JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
27.9.2023 15.13

Susikul­je­tukset jatkuvat Mynämäessä

Sari Hon­ka­sa­lo

My­nä­mä­es­sä myön­ne­tään ku­lu­va­na lu­ku­vuon­na kou­lu­lai­sil­le pe­to­vaa­ran vuok­si kou­lu­kul­je­tuk­sia tai saat­to­a­vus­tus­ta 23.10.–28.3. vä­li­sel­le ajal­le. Kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti asi­as­ta syys­kuun ko­kouk­ses­saan.

Kri­tee­rit myön­tä­mi­sel­le ovat sa­man­lai­set kuin ai­em­min. Kul­je­tus voi­daan myön­tää sel­ke­än ja to­den­ne­tun pe­to­ha­vain­non ja py­sy­vän pe­to­vaa­ran pe­rus­teel­la. Kul­je­tus­ta ei myön­ne­tä va­lais­tuil­le tie­o­suuk­sil­le.

Huol­ta­jien on anot­ta­va kul­je­tus­ta pe­rus­te­lui­neen kun­nan ko­ti­si­vul­ta löy­ty­väl­lä lo­mak­keel­la. Ano­muk­ses­sa on sel­vi­tet­tä­vä to­den­ne­tut pe­to­ha­vain­not.

Pää­tök­sen mak­sut­to­mas­ta kul­je­tuk­ses­ta tai saat­to­a­vus­tuk­ses­ta te­kee kas­va­tus- ja si­vis­tys­joh­ta­ja.

Lau­ta­kun­nan pää­tök­sen­te­on poh­ja­na on käy­tet­ty My­nä­mä­en alu­een riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen suur­pe­to­lau­sun­toa. Sen mu­kaan su­sien mää­rä on ku­lu­van kau­den ha­vain­to­jen pe­rus­teel­la hie­man li­sään­ty­nyt ver­rat­tu­na vuo­siin 2021–22.

Lau­mo­jen re­vii­rit ovat py­sy­neet lä­hes en­nal­laan ja eläin­ten käyt­tä­mät alu­eet sekä liik­ku­mis­rei­tit kat­ta­vat koko riis­tain­hoi­to­yh­dis­tyk­sen alu­een. Tar­kis­te­tut ja var­mis­te­tut ha­vain­not pai­not­tu­vat lu­ku­mää­räi­ses­ti kun­nan poh­jois- ja itä­o­sil­le.

Lau­ta­kun­ta kes­kus­te­li sa­mas­sa ko­kouk­ses­sa muis­sa asi­ois­sa Kar­ja­lan­tien vaa­ral­li­suu­des­ta. Lau­ta­kun­ta to­te­si, et­tä huol­ta­jat voi­vat tar­vit­ta­es­sa sel­vit­tää tien vaa­ral­li­suu­den vi­ra­no­mai­sil­ta ja sen jäl­keen anoa kul­je­tu­soi­keut­ta lap­sil­leen.