JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kivijärven yleisen saunan työmaata kuvattuna viime syksynä.

Kivijärven yleisen saunan työmaata kuvattuna viime syksynä.

Vesa-Matti Eura

Uutiset
Mynämäki
23.2.2021 13.36

Viivästykset siirsivät määrä­ra­ha­tar­vetta kuluvalle vuodelle

Sari Hon­ka­sa­lo

Osa My­nä­mä­en tek­ni­sen puo­len in­ves­toin­neis­ta ei to­teu­tu­nut vii­me vuo­den ai­ka­na, jo­ten tek­ni­nen lau­ta­kun­ta esit­tää niis­tä ta­lou­sar­vi­o­va­rauk­sia ku­lu­val­le vuo­del­le, jot­ta hank­keet voi­daan saat­taa lop­puun.

Hii­ren­kor­van päi­vä­ko­din kor­vaa­vien ti­lo­jen pi­haa Mie­tois­ten kir­kon­ky­läl­lä ei saa­tu val­miik­si vii­me vuo­den ai­ka­na, jo­ten tä­män vuo­den bud­jet­tiin tar­vi­taan 50 000 eu­ron li­sä­mää­rä­ra­ha.

Ki­vi­jär­ven ylei­sen ui­ma­ran­nan uu­den sau­nan urak­ka vii­väs­tyi ura­koit­si­jas­ta joh­tu­vis­ta syis­tä, ei­vät­kä kaik­ki ura­kan mak­su­e­rät ol­leet mak­sa­tus­kel­poi­sia vii­me vuon­na. Li­sä­mää­rä­ra­hak­si ku­lu­val­le vuo­del­le esi­te­tään 40 000 eu­roa.

Osa ter­veys­kes­kuk­sen ura­kan vii­mei­ses­tä mak­su­e­räs­tä pi­dä­tet­tiin sii­hen as­ti kun­nes to­de­tut vä­häi­set puut­teet on kor­jat­tu. Ku­lu­van vuo­den puo­lel­la mak­set­ta­vaa on 50 000 eu­roa.

Kun­nal­lis­tek­nii­kan puo­lel­la siir­tyi Aar­lah­den ruop­pauk­sen to­teu­tu­mi­nen ku­lu­vaan vuo­teen, ja ta­lou­sar­vi­oon esi­te­tään 30 000 eu­ron va­raus­ta.