JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
24.3.2023 12.52

Varhan maksatusten viiveet halutaan ratkaista nopeasti

Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on to­det­tu tal­ven ja ke­vään ai­ka­na mak­sa­tus­vii­vei­tä Var­han ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­ja Var­hal­le tuot­ta­vien yri­tys­ten vä­lil­lä. Esiin tul­lei­siin on­gel­miin suh­tau­du­taan va­ka­vas­ti ja ne py­ri­tään rat­kai­se­maan mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti.

Var­han lä­het­tä­mien mak­su­jen vii­väs­ty­mi­nen on ai­heut­ta­nut osal­le alu­een pal­ve­lun­tuot­ta­jis­ta yli­mää­räis­tä vai­vaa ja ta­lou­del­li­sia on­gel­mia. Syn­ty­nyt ti­lan­ne ha­lu­taan Var­has­sa nor­ma­li­soi­da no­pe­as­ti, jot­ta alu­een yrit­tä­jät voi­vat kes­kit­tyä omaan pal­ve­lu­toi­min­taan­sa. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on tu­han­sia pal­ve­lun­tar­jo­a­jia.

– Var­han laa­jui­sen or­ga­ni­saa­ti­on toi­min­to­jen ja käy­tän­tö­jen har­mo­ni­soi­mi­nen ja sen si­säl­lä toi­mi­vien lu­kuis­ten eri jär­jes­tel­mien yh­teen­so­vit­ta­mi­nen on pe­rus­teel­li­ses­ta val­mis­tau­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta osoit­tau­tu­nut haas­ta­vak­si teh­tä­väk­si, to­te­aa Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­een joh­ta­ja Tar­mo Mar­ti­kai­nen.

Täl­lä het­kel­lä pää­o­sa mak­sa­tus­vii­veis­tä on al­le vii­kon mit­tai­sia, mut­ta on myös ta­pauk­sia, jois­sa vii­ve on use­am­man vii­kon mit­tai­nen.

Näköislehdet

Kysely