JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kolumnit
Nousiainen
19.11.2020 20.20

Lokista ei taida tulla Plokki

Nou­si­ais­ten val­tuus­ton uu­tuus­ryh­män nimi on Lok­ki. Omin kor­vin kuul­tu se­li­tys on se, et­tä nimi poh­jau­tuu ko­koo­muk­ses­ta pom­pan­neen kol­mi­kon su­ku­ni­mien al­ku­kir­jai­miin. Kyl­lä Kat­ri Lak­ka­pääs­tä, Ma­ria Ol­lis­ta ja Jari Kar­ja­lai­ses­ta tuol­lai­sen ky­hä­el­män saa­kin ai­kai­sek­si.

Toi­nen vaih­to­eh­to oli­si kuu­lem­ma ol­lut Kol­li. Il­mei­ses­ti taas kävi niin, et­tä tasa-ar­voi­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa kes­ki-ikäi­nen val­koi­hoi­nen jau­he­li­ha­keit­toa lu­si­koi­va he­te­ro­mies jäi ak­ka­val­lan al­le. Eh­kä to­ri­pum­mi­lok­ki on ul­jaam­pi eläin kuin ke­vät­kii­mas­sa ku­jil­la mou­ru­a­va kol­li­kat­ti.

Nyt Lo­kil­la on kol­me val­tuu­tet­tua. Jos vai­ku­tus­val­taa oli­si tar­vet­ta laa­jen­taa, niin mah­dol­lis­ta li­sä­jä­sen­ka­las­te­lua oli­si poh­dit­ta­va sil­tä kan­til­ta, et­tä uu­si ryh­mä­ni­mi rim­mai­si ki­vas­ti. Plok­ki tar­koit­taa ur­baa­nin sa­na­kir­jan mu­kaan leh­ti­ö­tä tai len­to­pal­lon verk­ko­tor­jun­taa.

Täs­sä­hän oli­si oi­va ryh­mä kun­ta­lii­tos­tor­jun­taan, jos löy­tyi­si Lok­kiin P-su­ku­ni­mi­li­säys. Jaa mut­ta, kap­pas vain, ei tai­da Nou­si­ais­ten val­tuu­tet­tu­jen jou­kos­sa ol­la so­pi­vaa P-ih­mis­tä, vaik­ka ex-ryh­mä­to­ve­rit ovat jo la­tua au­ko­neet kuin Valp­pe­rin hiih­to­nii­lot kon­sa­naan.

Klok­ki ei tai­da ol­la suo­men­kie­li­nen sana. Muu­ten K-al­kui­sel­la su­ku­ni­mel­lä voi­si har­ras­taa jat­ko­hy­päh­te­lyä mui­den ko­koo­mus­lis­tal­ta va­lit­tu­jen pee­sis­sä ja eh­dok­kuus­ta­kin­kään­nös­tä piit­taa­mat­ta, kun jo muu­ten­kin niin so­mas­ti kim­pas­sa hen­gail­laan.

Ta­ri­na me­nee niin, et­tä Jee­sus mää­rä­si pyyn ku­tis­tu­maan en­nen maa­il­man­lop­pua. Luon­non mo­ni­ar­voi­suu­den kan­nal­ta mel­ko mer­ki­tyk­se­tön sii­pi­o­tus ei ole laih­tu­nut, mut­ta Nou­si­ais­ten ko­koo­mus on vaa­li­kau­den ai­ka­na ky­en­nyt ke­ven­ty­mään niin, et­tä kan­nat­tai­si il­moit­tau­tua telk­ka­rin Suu­rin pu­dot­ta­ja -oh­jel­maan.

Vaa­leis­sa va­li­tus­ta kah­dek­si­kos­ta on jäl­jel­lä enää kol­me ky­ky­puo­lu­e­päät­tä­jää. Toki val­tuus­to­paik­ka­lu­ku on vie­lä nel­jä, kun vaa­li­kau­den al­ku­met­reil­lä hil­pais­seen Ta­pa­ni Su­vi­sen ti­lal­le nou­si säh­ly­maa­li­vah­ti­na kun­nos­tau­tu­nut Har­ri Soi­ni.

Kun Nou­si­ais­ten ko­koo­mus yrit­tää to­dis­taa oi­ke­ak­si puo­liin­tu­mis­te­o­ri­aa, niin vas­ta­pai­nok­si on to­det­ta­va, et­tä vii­me vaa­lien jäl­keen pai­kal­lis­ten val­tuus­to­ryh­mien mää­rä on har­pan­nut vii­des­tä kah­dek­saan.

Jos nyt oli­si oi­kein roh­ke­lik­ko, niin voi­si en­nus­taa, et­tä en­si ke­vää­nä Nou­si­ai­sis­sa käy­dään mie­len­kiin­toa pur­su­a­vat kun­ta­vaa­lit. Jo jon­kin ai­kaa ky­lil­lä pyö­ri­neet hu­hut var­men­tui­vat vii­me vii­kol­la, kun uu­den Pro Nou­si­ai­nen -ryh­män ak­ti­vis­tit myön­si­vät, et­tä nou­si­ais­lai­sil­le ää­nes­tä­jil­le tu­lee tar­jol­le puo­lu­ei­den ul­ko­puo­li­nen vaih­to­eh­to­lis­ta. Lo­kin lii­ho­tus jää ly­hy­ek­si.

Li­sä­maus­tet­ta Nou­si­ais­ten vaa­li­sop­paan tu­lee sii­tä, et­tä val­tuu­tet­tu­jen mää­rä pu­to­aa en­si vaa­li­kau­del­la 27:stä 19:ään. Maa­nan­tai­na pai­kal­lis­par­la­men­taa­ri­kot on­nis­tui­vat ole­maan täs­tä asi­as­ta kol­mea eri miel­tä, jo­ten lo­pul­li­seen paik­ka­lu­ku­haa­ru­koin­tiin tar­vit­tiin kak­si ää­nes­tys­tä.

Voit­to­e­si­tyk­sen teh­nyt Juk­ka Jär­ven­pää (vas.) ar­ve­li vi­sii­rin­sä ta­kaa, et­tä huo­li oman pai­kan säi­ly­mi­ses­tä saat­taa puol­taa jat­koa val­tuus­ton ny­ky­kool­le. Play off -par­ran hy­vis­sä ajois­sa en­nen vaa­le­ja kas­vat­ta­nut Jär­ven­pää jär­kei­li kui­ten­kin, et­tä pie­nem­mäl­lä­kin po­ru­kal­la pär­jä­tään, kun on­gel­mat ovat koko kun­nan yh­tei­siä.

Su­san­na Vir­ta­nen (kok.) esit­ti 17 val­tuu­te­tun mal­lia, kos­ka päät­tä­jien ei pidä ajaa vain yh­den ky­län asi­aa ei­kä vaa­leis­sa ole tie­toa, mis­tä kol­kas­ta val­tuu­te­tut va­li­taan. Pien­tä sääs­tö­ä­kin syn­tyi­si.

Ant­ti Ai­rik­ki (kesk.) oli 27 val­tuu­te­tun kan­nal­la lä­hin­nä sik­si, et­tä de­mok­ra­tia kun­nan asi­oi­den hoi­dos­sa to­teu­tui­si pa­rem­min.

Tiet­tä­väs­ti Nou­si­ai­sis­sa on jo nyt sen ver­ran eh­dok­kai­ta, et­tä val­tuus­toon saa­daan 19 jä­sen­tä.

Vesa Pent­ti­lä