JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
17.11.2020 10.15

Tuloveron vaikuttavuus vaihtelee suuresti kunnissa

Tei­ja Uit­to

Vaik­ka kun­ta A:n ja kun­ta B:n tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti on sama, toi­nen kun­ta saa muh­ke­am­man sii­vun tu­lo­ve­roi­na. Ve­ro­ker­ty­mään ei vai­ku­ta ai­no­as­taan kun­nan asu­kas­lu­ku, vaan myös se, min­kä­lais­ta vä­keä kun­nas­sa asuu. Suu­ri­tu­loi­set vau­ras­tut­ta­vat kun­taa, mut­ta myös ve­ro­tuk­ses­sa teh­tä­vät vä­hen­nyk­set vai­kut­ta­vat ve­ron vai­kut­ta­vuu­teen.

Kun­nan tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti ei vas­taa to­del­lis­ta ve­ro­as­tet­ta kun­nis­sa. Kun­nal­lis­ve­ro­tuk­ses­sa teh­dään vä­hen­nyk­siä en­sin ve­ro­na­lai­sis­ta an­si­o­tu­lois­ta ja sen jäl­keen ve­ros­ta. Näin saa­daan mak­suun­pan­ta­van kun­nal­lis­ve­ron mää­rä.

Vä­hen­nyk­set pai­not­tu­vat alem­mil­le tu­lo­ta­soil­le.

Va­kan alu­eel­la efek­tii­vi­nen eli vai­kut­ta­va ve­ro­as­te vaih­te­lee. Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa ja Tai­vas­sa­los­sa on ol­lut tänä vuon­na sama tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti, 20,75. Uu­den­kau­pun­gin efek­tii­vi­nen kun­nal­lis­ve­ro­as­te on 14,63, mut­ta Tai­vas­sa­los­sa vii­me vuo­si­na kes­ki­mää­rin vain 13,62.

Tai­vas­sa­lon kun­nan­joh­ta­ja Vesa Ran­ta­la ar­vi­oi, et­tä en­si vuon­na efek­tii­vi­nen ve­ro­as­te las­kee vie­lä täs­tä hie­man, sil­lä kun­ta on las­ke­mas­sa tu­lo­ve­rop­ro­sen­tin 20,50:een.

Uu­den­kau­pun­gin ta­lous­joh­ta­ja An­ne Ta­ka­la en­na­koi, et­tä myös Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa kun­nal­lis­ve­ro­as­te las­kee en­si vuon­na hie­man, 14,58 pro­sent­tiin.

Kus­ta­vin kun­nan­joh­ta­ja Vei­jo Ka­ta­ra ko­ros­taa, et­tä mitä pie­nem­pi tu­lo­ve­rop­ro­sen­tin ja efek­tii­vi­sen ve­ro­as­teen ero on, sitä pa­rem­pi ti­lan­ne on kun­nan kan­nal­ta:

– Meil­lä on ol­lut tänä vuon­na tuo ero 5,87 ja sa­maa luok­kaa se on myös en­si vuon­na. Ero on ka­ven­tu­nut vuo­des­ta 2017, jol­loin se oli 6,30. Tu­lo­ta­son voi­daan siis to­de­ta kun­nas­sa kas­va­neen.

Kus­ta­vin kun­nan tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti tänä ja en­si vuon­na on 18,25.Efek­tii­vi­nen ve­ro­as­te on tänä vuon­na 12,38 pro­sent­tia ja Ka­ta­ra ar­vi­oi sen en­si vuon­na pie­ne­ne­vän hie­man.

Veh­maal­la tämä rai­lo on suu­ri. Kun Veh­maan tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti on ol­lut vii­me vuo­det 22,25, efek­tii­vi­nen ve­ro­as­te on vaih­del­lut vuo­des­ta 2014 tä­hän vuo­teen 14,32 pro­sen­tis­ta 14,26:een.

Veh­maan efek­tii­vi­nen ve­ro­as­te on kui­ten­kin Suo­men kes­ki­ta­soa, sil­lä kun­tien kun­nal­lis­ve­ro­as­teen kes­ki­ar­vo on 14,43 pro­sent­tia.

Kes­ki­ar­vo­luo­kas­sa ovat myös My­nä­mä­ki ja Naan­ta­li. My­nä­mä­en tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti on ol­lut tänä vuon­na 21,25 ja efek­tii­vi­nen ve­ro­as­te 14,37. Kun­nan­joh­ta­ja Sei­ja Ös­ter­berg ar­vi­oi, et­tä en­si vuon­na sa­mal­la tu­lo­ve­rop­ro­sen­til­la efek­tii­vi­nen ve­ro­as­te pu­to­aa 14,28 pro­sent­tiin.

Naan­ta­lis­sa tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti on ol­lut vuo­des­ta 2017 läh­tien 19,0 pro­sent­tia. Efek­tii­vi­nen ve­ro­as­te on ta­lous­joh­ta­ja Heli Läh­teen­mä­en mu­kaan py­sy­nyt 14,35 pro­sen­tin mo­lem­min puo­lin riip­pu­en vä­hen­ny­sas­teen muu­tok­sis­ta.

– En­si vuon­na vä­hen­ny­sas­te jäl­leen nou­see, jo­ten efek­tii­vi­sen ve­ro­as­teen en­nus­te­taan ole­van vaih­te­lu­vä­lin ala­ra­jal­la, 14,33 pro­sent­tia.

Nou­si­ais­ten kun­nan­joh­ta­ja Tee­mu Hei­no­nen ker­too, et­tä Nou­si­ai­sis­sa efek­tii­vi­nen ve­ro­as­te on en­si vuon­na noin 14,90, el­lei tu­lo­ve­rop­ro­sent­tia ko­ro­te­ta..

– Efek­tii­vi­nen ve­ro­as­te on las­ke­nut sel­väs­ti ver­rat­tu­na vuo­teen 2015, jol­loin se oli 15,33 pro­sent­tia. Alim­mil­laan se on ol­lut vuon­na 2017, jol­loin vas­taa­va luku oli 14,60 pro­sent­tia.

Mas­kun kun­nan­joh­ta­ja Ar­to Oi­ka­ri­nen ar­vi­oi, et­tei kun­nan efek­tii­vi­nen ve­ro­as­te muu­tu en­si vuon­na, vaan on edel­leen 15,2 pro­sent­tia.

– Efek­tii­vi­nen ve­ro­as­te Mas­kus­sa on ol­lut usei­ta vuo­sia 15,2:n ja 15,3:n pro­sen­tin ta­sol­la.