JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Taivassalo
3.3.2021 11.40

Taivassalo teki taas ylijäämää

Vesa Pent­ti­lä

Tai­vas­sa­lon kun­ta teki jo 12. ker­ran pe­räk­käin yli­jää­mäi­sen tu­lok­sen. Vii­me vuon­na ti­li­kau­den yli­jää­mää ker­tyi en­nä­tyk­sel­li­ses­ti run­saat kak­si mil­joo­naa eu­roa, vaik­ka ta­lou­sar­vio en­na­koi lie­väs­ti ali­jää­mäis­tä vuot­ta. Ku­mu­la­tii­vis­ta yli­jää­mää kun­nan ta­lou­des­sa on nyt 7,8 mil­joo­naa eu­roa.

Tu­los on kun­nan­joh­ta­ja Vesa Ran­ta­lan mu­kaan mo­nen te­ki­jän sum­ma.

– Ve­ro­tu­lo­ja ker­tyi ar­vi­oi­tua enem­män ja myös val­ti­o­no­suu­det kas­voi­vat mer­kit­tä­väs­ti, osin ko­ro­na­pan­de­mi­aan liit­ty­vän ko­ro­tuk­sen vuok­si. Toi­min­ta­tuot­to­ja tuli edel­lis­vuot­ta enem­män ja toi­min­ta­ku­lut las­ki­vat eri­tyi­ses­ti ter­vey­den­huol­lon pa­lau­tus­ten an­si­os­ta. Li­säk­si kun­nan hen­ki­lös­tö­ku­lut alit­tui­vat ta­lou­sar­vi­oon ver­rat­tu­na, Ran­ta­la sa­noo.

Vii­me vuo­den mer­kit­tä­vim­mät val­mis­tu­neet in­ves­toin­nit oli­vat Toi­von puis­to -ul­ko­lii­kun­ta­puis­ton ja oma­toi­mi­kir­jas­ton val­mis­tu­mi­nen. Kir­jas­to on val­mis otet­ta­vak­si käyt­töön heti ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tut­tua.

Tai­vas­sa­lon asu­kas­lu­ku kas­voi 22 hen­gel­lä vuo­den 2020 ai­ka­na ja nou­si 1652 asuk­kaa­seen. Va­paa-ajan asun­to­jen kaup­pa kun­nan alu­eel­la kävi vilk­kaa­na koko vuo­den ajan.

– Kun­nan vah­va ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne mah­dol­lis­ti alen­nuk­sen kun­nan ve­rop­ro­sent­tiin, ai­no­a­na kun­ta­na Var­si­nais-Suo­mes­sa, Ran­ta­la muis­tut­taa.

Tai­vas­sa­lon ve­rop­ro­sent­ti on 0,25 pro­sent­tiyk­si­kön alen­nuk­sen jäl­keen 20,50.

Al­ku­vuon­na 2021 Tai­vas­sa­lon asu­kas­lu­vun ke­hi­tys on jat­ku­nut po­si­tii­vi­se­na. Tam­mi-hel­mi­kuus­sa asu­kas­lu­ku kas­voi 12 hen­gel­lä. Ve­ro­tu­lo­ja ja val­ti­o­no­suuk­sia on kir­jat­tu vii­me vuot­ta enem­män.