JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
3.3.2021 17.03

Sairaan­hoi­to­piiri ehdottaa heti tiukempia rajoituksia

Ei­len tiis­tai­na 2.3. il­moi­tet­tiin 112 uut­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta­ta­paus­ta. Ky­sees­sä on uu­si päi­vä­koh­tai­nen en­nä­tys. Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on to­det­tu 3.3. men­nes­sä noin 5753 ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta.

Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­ri on an­ta­nut lau­sun­non Lou­nais-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­tol­le tar­tun­ta­tau­ti­lain py­kä­län 58 g käyt­töö­no­tos­ta niin, et­tä ti­lo­ja sul­jet­tai­siin asi­ak­kail­ta ja osal­lis­tu­jil­ta vä­li­ai­kai­ses­ti mah­dol­li­sim­man pian.

Sai­raan­hoi­to­pii­rin lau­sun­non mu­kaan epi­de­mi­o­lo­gi­nen ti­lan­ne on sel­lai­nen, et­tä ti­lo­jen sul­ke­mi­sen mah­dol­lis­ta­va py­kä­lä otet­tai­siin käyt­töön koko maa­kun­nan alu­eel­la.

Il­maan­tu­vuus­lu­ku, joka ker­too ko­ro­na­tar­tun­to­jen lu­ku­mää­rän suh­tees­sa 100 000 asuk­kaa­seen vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den ai­ka­na, on Var­si­nais-Suo­mes­sa nous­sut 163:een (1.3.). Il­maan­tu­vuus nou­see no­pe­as­ti: viik­ko sit­ten lu­ke­ma oli 130.

– Nyt on to­del­la tär­ke­ä­tä, et­tä ih­mi­set ot­ta­vat tä­män ti­lan­teen va­ka­vas­ti, te­ke­vät etä­työ­tä jos vaan on mah­dol­lis­ta, pe­se­vät kä­ten­sä ja käyt­tä­vät mas­kia. So­si­aa­li­set kon­tak­tit on vä­hen­net­tä­vä mi­ni­miin, sa­noo sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­y­li­lää­kä­ri Mik­ko Pie­ti­lä.

Vii­kon 8 ai­ka­na, eli 22.–28.2. il­moi­te­tuis­ta ta­pauk­sis­ta tar­tun­nan läh­de on täl­lä het­kel­lä tie­dos­sa 67 pro­sent­tia ta­pauk­sis­ta.

Kes­ki­viik­ko­na aa­mul­la sai­raa­la­hoi­dos­sa Tyk­sis­sä on kah­dek­san po­ti­las­ta. Vii­mei­sin sai­raa­la­hoi­to­jak­so on al­ka­nut 3.3.

Epi­de­mi­an ai­ka­na Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rin sai­raa­lois­sa on tois­tai­sek­si hoi­det­tu 196 ko­ro­na­vi­rus­po­ti­las­ta si­säl­tä­en nyt me­neil­lään ole­vat hoi­to­jak­sot.

Fak­ta

Hel­mi­kuun kir­jat­tu­ja tar­tun­ta­mää­riä eri läh­teis­tä:

Sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­vat, 327 tar­tun­taa

Työ­pai­koil­la (muu kuin sote), 245 tar­tun­taa

Muu lä­hi­pii­ri, 143 tar­tun­taa

Ul­ko­maan mat­kat, 62 tar­tun­taa

Kou­lut ja op­pi­lai­tok­set, 12 tar­tun­taa

Po­ti­laa­na tai asi­ak­kaa­na, sote-lai­tos, 4 tar­tun­taa