JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Masku
1.6.2021 9.35

Viiden aloitteen ruuhka Maskun valtuustossa

Vesa Pent­ti­lä

Kun­ta­vaa­li­kau­den vii­mei­nen val­tuus­ton ko­kous päät­tyi maa­nan­tai­na Mas­kus­sa vii­den aloit­teen ruuh­kaan.

Su­san­na Leh­to­järvi (kok.) luki kak­si aloi­tet­ta, joi­den al­le­kir­joit­ta­ji­na oli myös muu­ta­mia mui­ta ko­koo­mus­lai­sia. Aloit­teis­sa esi­tet­tiin aloi­te­oi­keu­den myön­tä­mis­tä Mas­kun nuo­ri­so­val­tuus­tol­le kun­nan­val­tuus­ton ko­kouk­sis­sa ja Ete­lä-Kar­ja­lan mal­lin käyt­töö­not­toa lain­vas­tai­siin te­koi­hin puut­tu­mi­sek­si Mas­kun kou­luis­sa.

Mau­ri Hal­me (kok.) esit­ti, et­tä Ku­rit­tu­lan en­ti­sen kou­lun sei­näl­le si­joi­te­tul­le ku­van­veis­tä­jä Jark­ko Rot­hin suun­nit­te­le­mal­le re­lie­fil­le et­sit­täi­siin uu­si paik­ka. Ny­kyi­sin teos on va­ras­toi­tu­na kun­nan va­ri­kol­la.

Esa Hie­ta­sen (vas.) ja Tii­na Hur­meen (vas.) aloit­tees­sa eh­do­tet­tiin, et­tä kun­ta pe­rus­tai­si mas­ku­lais­ten käyt­töön vil­je­ly­pals­to­ja kan­ta-Mas­kuun, Le­muun ja As­kai­siin.

Jyr­ki Alas­ta­lon (ps.) ja Su­san­na Leh­to­jär­ven aloit­tees­sa esi­tet­tiin pal­ve­lu­lu­pauk­sen mää­rit­te­le­mis­tä niin, et­tä kun­nan vi­ra­no­mai­set si­tou­tu­vat so­vi­tus­sa ajas­sa vas­taa­maan kun­ta­lais­ten yh­tey­de­not­toi­hin.

Val­tuus­to hy­väk­syi kun­nan vii­me vuo­den ti­lin­pää­tök­sen, joka oli va­jaat 3,4 mil­joo­naa eu­roa yli­jää­mäi­nen. Vii­me vuo­den jäl­keen kun­nan ta­sees­sa oli yli­jää­mää lä­hes 4,3 mil­joo­naa eu­roa.

Val­tuus­to hy­väk­syi pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­lin hal­lin­to­sään­nön päi­vi­tyk­sen ja vii­me vuo­den ti­lin­pää­tök­sen. Jä­sen­kun­tien mak­suo­suu­det nou­si­vat edel­lis­vuo­des­ta vii­ti­sen pro­sent­tia.

Mas­kun Ve­si­huol­to Oy ly­hen­tää kun­nal­ta vuon­na 2016 saa­maan­sa 4,4 mil­joo­nan eu­ron lai­naa 1,5 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Kun­nan kor­ko­tu­lot ale­ne­vat vuo­si­ta­lol­la noin 30 000 eu­roa. Val­tuus­to hy­väk­syi yli­mää­räi­sen ly­hen­nyk­sen ja alen­si kun­nan lai­na­not­to­val­tuut­ta 1,5 mil­joo­nal­la eu­rol­la.

Val­tuus­to täs­men­si vuo­den 2019 pää­tös­tään, joka kos­ki asun­to-osa­keyh­tiö Sil­mu­lam­men vuok­ra-asun­to­kan­nan luo­vu­tus­ta. Kun­ta an­taa 100-pro­sent­ti­sen oma­vel­kai­sen ta­kauk­sen Kun­ta-ara­vat Oy:n 838 000 eu­ron lai­nal­le, jon­ka yh­tiö nos­taa Kun­ta­ra­hoi­tus Oyj:ltä.

Val­tuus­to hy­väk­syi ra­ken­nus­jär­jes­tyk­sen uu­dis­tuk­sen, kon­ser­ni­oh­jeen ja hal­lin­to­sään­nön muu­tok­sen.

Val­tuus­to li­sä­si kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan va­ra­jä­sen­ten mää­rää vii­des­tä kah­dek­saan. Uu­sik­si va­ra­jä­se­nik­si tu­li­vat Taru Lii­mat­ta, Mar­ko Sal­mi­vir­ta ja Hen­ri Au­lio.

Näköislehdet

Kysely