JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Nousiainen
17.11.2020 12.18

Valitus­kus­tan­nuk­sista aloite Nousiaisissa

Vesa Pent­ti­lä

Nou­si­ais­ten val­tuus­tos­sa jä­tet­tiin maa­nan­tai­na aloi­te, jos­sa esi­te­tään sel­vi­tys­tä sii­tä, kuin­ka pal­jon kun­nal­le ovat mak­sa­neet täl­lä vaa­li­kau­del­la eri toi­mie­lin­ten pää­tök­sis­tä teh­dyt oi­kai­su­vaa­ti­muk­set, ri­ko­sil­moi­tuk­set ja va­li­tuk­set. Va­li­tuk­ses­sa vii­ta­taan sii­hen, et­tä kun­ta on jou­tu­nut os­ta­maan vas­taus­ten laa­din­taan la­ki­a­si­an­tun­ti­joi­den pal­ve­lu­ja.

Aloit­tees­sa ky­sy­tään, kuin­ka pal­jon vi­ran­hal­ti­jat ovat käyt­tä­neet työ­ai­kaa va­li­tuk­sis­ta joh­tu­nei­den asi­oi­den sel­vit­tä­mi­seen ja lau­sun­to­jen laa­ti­mi­seen. Li­säk­si aloit­tees­sa pyy­de­tään kun­nan­hal­li­tus­ta ar­vi­oi­maan, kuin­ka suu­ri vai­ku­tus va­li­tuk­sil­la on ol­lut kun­nan jul­ki­suus­ku­vaan.

– Jat­ku­vis­ta va­li­tuk­sis­ta joh­tu­va Nou­si­ais­ten ne­ga­tii­vi­nen jul­ki­suus ei var­mas­ti ole kun­nan mai­neel­le eduk­si. Oi­kai­su­vaa­ti­muk­sia ja va­li­tuk­sia on usei­ta, mut­ta yk­si­kään ei ole muut­ta­nut toi­mie­li­men te­ke­mää pää­tös­tä, aloit­tees­sa to­de­taan.

Aloit­teen esit­tä­neen Satu Ant­ti­lan (sin.) li­säk­si al­le­kir­joit­ta­jia oli kah­dek­san. Aloit­tees­sa oli mu­ka­na val­tuu­tet­tu­ja nel­jäs­tä ryh­mäs­tä.