neen hie­nois­sa maas­tois­sa sun­nun­tai­na. Sar­ja­voit­to­jen li­säk­si saa­vu­tuk­se­na oli 19 mi­ta­li­si­jaa.

Urheilu
17.5.2021 17.25

Suomalaiset vaisuja Sveitsin EM-kisoissa

Nou­si­ais­ten elin­kei­no­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan paik­ka rat­ke­si vas­ta ää­nes­tyk­ses­sä kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa. Pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Jani Leh­to­la, joka ku­kis­ti Kreet­ta Ku­lo­sen nu­me­roin 4–3. Leh­to­lan ja Ku­lo­sen li­säk­si toi­mi­kun­taan ni­met­tiin Tii­na Kan­ka­re.

Urheilu
17.5.2021 11.27

Yli 1200 suunnistajaa Prisma-rasteilla

Var­si­nais-Suo­men lii­ton edun­val­von­ta­joh­ta­ja Jan­ne Vir­ta­nen esit­ti vii­me vii­kol­la Tu­run Sa­no­mien mie­li­pi­de­pals­tal­la (TS 1.9.), et­tä ju­na­ra­dan var­res­sa si­jait­se­vat kun­nat ot­tai­si­vat pää­roo­lin pai­kal­li­sen hen­ki­lö­lii­ken­teen käyn­nis­tä­mi­ses­tä kis­koil­la. Sa­man aja­tuk­sen Vir­ta­nen nos­ti esil­le maa­nan­tai­na, kun jouk­ko Var­si­nais-Suo­men kan­sa­ne­dus­ta­jia ja lii­ton joh­toa vie­rai­li Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa (V-SS 7.9.).

Urheilu
10.5.2021 15.35

Parma kuudes naisten Viestiliigan avauksessa

Nyt täy­tyy pyy­tää an­teek­si ih­met­te­ly­ä­ni puut­tu­vas­ta kais­tas­ta (29.7.21) ja kiit­tää tien­ra­ken­ta­jia teh­dys­tä kään­ty­mis­kais­tas­ta Ki­vi­ky­län­tiel­le.

Urheilu
10.5.2021 10.45

Jussi Ankelolle EM-näyttö­kil­pailun voitto

Urheilu
6.5.2021 18.15

Lasten Kompassicup Liedossa

Nii­na ja Tiia Sal­me­li­nin sar­ja­ku­va­näyt­te­ly on esil­lä Nou­si­ais­ten kir­jas­ton gal­le­ri­as­sa syys­kuun lop­puun as­ti

Urheilu
5.5.2021 12.42

Voitto ja neljä kakkossijaa Karhurasteilta

Ar­bo­ris­ti Tep­po Suo­ran­ta na­paut­taa elekt­ro­ni­sel­la va­sa­ral­la vii­si ker­taa koi­vun ty­vel­le ase­tet­tua te­räs­nau­laa nu­me­ro yk­si. Muut puun ym­pä­ril­le kiin­ni­te­tyt nau­lat ot­ta­vat ää­ni­aal­lot vas­taan, ja työ­pa­ri Siv Wikst­rö­min tie­to­ko­neel­le al­kaa nous­ta palk­ke­ja.

Urheilu
3.5.2021 13.05

Parmalle lisää valoa yösuun­nis­tukseen

Uu­den­kau­pun­gin val­tuus­to ni­me­si maa­nan­tai­na vä­keä luot­ta­mus­teh­tä­viin. Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jis­to ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­no jul­kais­tiin Vak­ka-Suo­men Sa­no­mis­sa jo tiis­tai­na.

Urheilu
26.4.2021 10.20

Kovatasoinen sprinttikisa Liedossa

Vii­me vii­kon­lo­pun ai­ka­na po­lii­si aloit­ti esi­tut­kin­nan kol­mes­ta pa­hoin­pi­te­lys­tä. Jo­kai­nen kol­mes­ta pa­hoin­pi­te­lys­tä ta­pah­tui il­ta- tai yö­ai­kaan. Kol­mes­ta pa­hoin­pi­te­lys­tä kak­si ta­pah­tui Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa ja yk­si Lai­ti­las­sa.

Urheilu
Mynämäki
25.4.2021 10.55

Suunnis­tus­koulu alkoi vilkkaana

Ka­lan­nin kir­jas­tos­sa on elo­kuun ajan esil­lä Py­hä­maal­la asu­van Lil­ja Lai­ho-Vir­ta­sen tai­de­näyt­te­ly Lin­nun sii­vin. Te­ok­sis­saan Lai­ho-Vir­ta­nen on käyt­tä­nyt luon­nos­ta löy­tä­mi­ään ja lah­joi­tuk­si­na saa­mi­aan lin­nun­sul­kia ja -höy­he­niä.

Urheilu
19.4.2021 9.50

Ruoholalla onnistunut näyttökilpailu

Urheilu
Mynämäki
7.4.2021 14.00

Lasten suunnis­tus­koulu alkaa Mynämäessä

Mo­nen puu­tar­hu­rin ke­sä­pa­ra­tii­sis­ta löy­tyy ny­kyi­sin kut­su­ma­ton vie­ras, joka le­vit­täy­tyy yhä laa­jem­mal­le alu­eel­le. Ky­sei­nen vie­ras on es­pan­jan­si­ru­e­ta­na, joka luo­ki­tel­laan hai­tal­li­sek­si vie­ras­la­jik­si.

Urheilu
6.4.2021 8.58

MS Parmalle kolme voittoa suunnis­tus­kauden avauskisassa

Ka­lan­nin alu­een osa­y­leis­kaa­va ase­te­taan vi­ral­li­ses­ti näh­tä­vil­le, päät­ti Uu­den­kau­pun­gin kau­pun­gin­hal­li­tus maa­nan­tai­na. Kaa­va­eh­do­tuk­seen on teh­ty muu­tok­sia luon­nos­vai­hees­ta mer­kin­töi­hin ja mää­räyk­siin. Uu­sia mer­kin­tö­jä on muun mu­as­sa au­rin­ko­e­ner­gi­an ke­rää­mi­seen so­vel­tu­va oh­jeel­li­nen alue ja pe­rin­ne­bi­o­toop­pi­koh­de. Ur­po-ra­dan ja Lo­ri­vo-ke­hä­tien lin­jauk­set on osoi­tet­tu oh­jeel­li­si­na.

Urheilu
1.4.2021 10.00

Suunnis­tus­kausi käynnistyy poikkeus­jär­jes­telyin

Tuu­li puis­sa soi. To­vin pääs­sä on mit­tu­maa­ri, tä­män vuo­den ko­ho­koh­ta­ni, vaik­ka­kin jok'iki­nen vuo­de­nai­ka on niin ai­nut­ker­tai­nen juu­ri mi­nul­le.

Urheilu
29.3.2021 8.25

Enni Jalava siirtyy MS Parmaan

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan me naan­ta­li­lai­set te­pas­te­lem­me jo Kau­ni­ais­ten kan­ta­päil­lä. Kui­ten­kin pää höy­ry­ten kun­nan päät­tä­jät poh­ti­vat, min­ne lai­te­taan ”säi­löön” van­huk­sem­me, jot­ka ovat omal­la työl­lään ra­ken­ta­neet Naan­ta­lil­lem­me va­kaan pe­rus­tan. Ra­ken­ne­taan kes­kus­taan ”van­hus­re­ser­vaat­ti”, jos­sa ikäih­mi­nen ta­paa toi­sen ikäih­mi­sen tai sit­ten ei.

« 1 ... 18 19 20 21 22 »

Näköislehdet

Kysely