JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
25.1.2023 13.03

Varhalta avustuksia järjestöille

Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lue myön­si so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan jär­jes­töil­le avus­tuk­sia kaik­ki­aan 2,5 mil­joo­naa eu­roa.

Avus­tuk­sis­ta päät­ti Var­han hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen ja­os­to. Pää­tök­set pe­rus­tu­vat pää­o­sin ha­ki­joi­den vuon­na 2022 kun­nil­ta saa­mien avus­tus­ten mää­rään.

– Läh­tö­koh­ta­na vuo­den 2023 avus­ta­mi­ses­sa on so­si­aa­li- ja ter­veys­jär­jes­tö­jen toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten tur­vaa­mi­nen siir­ty­mä­vai­hees­sa sekä avus­tus­ten koh­den­ta­mi­nen nii­hin jär­jes­töi­hin, joi­ta kun­ta­or­ga­ni­saa­ti­ot ovat avus­ta­neet 2021 ja 2022. Tar­koi­tus on tur­va­ta jär­jes­tö­jen ny­kyi­nen toi­min­ta, ei niin­kään uu­den toi­min­nan avus­ta­mi­nen, ker­too Hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen joh­ta­ja An­ne­li Pah­ta.

Avus­tus­ha­kuun saa­pui mää­rä­ai­kaan men­nes­sä 144 ha­ke­mus­ta, jois­ta hy­väk­syt­tiin 106 kap­pa­let­ta.

Va­kan alu­een yh­dis­tyk­sis­tä avus­tuk­sia sai­vat Naan­ta­lin seu­dun reu­ma­yh­dis­tys ry, Rai­sio-Naan­ta­li Foun­tain Hou­se ry, Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Me­ri­mas­kun yh­dis­tys, Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Naan­ta­lin osas­to, SMPS Uu­den­kau­pun­gin Me­ri­pe­las­tus, Rai­si­on seu­dun va­paa­eh­toi­nen pe­las­tus­pal­ve­lu ja SPR Nou­si­ais­ten osas­to sekä Va­pe­pan Vak­ka-Suo­men pai­kal­lis­toi­mi­kun­ta.

Avus­tus­lis­tal­la on myös pal­jon use­am­man kun­nan alu­eel­la toi­mi­via jär­jes­tö­jä, joil­la on toi­min­taa myös Va­kan alu­eel­la.