JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kolumnit
Nousiainen
3.3.2021 19.40

Nousiaislaista velikultailua

Taas on nou­si­ais­lais­ta ai­het­ta oi­kai­su­vaa­ti­muk­siin, kun­nal­lis­va­li­tuk­siin, ri­ko­sil­moi­tuk­siin ja eten­kin Fa­ce­boo­kin sy­vä­luo­taus­kes­kus­te­lui­hin. Nyt kun­ta syyl­lis­tyi ku­lut­ta­ja­suo­ja­lain vas­tai­ses­ti yli­am­pu­vaan en­nak­ko­mai­non­taan. Kun­nan säh­kö­ko­ti­si­vuil­la en­na­koi­tiin, et­tä maa­nan­tai­na Kal­li­o­poh­jal­la oli­si ol­lut val­tuus­ton säh­köi­nen ko­kous.

Kyl­lä ei ol­lut säh­köi­syyt­tä. Ei edes yh­tään ky­lä­kou­lua lak­kau­tet­tu. Toki pien­tä ki­pu­noin­tia oli etäyh­teys­lei­ri­nuo­ti­ol­la kun­ta­vaa­lien al­la, vaik­ka esi­tys­lis­ta ei tar­jon­nut herk­ku­ai­het­ta ää­ni­ka­las­tus­mels­kaa­mi­seen.

To­sin Nou­si­ai­nen ei petä, vaik­kei oi­ke­as­taan ru­tii­ni­nui­ja­ko­pau­tus­ta suu­rem­paa asi­aa ol­lut­kaan lis­tal­la. Kun fluns­sa­pel­ku­rit pää­o­sin ko­koon­tui­vat etä­nä, niin jo ni­men­huu­dos­sa syn­tyi pie­ni­muo­toi­nen vään­tö, jota voi­si luon­neh­tia lä­hes pu­heen­joh­ta­ja­ta­soi­sek­si.

Kävi niin, et­tä Jari Ol­li (kesk.) kiin­nit­ti huo­mi­o­ta Pet­te­ri Paa­na­sen (kok.) ko­tis­tu­di­on taus­ta­rek­vi­siit­taan, jos­sa oli Va­dan­vai­ni­on vink­ke­lis­tä kat­sot­tu­na mai­non­taa. Tä­män jäl­keen val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Rei­ma Ran­ta­nen (vas.) käs­ki pois­ta­maan pla­kaa­tin, vaik­kei sii­nä Hir­vas­kan­kaan huu­to­kaup­paa mai­nos­tet­tu. Aki Pal­san­mä­en ei kan­na­ta lä­het­tää kor­vaus­vaa­ti­muk­sia Nou­si­ai­siin.

Nyt tu­han­net nou­si­ais­lai­set kum­mas­te­le­vat viit­taus­ta pu­heen­joh­ta­ja­mit­te­löön. Ol­li on val­tuus­ton en­ti­nen kip­pa­ri ja Ran­ta­nen ny­kyi­nen. Paa­na­nen puo­les­taan nui­ji­si nyt val­tuus­tos­sa, jol­lei vii­me kun­ta­vaa­lien jäl­keen ke­pu­li­kons­tein syn­ty­nyt tek­ni­nen vaa­li­liit­to oli­si mies­tä syr­jään sy­sän­nyt.

Paa­na­nen vik­ke­lä­nä poi­ka­na äk­kä­si, et­tä myös Juha Vyy­ry­läi­sel­lä (kesk.) oli­si ol­lut ku­va­mai­non­taa. Se li­vah­ti mo­nien sil­mä­ha­vain­to­lait­tei­den ohi. Ai­noa sal­lit­tu mai­nos oli­si ol­lut: Le­mun Lant­tu­laa­tik­ko ja Lenk­ki­tos­su Oy.

Ovat nuo ai­ka ve­li­kul­tia, nuo Nou­si­ais­ten mie­het. Ve­li­kul­ta­muo­toi­lua Väi­nö Lin­na oli­si voi­nut käyt­tää lop­pu­lau­see­na si­vul­la 444, jos hän jo­ta­kin so­ta­hu­pai­lua oli­si in­nos­tu­nut net­tiin na­put­te­le­maan.

Ve­li­kul­ta­ker­hoon nou­see myös Lau­ri Ii­va­nai­nen (ps.), joka esit­ti it­se­ään kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan laa­jen­net­tuun va­ra­mie­his­töön. Ryh­mä­ka­mu Kari Sal­mi­nen (ps.) ei esi­tys­tä teh­nyt.

Nou­si­ai­sis­sa tar­jou­tui vii­mei­nen ti­lai­suus en­nen kun­ta­vaa­le­ja ää­ni­ha­ra­voin­ti­a­loit­tei­den ky­hää­mi­seen. De­ma­rei­den esi­tys nuo­ri­so­val­tuu­tet­tu­jen kum­mi­päät­tä­jis­tä ja ko­koo­muk­sen eh­do­tus kou­lu­kiu­saa­mi­sen eh­käi­sy­oh­jeis­ta ovat niin yle­viä, et­tä ne ete­ne­vät jopa Nou­si­ai­sis­sa riip­pu­mat­ta sii­tä, et­tä mo­nil­le ide­at tu­li­vat vää­räs­tä puo­lu­ees­ta.

Van­ho­ja aloit­tei­ta ni­pu­tet­tiin muis­to­jen ar­kis­toon. Yk­si niis­tä liit­tyi sii­hen, pi­täi­si­kö uu­si ja upea lii­kun­ta­hal­li toi­mia tu­le­vien kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­paik­ka. Kyl­lä pi­täi­si, jos va­rus­te­luis­sa oli­si nyrk­kei­ly­hans­kat pai­kal­li­sen yk­si­tuu­mai­suu­den hie­ron­taan.

Mu­raa­lia lii­kun­ta­hal­lin ul­ko­sei­nään voi­tai­siin kyl­lä tö­her­tää, jot­tei kä­vi­si sa­mal­la ta­val­la kuin naa­pu­ri-Mas­kus­sa. Siel­lä ka­don­nei­den lis­tal­la on edel­leen edes­men­neen Ku­rit­tu­lan kou­lun sei­nä­tai­de­te­os. Sei­nä­maa­laus­ta ei sai­si niin hel­pos­ti raa­pu­tet­tu veks sil­loin, kun hal­li ho­meh­tuu.

Aloi­te kaup­pa­kas­si­pal­ve­lui­den li­sää­mi­ses­tä osuu hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti niin li­kel­le, et­tä jää­viy­son­gel­ma uh­kaa. Jäl­ki­kas­vu on ni­mit­täin to­den­nut, et­tä sil­mä­pus­sit toi­mi­vat jo kaup­pa­kas­sei­na.

Vii­mei­nen val­tuus­to­pa­la­ve­ri en­nen kun­ta­vaa­le­ja al­koi kak­si­ja­koi­sis­sa tun­nel­mis­sa. Vir­pi Jä­räi­nen (kesk.) ja Pet­te­ri Paa­na­nen etä­pok­ka­si­vat an­si­ois­taan ta­sa­val­lan pre­si­den­tin myön­tä­mät an­si­o­mer­kit.

Suru kui­ten­kin kos­ket­ti yli puo­lu­e­ra­jo­jen, kun edes­men­neen Ta­pa­ni Su­vi­sen muis­tok­si vie­tet­tiin hil­jais­ta het­keä. Lii­an var­hain jot­kut läh­te­vät.

Vesa Pent­ti­lä