JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vakka-Suomen sairaalaan ei juuri muutoksia ole tulossa, mutta sen kyljessä oleva terveyskeskus pitäisi ensi vuonna purkaa.

Vakka-Suomen sairaalaan ei juuri muutoksia ole tulossa, mutta sen kyljessä oleva terveyskeskus pitäisi ensi vuonna purkaa.

arkisto / Teija Uitto

Uutiset
20.11.2020 14.22

Vakka-Suomen sairaalan dialyy­si­o­sas­tolle uudistusta

Tei­ja Uit­to

Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rin ta­lou­sar­vio ja suun­ni­tel­ma vuo­sil­le 2021– 2023 on kun­ta­yh­ty­män val­tuus­ton kä­si­tel­tä­vä­nä tiis­tai­na.

Tyks Vak­ka-Suo­men sai­raa­laan ei ole tu­los­sa suun­ni­tel­ma­kau­del­la suu­ria in­ves­toin­te­ja. Uu­dis­tuk­set kes­kit­ty­vät di­a­lyy­si­o­sas­tol­le, jo­hon tar­vi­taan uu­si ve­si­jär­jes­tel­mä.

Di­a­lyy­si­o­sas­ton ve­si­lait­teen ja kon­sent­raat­ti­jär­jes­tel­män han­kin­nas­ta jär­jes­tet­tiin kil­pai­lu­tus 2019 kah­teen ker­taan. Tar­jouk­sia tuli vain yk­si kap­pa­le ja hin­ta ylit­ti bud­je­tin, jo­ten han­kin­ta kes­key­tet­tiin.

Di­a­lyy­si­o­sas­tol­le on teh­tä­vä myös huo­ne­muu­tok­sia ja puh­das­ve­si­jär­jes­tel­män put­kis­tou­u­dis­tus. Di­a­lyy­si­o­sas­tol­le oli va­rat­tu jo täl­le vuo­del­le 450 000 eu­roa, jos­ta in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­mas­sa ar­vi­oi­daan käy­tet­tä­vän 250 000 eu­roa. En­si vuo­del­le va­ra­taan jat­ko­ra­hoi­tus­ta 350 000 eu­roa.

Di­a­lyy­si­jär­jes­tel­män uu­si­mi­nen mak­saa yh­teen­sä 600 000 eu­roa.

Sai­raan­hoi­to­pii­rin suu­rim­mat in­ves­toin­nit suun­nit­te­lu­kau­del­la ovat U-sai­raa­lan kor­vaa­van Ma­jak­ka­sai­raa­lan ra­ken­ta­mi­nen sekä uu­si psy­ki­at­ri­nen sai­raa­la.

Ma­jak­ka­sai­raa­lan run­ko on jo val­mis­tu­nut ja si­sä­ra­ken­ta­mis­vai­he al­ka­nut. Ra­ken­nus ote­taan käyt­töön hel­mi­kuus­sa 2022. Hank­keen ra­ken­nus­kus­tan­nuk­set ovat kaik­ki­aan 185 mil­joo­naa eu­roa.

Psy­ki­at­ri­an sai­raa­lan 1. vai­heen ra­ken­ta­mi­nen ajoit­tuu vuo­sil­le 2021– 2024. Vai­heen 2 to­teut­ta­mi­ses­ta teh­dään myö­hem­min oma in­ves­toin­ti­pää­tös. Hank­keel­le on va­rat­tu in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­mas­sa yh­teen­sä 60 mil­joo­naa eu­roa.