JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
8.6.2023 11.19

Tyksin päivystys toimii kesän supistettuna

Tyks Akuu­tin pal­ve­lua on jou­dut­tu su­pis­ta­maan ke­sä­kau­dek­si hen­ki­lö­kun­ta­pu­lan ta­kia. Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lue muis­tut­taa, et­tä päi­vys­tyk­seen men­nään vain päi­vys­ty­sa­si­ois­sa, ku­ten esi­mer­kik­si rin­ta­ki­pu, hen­ge­nah­dis­tus, run­sas ve­ren­vuo­to, mur­tu­ma tai voi­ma­kas pään­sär­ky, jo­hon sär­ky­lää­ke ei au­ta.

Tyks Akuu­tin päi­vys­tyk­sen pal­ve­lut toi­mi­vat ke­sän ai­ka­na su­pis­te­tul­la pal­ve­lu­tar­jon­nal­la ja Akuu­tis­sa ar­vi­oi­daan jo­kai­sen po­ti­laan hoi­don tar­ve nou­dat­ta­en so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön oh­jeis­tus­ta sekä val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus­ta kii­reel­li­sen hoi­don pe­rus­teis­ta.

– Kai­kis­sa kii­reet­tö­mis­sä ti­lan­teis­sa po­ti­lai­den tu­lee ha­keu­tua en­si­si­jai­ses­ti omal­le ter­vey­sa­se­mal­le. Esi­mer­kik­si sai­raus­lo­ma­to­dis­tuk­sen tar­ve tai re­sep­tin uu­sin­ta ei ole riit­tä­vä pe­rus­te ha­keu­tua päi­vys­tyk­sen vas­taa­no­tol­le, Tyks Akuu­tin joh­ta­ja Sir­pa Ran­ta­nen.

Lie­vä­oi­rei­nen fluns­sa, van­hat vam­mat, vä­sy­nei­syys tai pi­dem­pään jat­ku­neet oi­reet tai ki­vut ei­vät yleen­sä vaa­di päi­vys­tys­hoi­toa.

Kai­kil­le Tyks Akuut­tiin saa­pu­vil­le po­ti­lail­le teh­dään hoi­don tar­peen ar­vio ja po­ti­las oh­ja­taan tar­vit­ta­es­sa asi­an­mu­kai­seen hoi­to­paik­kaan. Myös pe­rus­ter­vey­den­huol­los­ta tai yk­si­tyi­sel­tä lää­kä­ri­a­se­mal­ta teh­ty oh­jaus päi­vys­tyk­seen tai siel­tä saa­tu lä­he­te ar­vi­oi­daan ai­na ta­paus­koh­tai­ses­ti.

Asi­ak­kai­den pi­tää ai­na ol­la yh­tey­des­sä päi­vys­tyk­sen neu­von­ta­pu­he­li­meen 02 313 8800 tai val­ta­kun­nal­li­seen päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon 116117 en­nen päi­vys­tyk­seen läh­töä.

Oma­o­los­ta löy­tyy oi­re­ar­vi­oi­ta, joi­den avul­la voi saa­da ko­ti­hoi­to-oh­jeet tai oh­jauk­sen oi­ke­aan hoi­to­paik­kaan. Hen­keä uh­kaa­vis­sa ti­lan­teis­sa ja vä­lit­tö­mäs­sä avun­tar­pees­sa pi­tää ai­na soit­taa en­si­si­jai­ses­ti hä­tä­nu­me­roon 112.