JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
30.6.2022 12.44

Vastaus aloitteeseen: Valinnanvapaus toteutuu opetuksessa

Sari Hon­ka­sa­lo

My­nä­mä­en kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­nan mie­les­tä My­nä­mä­es­sä to­teu­tuu op­pi­lail­la, opis­ke­li­joil­la ja var­hais­kas­va­tuk­sen lap­sil­la va­lin­nan­va­paus us­kon­non­va­pau­teen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa.

My­nä­mä­en vih­rei­den val­tuus­to­ryh­mä oli teh­nyt asi­as­ta val­tuus­to­a­loit­teen, ja kun­nan­hal­li­tus esit­tää nyt lau­ta­kun­nan vas­taus­ta val­tuus­ton hy­väk­syt­tä­väk­si ja aloi­tet­ta lop­puun kä­si­tel­lyk­si.

Vih­re­ät esit­ti­vät, et­tä kou­lut ja päi­vä­ko­dit yh­den­mu­kais­ta­vat tie­do­tus­taan ja käy­tän­tö­jään us­kon­nol­lis­ten ti­lai­suuk­sien vaih­to­eh­dois­ta, ja et­tä nii­den tu­lee ol­la vas­taa­vaa toi­min­taa ei­kä op­pi­las­ta syr­ji­vää.

Lau­ta­kun­nan vas­tauk­sen mu­kaan My­nä­mä­es­sä on Ope­tus­hal­li­tuk­sen oh­jeis­tuk­sen poh­jal­ta laa­dit­tu oh­jeis­tus us­kon­non, elä­män­kat­so­mus­tie­don ja kat­so­mus­kas­va­tuk­sen ope­tuk­ses­ta sekä juh­lien ja us­kon­nol­lis­ten ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­tä, ja se huo­mi­oi­daan vuo­sit­tain hen­ki­lös­tö­ko­kouk­sis­sa.

Pe­rin­tei­siin juh­liin voi si­säl­tyä joi­ta­kin us­kon­toon viit­taa­via ele­ment­te­jä, jot­ka ovat osa suo­ma­lais­ta tra­di­ti­o­ta. Jos juh­laan mah­dol­li­ses­ti si­säl­tyy yk­sit­täi­sen vir­ren lau­la­mi­nen, ei juh­laa pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan mie­tin­nön mu­kaan voi­da us­kon­nol­li­sen su­vait­se­vai­suu­den ni­mis­sä pi­tää us­kon­non har­joit­ta­mi­sek­si kat­sot­ta­va­na ti­lai­suu­te­na.

Lau­ta­kun­ta muis­tut­taa myös, et­tä kirk­ko­ret­ki voi ol­la myös osa ko­ti­seu­tuun, kult­tuu­riin tai his­to­ri­an tu­tus­tu­mis­ta.

Us­kon­nol­li­sis­ta ti­lai­suuk­sis­ta tai ret­kis­tä tie­do­te­taan ko­tei­hin, ja tie­do­tuk­ses­sa on myös vaih­to­eh­toi­nen toi­min­ta. Huol­ta­ja voi teh­dä il­moi­tuk­sen lap­sen osal­lis­tu­mi­ses­ta ha­lu­tes­saan ta­paus­koh­tai­ses­ti tai ker­ta­luon­tei­ses­ti esi­mer­kik­si lu­ku­vuo­den al­ka­es­sa.

Vas­tauk­ses­sa to­de­taan li­säk­si, et­tä mi­kä­li vaih­to­eh­tois­ten ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen on haas­teel­lis­ta, osal­lis­tu­taan sii­nä ti­lan­tees­sa vain nii­hin ta­pah­tu­miin, joi­hin kaik­ki voi­vat osal­lis­tua osa­na nor­maa­lia toi­min­taa.