JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
17.4.2024 11.29

Sote-palveluverkko tulee suunnitella asiakas­läh­töi­sesti – Mynämäki korostaa lausunnossaan myös väestön iäkkyyden huomioimista

Sari Hon­ka­sa­lo

My­nä­mä­ki ei pidä hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­sar­vi­o­ta re­le­vant­ti­na pe­rus­tee­na Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lu­verk­ko­suun­nit­te­lul­le. Sen si­jaan pe­rus­ta­na tu­lee ol­la läh­tö­koh­tai­ses­ti asi­ak­kaan ja pal­ve­lu­tar­peen, ja vä­es­tön iäk­kyys tu­li­si huo­mi­oi­da pai­no­te­tus­ti.

Näin to­te­si My­nä­mä­en kun­ta Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le an­ta­mas­saan lau­sun­nos­sa. Kun­nan­hal­li­tus vas­ta­si Var­han lau­sun­to­pyyn­töön maa­nan­tain ko­kouk­ses­saan.

Var­ha pyy­si alu­een­sa kun­nil­ta lau­sun­to­ja pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­ta ra­ja­ten pyyn­nön ai­no­as­taan so­te­kes­kus­pal­ve­lu­jen ko­ko­nai­suu­teen.

Var­ha ky­syi kun­nil­ta muun mu­as­sa sitä, mitä po­si­tii­vi­sia tai ne­ga­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia ne nä­ke­vät kun­ta­ra­jat ylit­tä­väs­tä pal­ve­lu­verk­ko­suun­nit­te­lus­ta.

My­nä­mä­ki nä­kee po­si­tii­vi­se­na sen, et­tä pal­ve­lu­verk­ko muo­dos­tuu or­ga­ni­saa­ti­o­ta­sol­ta tar­kas­tel­tu­na mah­dol­li­sim­man tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sek­si. Ne­ga­tii­vi­se­na kun­ta­ra­jat ylit­tä­väs­sä suun­nit­te­lus­sa taas näh­dään se, et­tä ih­mis­ten luon­tai­set asi­oin­ti­suun­nat ja ar­jen liik­ku­mi­nen nou­dat­te­le­vat ai­na­kin pai­koin kun­ta­ra­jo­ja.

My­nä­mä­en osal­ta pal­ve­lu­jen saa­vu­tet­ta­vuus on pal­ve­lu­verk­ko­luon­nok­sen pe­rus­teel­la riit­tä­vä, sil­lä luon­nok­sen mu­kaan My­nä­mä­es­sä säi­lyy sote-ase­ma. Kun­ta myös pai­not­taa lau­sun­nos­saan, et­tä on tär­ke­ää, et­tä uu­si, toi­mi­va ja kom­pak­ti so­si­aa­li- ja ter­veys­kes­kus py­syy jat­kos­sa­kin käy­tös­sä.

Ylei­ses­ti ot­ta­en My­nä­mä­ki ar­vi­oi pal­ve­lu­ver­kon kar­si­mi­sen saat­ta­van hei­ken­tää pe­rus­ter­vey­den­huol­toon ha­keu­tu­mis­ta ja ai­heut­ta­van pai­net­ta eri­kois­sai­raan­hoi­toon. Kun­ta huo­maut­taa, et­tä tämä poik­ke­aa uu­dis­tuk­sen pää­ta­voit­tees­ta.

Ne­ga­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia hil­lit­se­vi­nä kei­noi­na kun­ta tun­nis­taa liik­ku­vat ja di­gi­taa­li­set pal­ve­lut sekä pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­nen tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti, esi­merk­ki­nä las­ten ham­mas­tar­kas­tus­ten to­teut­ta­mi­nen kou­luil­la. Kei­no­na voi­si­vat ol­la myös hy­vin­voin­ti­a­lu­een kus­tan­ta­mat kul­je­tus­pal­ve­lut.

My­nä­mä­ki toi­voo Var­hal­ta tii­vis­tä vuo­ro­pu­he­lua kun­tien kans­sa, kun pal­ve­lu­verk­ko­suun­nit­te­lu ete­nee.

– Kun­tien kan­nal­ta on myös olen­nais­ta, et­tä pal­ve­lu­verk­ko voi­tai­siin hah­mot­taa ko­ko­nai­suu­te­na, to­te­aa My­nä­mä­en kun­ta lau­sun­nos­saan.

Näköislehdet

Kysely