JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
24.5.2022 17.12

Yläneentien kevyen liikenteen väylästä teetetään esisuunnitelma – Koko kuntaan kehit­tä­mis­suun­ni­telma

Sari Hon­ka­sa­lo

My­nä­mä­en kun­ta on teet­tä­nyt vii­me vuon­na Des­tia Oy:llä esi­sel­vi­tyk­sen Ylä­neen­tien ke­vy­en lii­ken­teen väy­län jat­ka­mi­ses­ta noin 1,3 ki­lo­met­rin ver­ran eli Haa­pais­ten­tien ris­teyk­seen. Tek­ni­nen lau­ta­kun­ta päät­ti tou­ko­kuun ko­kouk­ses­saan täy­den­tää esi­suun­ni­tel­maa va­jaal­la kol­mel­la ki­lo­met­ril­lä eli Tar­vais­ten ris­teyk­seen as­ti.

Sa­mal­la lau­ta­kun­ta päät­ti, et­tä kun­taan laa­di­taan ke­vy­en lii­ken­teen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma, jos­sa hyö­dyn­ne­tään vii­me val­tuus­to­kau­del­la teh­dyn lii­ken­ne­tur­val­li­suus­ky­se­lyn tu­lok­sia.

Lau­ta­kun­ta päät­ti myös, et­tä sel­vi­te­tään, mitä eri­lai­sia tu­kia on saa­ta­vis­sa ke­vy­en­lii­ken­teen edis­tä­mi­seen.

In­ves­toin­tien to­teu­tu­sa­jan­koh­tia pää­tet­tiin tar­ken­taa vuo­sit­tain ta­lou­sar­vi­on te­ke­mi­sen yh­tey­des­sä.

Ke­vy­en lii­ken­teen väy­län ra­ken­ta­mi­nen Ylä­neen­tien var­teen Rai­me­lan ja Tar­vais­ten vä­li­sel­le osuu­del­le nou­si kä­sit­te­lyyn Mika Vi­lo­lan ja 14 muun kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­män jä­se­nen ke­vääl­lä 2021 te­ke­män val­tuus­to­a­loit­teen myö­tä. Täl­lä het­kel­lä My­nä­mä­en kes­kus­tas­ta Ylä­neen­tien vart­ta on ke­vy­en lii­ken­teen väy­lää kak­si ki­lo­met­riä Mus­ti­lan­tien ris­teyk­seen as­ti.