JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
27.9.2023 14.41

Varhan toiminta- ja kumppa­nuu­sa­vus­tusten haku aukeaa

Var­han toi­min­ta- ja kump­pa­nuu­sa­vus­tuk­set vuo­del­le 2024 tu­le­vat jär­jes­tö­jen ha­et­ta­vak­si. Avus­tus­ten haku au­ke­aa sun­nun­tai­na 1.10. kel­lo 9 ja sul­keu­tuu tiis­tai­na 31.10. kel­lo 16. Jär­jes­töt voi­vat ha­kea avus­tus­ta verk­ko­lo­mak­keel­la, joka avau­tuu Var­han verk­ko­si­vuil­le osoit­tee­seen var­ha.fi/jar­jes­to­yh­teis­tyo.

Hy­vin­voin­ti­a­lue voi avus­taa jär­jes­tö­jä, joi­den toi­min­ta tu­kee tai täy­den­tää hy­vin­voin­ti­a­lu­een la­ki­sää­teis­tä teh­tä­vää eli so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­ta sekä pe­las­tus­pal­ve­lui­ta.

Toi­min­ta- ja kump­pa­nuu­sa­vus­tus­ten avus­tus­pe­ri­aat­teet ovat yh­te­ne­väi­set. Toi­min­ta-avus­tus­ten haku on ker­ran vuo­des­sa. Kump­pa­nuu­sa­vus­tus­ten haku on jat­ku­vaa.

Avus­tuk­sia myön­ne­tään hy­vin­voin­ti­a­lu­een ta­lou­sar­vi­os­sa jou­lu­kuus­sa vah­vis­tet­ta­van mää­rä­ra­han puit­teis­sa.

Var­han jär­jes­töyh­teis­työn tii­mi jär­jes­tää kai­kil­le avoi­mia avus­tusk­li­ni­koi­ta, joi­den ajan­koh­dat ja Te­ams-lin­kit löy­ty­vät var­ha.fi/jar­jes­to­yh­teis­tyo. Kli­ni­koil­la ker­ro­taan ylei­ses­ti avus­tus­pe­ri­aat­teis­ta ja vas­ta­taan ky­sy­myk­siin.

Jos jär­jes­tö ei pys­ty käyt­tä­mään verk­ko­lo­ma­ket­ta, se voi pyy­tää säh­köi­ses­ti täy­tet­tä­vän lo­mak­keen tai pos­tit­se toi­mi­tet­ta­van täy­tet­tä­vän lo­mak­keen. Avus­tuk­sis­ta päät­tää hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen ja­os­to lop­pu­vuo­des­ta 2023. Pöy­tä­kir­ja­no­te ja pää­tös lä­he­te­tään tie­dok­si ha­ki­joil­le ko­kouk­sen jäl­keen.