JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
28.7.2021 9.40

Vakka-Suomi lähellä maan työlli­syys­kärkeä

Vesa Pent­ti­lä

Vak­ka-Suo­men seu­tu­kun­nan työt­tö­myy­sas­te oli ke­sä­kuun lo­pus­sa 7,5 pro­sent­tia, joka oli kuu­den­nek­si pie­nin man­ner-Suo­men alu­eel­la. Var­si­nais-Suo­mes­sa ti­lan­ne oli pa­rem­pi vain Tu­run­maan saa­ris­tos­sa, jos­sa työt­tö­myys­lu­ke­ma oli 7,2 pro­sent­tia. Lis­tan kär­ki­si­jat me­ni­vät Poh­jan­maan maa­kun­nil­le.

Var­si­nais-Suo­mes­sa työt­tö­mien mää­rä vä­he­ni ke­sä­kuus­sa kai­kis­sa seu­tu­kun­nis­sa. Kor­kein lu­ke­ma oli Tu­run seu­dun 11,9 pro­sent­tia.

Maa­kun­nan kun­nis­ta Kus­ta­vi si­joit­tui nel­jän­nek­si 6,3 pro­sen­tin no­tee­rauk­sel­laan. Yk­kö­sek­si nous­sees­sa Ori­pääs­sä työt­tö­myys pai­nui 4,8 pro­sent­tiin.

Va­kan alu­een muis­sa kun­nis­sa työt­tö­myysp­ro­sen­tit oli­vat seu­raa­vat: Mas­ku 6,7, My­nä­mä­ki 8,8, Naan­ta­li 8,5, Nou­si­ai­nen 6,6, Tai­vas­sa­lo 6,9, Uu­si­kau­pun­ki 7,9 ja Veh­maa 6,4.

Var­si­nais-­Suo­men työ-­ ja elin­kei­no­toi­mis­tos­sa oli ke­sä­kuun lo­pus­sa 25 300 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa. Vuot­ta ai­em­mas­ta työt­tö­mien mää­rä vä­he­ni 9400 hen­ki­löl­lä eli 27 pro­sent­tia. Lo­mau­tet­tu­jen mää­rä ale­ni 7200 hen­ki­löl­lä vii­me vuo­den ke­sä­kuu­hun ver­rat­tu­na.

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den osuus työ­voi­mas­ta oli ke­sä­kuun lo­pus­sa Var­si­nais­-Suo­mes­sa 11,1 pro­sent­tia eli 4,1 pro­sent­tiyk­sik­köä vä­hem­män kuin vuot­ta ai­em­min. Työt­tö­mien osuus oli lä­hes pro­sent­tiyk­si­kön pie­nem­pi kuin koko maas­sa.

Lo­mau­tet­tu­jen mää­rä oli vii­me vuo­den huh­ti­kuus­sa koko 2000-lu­vun huip­pu­lu­ke­mis­sa. Var­si­nais-Suo­mes­sa oli tuol­loin lo­mau­tet­tui­na 15 800 työn­te­ki­jää. Mää­rä su­pis­tui vii­me vuo­den toi­sel­la puo­lis­kol­la en­nen jou­lu­kuun nou­sua. Vuo­den­vaih­teen jäl­keen lo­mau­tet­tu­jen mää­rä on vä­hen­ty­nyt, mikä se­lit­tää pää­o­sin työl­li­syys­ti­lan­teen ko­he­ne­mis­ta.

Työt­tö­mien mää­rä vä­he­ni Var­si­nais-Suo­mes­sa nuor­ten, mies­ten ja nais­ten, ikään­ty­nei­den sekä maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten ryh­mis­sä. Ai­noa poik­keus oli pit­kä­ai­kais­työt­tö­myys, joka kas­voi lä­hes 50 pro­sent­tia eli 2300 hen­ki­löl­lä.