JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
19.9.2023 14.39

THL: iäkkäiden ja riskiryhmien korona- ja influ­ens­sa­ro­ko­tukset samaan aikaan

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) iäk­käil­le ja tie­tyil­le ris­ki­ryh­mil­le suo­sit­te­le­mat ko­ro­na­ro­kot­teen syys­tal­ven te­hos­te­an­nok­set an­ne­taan uu­del­la va­ri­ant­ti­ro­kot­teel­la.

THL suo­sit­te­lee, et­tä syys­tal­ven te­hos­te­ro­kot­teet an­ne­taan pää­a­si­as­sa sa­maan ai­kaan kuin inf­lu­ens­sa­ro­kot­teet. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet voi­vat oman har­kin­tan­sa mu­kaan ai­kais­taa kaik­kein hau­raim­pien ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ro­ko­tuk­sia.

XBB.1.5-ro­kot­tei­ta toi­mi­te­taan jo hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet vas­taa­vat ro­ko­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä ja ker­to­vat, mis­tä ja mil­loin ro­kot­teen voi saa­da. Tois­tai­sek­si Suo­mel­la ei ole suun­ni­tel­mia käyt­tää va­ras­tos­sa ole­via BA.4/5-ko­ro­na­ro­kot­tei­ta syys­tal­ven te­hos­te­an­nok­si­na.

Muu­ta­mis­sa Eu­roo­pan mais­sa on jo pää­tet­ty tai har­ki­taan ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ai­kais­ta­mis­ta suu­rim­mas­sa va­ka­van tau­din ris­kis­sä ole­vil­le jo en­nen inf­lu­ens­sa-ro­ko­tuk­sia.

– Ko­ro­na­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä Suo­mes­sa rau­hal­li­nen. Ter­veys­vi­ra­no­mais­ten on kui­ten­kin hyvä va­rau­tua sii­hen, et­tä Suo­mes­sa­kin kor­ke­an ikän­sä tai pe­rus­sai­rau­ten­sa vuok­si kaik­kein hau­raim­pien ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien te­hos­te­ro­ko­tuk­sia voi­daan ryh­tyä ai­kais­ta­maan. Tämä tar­koit­taa esi­mer­kik­si ikään­ty­nei­den pit­kä­ai­kais­hoi­to­lai­tok­sis­sa asu­via ja voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sia, ker­too THL:n yli­lää­kä­ri Han­na No­hy­nek.

Kor­kea ikä on mer­kit­tä­vin va­ka­van ko­ro­na­vi­rus­tau­din ris­ki­te­ki­jä. Yli 80-vuo­ti­ail­la on suu­rem­pi ris­ki sai­ras­tua va­ka­vaan ko­ro­na­tau­tiin kuin 65 vuot­ta täyt­tä­neil­lä, joil­le te­hos­te­an­nos­ta myös suo­si­tel­laan.

En­sim­mäi­nen XBB.1.5-va­ri­ant­ti­rää­tä­löi­ty ro­ko­te sai myyn­ti­lu­van syys­kuun alus­sa. Voi­mas­sa ole­van yh­teis­han­kin­ta­so­pi­muk­sen mu­kaan sitä tu­lee Suo­meen syys­kuus­sa hie­man yli mil­joo­na an­nos­ta. Tark­kaan an­nos­mää­rään vai­kut­taa, kuin­ka hy­vin kuu­den an­nok­sen pul­lois­ta saa­daan hyö­dyn­net­tyä yli­mää­räi­siä an­nok­sia.

Laa­jaan koko vä­es­tön ro­kot­ta­mi­seen ei ole THL:n mu­kaan lää­ke­tie­teel­lis­tä pe­rus­tet­ta. Al­le 65-vuo­ti­ail­la, joil­la ei ole va­ka­val­le ko­ro­na­tau­dil­le al­tis­ta­via sai­rauk­sia, ai­em­min suo­si­tel­lut kol­me ro­ko­te­an­nos­ta sai­ras­te­tut ko­ro­na­tau­dit mu­kaan lu­kien an­ta­vat yhä hy­vän suo­jan va­ka­vaa ko­ro­na­tau­tia vas­taan.

THL seu­raa ro­ko­tus­ten suo­ja­te­hoa ja tur­val­li­suut­ta, sai­raa­la­hoi­don il­maan­tu­vuut­ta ja ker­ty­nyt­tä tut­ki­mus­tie­toa. THL muut­taa ro­ko­tus­suo­si­tuk­sia tar­vit­ta­es­sa lää­ke­tie­teel­li­sin pe­rus­tein.