JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Uusikaupunki
3.3.2021 10.40

Välskärintien kaava etenee Ugissa

Vesa Pent­ti­lä

Väls­kä­rin­tien kak­ko­sa­lu­een kaa­va­han­ke ete­nee Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa. Kau­pun­gin­hal­li­tus aset­ti alu­een ase­ma­kaa­van ja ase­ma­kaa­van muu­to­seh­do­tuk­sen näh­tä­vil­le. Kaa­va­luon­nok­ses­ta ei jä­tet­ty huo­mau­tuk­sia, kun se oli näh­tä­vil­lä loka-mar­ras­kuus­sa.

Ase­ma­kaa­van muu­tos on tar­peel­li­nen, kos­ka Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­ri on luo­pu­nut omis­tuk­sis­taan alu­eel­la. Ny­kyi­ses­sä ase­ma­kaa­vas­sa alue on osoi­tet­tu hal­lin­to- ja vi­ras­to­ra­ken­nus­ten, so­si­aa­li­toi­mea ja ter­vey­den­huol­toa pal­ve­le­vien ra­ken­nus­ten sekä ur­hei­lu- ja vir­kis­tys­pal­ve­lui­den kort­te­li­a­lu­eik­si.

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu on laa­ti­nut sa­ma­nai­kai­ses­ti kaa­va­luon­nok­sen kans­sa lii­ken­teen ja py­sä­köin­nin yleis­suun­ni­tel­maa. Täs­sä yh­tey­des­sä on to­det­tu, et­tä kul­ku alu­eel­le on syy­tä jär­jes­tää use­am­paa eri reit­tiä. Asi­a­kas­lii­ken­ne Väls­kä­rin­tiel­tä jär­jes­tyy ny­kyi­sen koi­vu­ku­jan kaut­ta. Liit­ty­mää kui­ten­kin siir­re­tään lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den kan­nal­ta pa­rem­paan paik­kaan, jot­ta Väls­kä­rin­tien ja Lo­ka­lah­den­tien ris­tey­sa­lue saa­daan toi­mi­vam­mak­si.

Ter­veys­kes­kuk­sen hen­ki­lö­kun­nan, asuin­ra­ken­nuk­sek­si osoi­tet­ta­van D-ta­lon ja golf­ken­tän lii­ken­teel­le osoi­te­taan ka­tu­yh­teys golf­ken­täl­le kul­ke­van tien pai­kal­le. Ham­mas­huol­lon ja vuo­de­o­sas­to Kuu­na­rin si­joit­tu­mi­nen B-ta­loon vai­kut­taa lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin. Li­säk­si golf­ken­täl­le kul­ke­van ka­dun var­rel­le on tu­los­sa li­sää asi­a­kas­py­sä­köin­ti­ti­laa.

Golf­ra­vin­to­laan ja Mör­nen etu­puo­li­sil­le asuin­ra­ken­nuk­sil­le kul­ku jär­jes­tyy Lo­ka­lah­den­tiel­tä. Lä­pi­kul­ku­lii­ken­net­tä Väls­kä­rin­tiel­tä piha-alu­een poik­ki ei enää sal­li­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta ke­vyt­tä lii­ken­net­tä ja huol­to­a­joa.

Laa­jaan täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­seen Mör­nen alu­eel­la ei ole mah­dol­li­suuk­sia, kos­ka alu­een kult­tuu­riym­pä­ris­tö py­ri­tään säi­lyt­tä­mään

Var­si­nais-Suo­men Ely-kes­kus ja Tu­run mu­se­o­kes­kus kiin­nit­ti­vät vii­me vuo­den lo­pul­la lau­sun­nois­saan huo­mi­o­ta kult­tuu­riym­pä­ris­tön suo­je­lun tar­ken­ta­mi­seen ja ra­ken­nus­ten suo­je­lu­mer­kin­tö­jen li­sää­mi­seen.

Suun­nit­te­lu­a­lu­een pin­ta-ala on 35 heh­taa­ria. Ase­ma­kaa­val­la osoi­te­taan ra­ken­nu­soi­keut­ta 18 000 ker­ros­ne­li­ö­met­riä niin, et­tei las­kel­mis­sa ole mu­ka­na suo­jel­tu­jen ra­ken­nus­ten ker­ro­sa­laa.