JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arkisto

Uutiset
9.7.2024 13.29

Varha on jo aloittanut riskiryhmien lintuinf­lu­ens­sa­ro­ko­tukset

Var­si­nais-Suo­mes­sa lin­tuinf­lu­ens­sa­ro­ko­tuk­sia an­ne­taan nyt hei­nä­kuus­ta al­ka­en omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta.

THL on mää­rit­tä­nyt, et­tä lin­tuinf­lu­ens­sa­ro­kot­teen saa­vat mak­sut­ta ne 18 vuot­ta täyt­tä­neet, joil­la on työn­sä tai muun olo­suh­teen vuok­si suu­ren­tu­nut ris­ki saa­da lin­tuinf­lu­ens­sa­tar­tun­ta.

Ro­kot­teen koh­de­ryh­miä ovat hen­ki­löt, jot­ka ovat kos­ke­tuk­sis­sa tur­ki­se­läi­miin tur­kis­tar­hoil­la, sii­pi­kar­jan pa­ris­sa työs­ken­te­le­vät hen­ki­löt, jot­ka ovat kos­ke­tuk­sis­sa sii­pi­kar­jaan (ei teu­ras­ta­mo­työn­te­ki­jät), ko­tie­läin­pi­ho­jen ja lin­tu­tar­ho­jen hen­ki­lös­tö, har­ras­te­ka­na­loi­ta pi­tä­vät hen­ki­löt, lin­tu­jen ren­gas­ta­jat, hen­ki­löt, jot­ka osal­lis­tu­vat sai­rai­den ja kuol­lei­den lin­tu­jen ja eläin­ten kä­sit­te­lyyn ja hä­vit­tä­mi­seen sekä ti­lo­jen puh­dis­ta­mi­seen, hen­ki­löt, jot­ka työs­ken­te­le­vät luon­non­va­rai­sia lin­tu­ja hoi­ta­vis­sa lin­tu­hoi­to­lois­sa, vir­ka­e­läin­lää­kä­rit, la­bo­ra­to­ri­o­työn­te­ki­jät, jot­ka kä­sit­te­le­vät lin­tuinf­lu­ens­sa­vi­rus­ta tai sitä mah­dol­li­ses­ti si­säl­tä­viä näyt­tei­tä sekä epäil­lyn tai var­mis­te­tun lin­tuinf­lu­ens­sa­ta­pauk­sen lä­hi­kon­tak­tit.

Koh­de­ryh­mä­läi­set saa­vat ajan mak­sut­to­maan ro­ko­tuk­seen soit­ta­mal­la omaan ter­veys­kes­kuk­seen. Ro­ko­tus­sar­jaan kuu­luu kak­si an­nos­ta ja ne an­ne­taan noin kuu­kau­den vä­lein.

Ih­mi­sil­lä kor­ke­a­pa­to­gee­ni­set lin­tuinf­lu­ens­sa A(H5) -tar­tun­nat ovat ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia. Tar­tun­ta vaa­tii yleen­sä lä­hei­sen kon­tak­tin sai­ras­tu­nei­siin eläi­miin tai nii­den erit­tei­siin. Tar­tun­to­ja ih­mi­ses­tä toi­seen ei ole to­det­tu.

Lin­tuinf­lu­ens­sa­ti­lan­net­ta seu­ra­taan tar­kas­ti niin Suo­mes­sa kuin maa­il­mal­la­kin.

Näin voi omas­sa ar­jes­sa eh­käis­tä lin­tuinf­lu­ens­sa­tar­tun­to­ja:

1 Väl­tä kos­ke­mis­ta kuol­lei­siin ja sai­rai­siin lin­tui­hin tai mui­hin vil­lie­läi­miin sekä nii­den erit­teil­lä tah­riin­tu­nei­siin pin­toi­hin. Muis­ta myös ker­toa lap­sil­le, et­tä kuol­lei­siin lin­tui­hin ei kos­ke­ta.

2 Jos jou­dut kos­ke­maan lin­tui­hin, huo­leh­di hy­väs­tä kä­si­hy­gie­ni­as­ta. Suo­jau­du ker­ta­käyt­töi­sil­lä kä­si­neil­lä ja nii­den rii­su­mi­sen jäl­keen pese vie­lä kä­det huo­lel­li­ses­ti ve­del­lä ja saip­pu­al­la. Li­säk­si voit käyt­tää al­ko­ho­li­pi­tois­ta kä­si­huuh­det­ta. Jos mah­dol­lis­ta, suo­jau­du mas­kil­la tai hen­gi­tyk­sen­suo­jai­mel­la ja suo­ja­la­seil­la eläi­men kä­sit­te­lyn ai­ka­na. Hä­vi­tä suo­jai­met käy­tön jäl­keen.

3 Jos olet kos­ke­nut sai­raa­seen tai kuol­lee­seen eläi­meen ja saat sen jäl­keen hen­gi­tys­tie- tai neu­ro­lo­gi­sia oi­rei­ta, ole yh­tey­des­sä ter­vey­den­huol­toon ja mai­nit­se mah­dol­li­ses­ta al­tis­tu­mi­ses­ta.

4 Il­moi­ta luon­non­va­rais­ten lin­tu­jen jouk­ko­kuo­le­mis­ta kun­nan val­von­ta­e­läin­lää­kä­ril­le.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely