JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
8.4.2021 14.12

U-soten alueella yläkoulut ja lukio hybridimalliin - harrastus- ja vapaa-ajan tilat pysyvät kiinni

Ko­ro­na­ta­paus­ten kah­den vii­kon il­maan­tu­vuus­lu­ku sa­taa­tu­hat­ta asu­kas­ta koh­den on Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa 110. Vii­mei­sen kah­den vii­kon ai­ka­na Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa on to­det­tu 18 uut­ta tar­tun­taa.

– Tar­tun­ta­mää­rät ja alu­een il­maan­tu­vuus­lu­ku ovat kään­ty­neet hie­noi­seen las­kuun. Vie­lä on kui­ten­kin lii­an ai­kais­ta teh­dä laa­jem­pia joh­to­pää­tök­siä epi­de­mi­an ke­hit­ty­mi­ses­tä. Ra­joi­tus­toi­men­pi­teet näyt­tä­vät te­ho­a­van ja nii­hin si­tou­tu­mi­nen on edel­leen hy­vin tär­ke­ää, to­te­aa so­si­aa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja Sari Ran­ta­nen.

Kaik­kia voi­mas­sa ole­via ra­joi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia on jat­ket­tu alu­eel­li­sen ko­ro­na­ryh­män lin­jaus­ten mu­kai­ses­ti.

Uu­den­kau­pun­gin yh­teis­toi­min­ta-alu­een ter­vey­den­huol­to on pys­ty­nyt edel­leen vas­taa­maan mel­ko hy­vin ko­ro­nan ai­heut­ta­miin haas­tei­siin. Jäl­ji­tys­työ vie sil­ti edel­leen pal­jon voi­ma­va­ro­ja. Uu­den­kau­pun­gin oma ko­ro­na­ryh­mä seu­raa ti­lan­net­ta vii­koit­tain.

U-so­ten alu­eel­la ylä­kou­luis­sa sekä Uu­den­kau­pun­gin lu­ki­os­sa pa­la­taan lä­hi­o­pe­tuk­seen 12.4. hyb­ri­di­mal­lia nou­dat­ta­en. Hyb­ri­di­mal­lil­la tar­koi­te­taan sitä, et­tä op­pi­laat vuo­rot­te­le­vat etä- ja lä­hi­o­pe­tuk­ses­sa. Näin kou­lu­ti­loi­hin saa­daan li­sää väl­jyyt­tä ja ope­tus pys­ty­tään jär­jes­tä­mään ter­veys­tur­val­li­ses­ti.

Jul­ki­set va­paa-ajan ja har­ras­tus­toi­min­nan ti­lat py­sy­vät koko U-so­ten alu­eel­la sul­jet­tui­na 30.4. saak­ka. Näi­tä ti­lo­ja ovat muun mu­as­sa si­sä­lii­kun­ta­sa­lit, kun­to­sa­lit, ui­ma­hal­li, jää­hal­li ja mu­seo sekä nuo­ri­so­ti­lat. Kir­jas­tot ovat avoin­na ra­joi­te­tus­ti.

Myös yli 12-vuo­ti­ai­den har­ras­tus­toi­min­ta lii­kun­ta­ti­lois­sa py­syy tau­ol­la 30.4. saak­ka. Al­le 12-vuo­ti­ai­den har­ras­tus­toi­min­ta lii­kun­ta­ti­lois­sa voi jat­kua, kun­han toi­min­nas­sa nou­da­te­taan THL:n tur­val­li­sen har­ras­ta­mi­sen kri­tee­re­jä.

Uu­den­kau­pun­gin ja yh­teis­toi­min­ta-alu­een kun­tien ter­veys­lau­ta­kun­ta päät­ti ra­joi­tus­ten jat­ka­mi­ses­ta ko­kouk­ses­saan 7.4. Alu­een epi­de­mi­a­ti­lan­ne ei vie­lä mah­dol­lis­ta ra­joi­tus­ten pur­ka­mis­ta.

U-so­ten alu­eel­la ro­ko­tus­vuo­ros­sa ovat täl­lä het­kel­lä 70-vuo­ti­aat. Ro­ko­tu­sa­jan voi­vat va­ra­ta vuon­na 1951 tai sitä en­nen syn­ty­neet ja sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­vat omais­hoi­ta­jat.

Ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jat en­si vii­kol­le 15 avau­tu­vat va­rat­ta­vik­si tä­nään per­jan­tai­na 9.4. klo 12. Osa ajois­ta on va­rat­ta­vis­sa säh­köi­ses­sä ajan­va­raus­pal­ve­lus­sa ja osa ja­e­taan ro­ko­tus­pu­he­li­meen soit­ta­vil­le.

Ku­lu­van vii­kon lop­puun men­nes­sä yh­teis­toi­min­ta-alu­eel­la on an­net­tu noin 4600 ro­ko­tet­ta.