JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Käsienpesu on korona-aikana tärkeää.

Käsienpesu on korona-aikana tärkeää.

Jenni Kylänpää

Uutiset
1.12.2020 14.46

Uusia rajoituksia Varsinais-Suomeen

Var­si­nais-Suo­men alu­eel­li­nen koor­di­naa­ti­o­ryh­mä an­toi tä­nään tiis­tai­na uu­det suo­si­tuk­set maa­kun­nan no­pe­as­ti hei­ken­ty­vän ko­ro­na­e­pi­de­mi­a­ti­lan­teen vuok­si. Suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 3.–23. jou­lu­kuu­ta koko maa­kun­nan alu­eel­la. Uu­det suo­si­tuk­set an­net­tiin, jot­ta niil­lä voi­tai­siin eh­käis­tä le­vi­ä­mis­vai­he.

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­an ti­lan­ne on Var­si­nais-Suo­mes­sa vii­me päi­vi­nä ke­hit­ty­nyt no­pe­as­ti huo­nom­mak­si. Maa­nan­tai­na 30.11. to­det­tiin 49 uut­ta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta, mikä on huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin mar­ras­kuun ai­em­pi­na päi­vi­nä. Uu­sis­sa suo­si­tuk­sis­sa vä­hen­ne­tään kon­tak­te­ja ja liik­ku­vuut­ta eri ta­voin.

Ylei­sö­ti­lai­suu­det

Si­sä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­viin ta­pah­tu­miin voi osal­lis­tua kor­kein­taan kym­me­nen hen­ki­löä.

Ul­ko­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä ta­pah­tu­mis­sa pi­tää nou­dat­taa eri­tyis­tä huo­lel­li­suut­ta mas­kien käy­tös­sä ja tur­va­vä­leis­sä.

Yk­si­tyis­ti­lai­suu­det

Yli kym­me­nen hen­ki­lön yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia ei tule jär­jes­tää.

Jul­kis­ten ja yk­si­tyis­ten ti­lo­jen sul­ke­mi­nen

Kir­jas­to­jen toi­min­ta tu­lee jär­jes­tää niin, et­tä tur­va­vä­lit voi­daan säi­lyt­tää. Kir­jas­tot tar­jo­a­vat ra­jat­tua pal­ve­lua, ku­ten ly­hy­tai­kais­ta lai­naus­toi­min­taa ra­ja­tul­le kä­vi­jä­mää­räl­le ja yleis­ten tie­to­ko­nei­den käyt­töä vält­tä­mät­tö­mään asi­oin­tiin. Lu­ku­pai­kat sul­je­taan ja kir­jas­toi­hin so­vi­tut ta­pah­tu­mat pe­ru­taan tai to­teu­te­taan etä­nä. Jos tämä ei ole mah­dol­lis­ta, kir­jas­tot tu­li­si sul­kea.

Nuo­ri­so­ti­lat voi­vat ol­la au­ki, jos niis­sä asi­oi­vat voi­vat säi­lyt­tää riit­tä­vät tur­va­vä­lit. Toi­min­taa su­pis­te­taan eli ei esi­mer­kik­si teh­dä ruo­kaa, mut­ta tar­jo­taan mah­dol­li­suus ol­la tur­val­li­ses­sa pai­kas­sa. Sa­mal­la jal­kau­du­taan tar­jo­a­maan nuo­ril­le tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta, tes­tiin ha­keu­tu­mi­ses­ta ja tu­e­taan jak­sa­mis­ta. Jos tämä ei ole mah­dol­lis­ta, nuo­ri­so­ti­lat tu­li­si sul­kea. Eri­tyi­ses­ti ylä­kou­lui­käi­sil­le ja sitä van­hem­mil­le nuo­ril­le suo­si­tel­laan kas­vo­mas­kin käyt­töä nuo­ri­so­ti­lois­sa.

Kult­tuu­ri­ti­lo­jen ja mu­se­oi­den asi­a­kas­mää­rää tu­lee ra­ja­ta voi­mak­kaas­ti niin, et­tä ne vas­taa­vat Avin si­sä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vien ylei­sö­ti­lai­suuk­sien hen­ki­lö­mää­rän ra­joi­tus­ta. Jos tämä ei ole mah­dol­lis­ta, kult­tuu­ri­ti­lat ja mu­se­ot tu­li­si sul­kea.

Työ­vä­en- ja kan­sa­lai­so­pis­to­jen ja tai­teen pe­ru­so­pe­tuk­sen kau­si suo­si­tel­laan pää­tet­tä­väk­si 4.12. tai to­teu­te­taan etä­o­pe­tuk­se­na. Suo­si­tus kos­kee ai­kui­sil­le jär­jes­tet­tä­vää toi­min­taa.

Si­sä­leik­ki­puis­tot ja -leik­ki­pai­kat sul­je­taan.

Kaup­pa­kes­kus­ten oles­ke­lu­ti­lat sul­je­taan oles­ke­lun vält­tä­mi­sek­si.

Suo­si­tus on, et­tä yk­si­tyi­set toi­mi­jat ot­ta­vat käyt­töön­sä vas­taa­vat toi­met.

Suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 23.12. saak­ka.

Har­ras­tus­toi­min­ta

Kaik­ki ai­kuis­ten si­sä­ti­lois­sa ta­pah­tu­va har­ras­tus­toi­min­ta kes­key­te­tään 23.12. as­ti.

Ai­kuis­ten jouk­ku­eur­hei­lun ja kon­tak­ti- ja kamp­pai­lu­la­jien tau­ko jat­kuu 23.12. as­ti.

Jul­ki­set si­sä­lii­kun­ta­ti­lat sul­je­taan 3.–23.12. muu­ten kuin las­ten ja nuor­ten, al­le 20-vuo­ti­ai­den har­ras­tus­toi­min­nan osal­ta.

Muu kuin lii­kun­taan liit­ty­vä las­ten ja nuor­ten, al­le 20-vuo­ti­ai­den har­ras­tus­toi­min­ta voi jat­kua.

Tur­va­vä­le­jä tu­lee pys­tyä to­si­a­si­al­li­ses­ti nou­dat­ta­maan eli esi­mer­kik­si pe­laa­mi­nen ja kuo­ro­lau­lu tu­lee lait­taa tau­ol­le. Etä­nä to­teu­tet­tua har­ras­ta­mis­ta voi jat­kaa.

Var­si­nais-Suo­men maa­kun­ta­ra­jo­ja ylit­tä­viä ur­hei­lu­ta­pah­tu­mia ja -kil­pai­lu­ja ei tule jär­jes­tää. Suo­si­tus kos­kee kai­ke­ni­käis­ten yk­si­lö- ja jouk­ku­e­la­jien lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­ta­pah­tu­mia sisä- ja ul­ko­ti­lois­sa.

Kil­pa- ja huip­pu-ur­hei­lun har­joit­te­lu- ja kil­pai­lu­mah­dol­li­suu­det kui­ten­kin tur­va­taan sar­ja­li­sens­si­so­pi­muk­seen tai ur­hei­lu­so­pi­muk­seen pe­rus­tu­val­le am­mat­ti­lai­sur­hei­lul­le OKM:n mää­ri­tel­män mu­kai­ses­ti, maa­jouk­ku­e­toi­min­nal­le, Olym­pi­a­ko­mi­te­an tu­kiur­hei­li­joil­le ja OKM:n apu­ra­haur­hei­li­joil­le.

Ur­hei­lu­ta­pah­tu­mis­sa ja -kil­pai­luis­sa on nii­den luon­teen vuok­si rik­si tar­tun­noil­le ja mas­sa-al­tis­tuk­sil­le. Kun suu­ri mää­rä ur­hei­li­joi­ta ja ylei­söä ko­koon­tuu eri puo­lil­ta maa­ta sa­maan ta­pah­tu­maan, on jouk­ko­al­tis­tuk­sen ris­ki huo­mat­ta­va.

Ul­ko­lii­kun­ta­pai­kat voi­daan pi­tää avoin­na oma­eh­tois­ta liik­ku­mis­ta var­ten.

Työ­ryh­mä suo­sit­taa, et­tä yk­si­tyi­set toi­mi­jat ot­ta­vat käyt­töön­sä vas­taa­vat toi­met.

Suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 3.–23.12.

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

Kor­ke­a­kou­lut jat­ka­vat etä­o­pe­tuk­ses­sa ai­em­man suo­si­tuk­sen mu­kai­ses­ti.

Toi­sen as­teen ope­tus:

Lu­ki­ois­sa siir­ry­tään etä­o­pe­tuk­seen mah­dol­li­sim­man pian, vii­meis­tään 7.12. al­ka­en.

Am­ma­til­li­ses­sa ope­tuk­ses­sa siir­ry­tään etä­o­pe­tuk­seen 3.12. al­ka­en, poik­keuk­se­na vält­tä­mä­tön lä­hi­o­pe­tus.

Etä­o­pe­tus­suo­si­tus on voi­mas­sa op­pi­lai­tos­ten jou­lu­lo­miin saak­ka.

Ylä- ja ala­kou­lut:

Lä­hi­o­pe­tus voi jat­kua. Jos tar­tun­ta­ket­ju­ja tu­lee, suo­si­tel­laan, et­tä kou­luis­sa hyö­dyn­ne­tään mää­rä­ai­kais­ta etä­o­pe­tus­ta tar­tun­ta­ket­ju­jen kat­kai­se­mi­sek­si ja jäl­ji­tyk­sen te­hos­ta­mi­sek­si.

Hen­ki­lö­kun­nan tu­lee käyt­tää kas­vo­mas­ke­ja. Jos tar­tun­to­ja to­de­taan, ope­tus­ryh­mä ase­te­taan ka­ran­tee­niin.

Ylä­kou­luis­sa myös op­pi­lail­le suo­si­tel­laan mas­kien käyt­töä.

Esi­o­pe­tus (kou­lu­jen yh­tey­des­sä toi­mi­va) ja var­hais­kas­va­tus

Hen­ki­lö­kun­nan tu­lee käyt­tää kas­vo­mas­ke­ja tai vaih­to­eh­toi­ses­ti ko­ko­kas­vo­vi­sii­riä. Suo­si­tel­laan, et­tä ai­van pie­nim­pien las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vät käyt­tä­vät suo­jai­mia mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan.

Mat­kus­ta­mi­nen ko­ti­maas­sa

Tar­pee­ton­ta mat­kus­ta­mis­ta Uu­del­le­maal­le ja mui­hin le­vi­ä­mis­vai­heen maa­kun­tiin sekä niis­tä Var­si­nais-Suo­meen tu­lee vält­tää.

Ikään­ty­nei­den ja ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mi­nen

Ikään­ty­neil­lä ja ris­ki­ryh­mil­lä on oi­keus ta­va­ta lä­hei­si­ään. Eri­tyi­ses­ti ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van yk­si­köis­sä ta­paa­mi­set on tur­vat­ta­va. Vie­rai­li­joi­den mää­rää tu­lee kui­ten­kin ra­joit­taa mer­kit­tä­väs­ti.

Kun ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat vie­rai­le­vat hoi­va­yk­si­köis­tä vas­taa­vas­ti yk­si­tyis­ko­deis­sa, tu­lee huo­mi­oi­da suo­si­tuk­set yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sien hen­ki­lö­mää­rien ra­joi­tuk­sis­ta.

Hy­gie­ni­aoh­jei­siin, tur­va­vä­lei­hin ja mas­kin­käyt­töön on syy­tä kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mi­o­ta ikään­ty­nei­den ja ris­ki­ryh­miin ku­lu­vien lä­heis­ten luo­na.

Li­säk­si koor­di­naa­ti­o­ryh­mä suo­sit­taa, et­tä kai­kis­sa asi­a­kas­pal­ve­lu­ti­lan­teis­sa hen­ki­lö­kun­nan tu­lee käyt­tää mas­kia, myös ul­ko­ti­lois­sa.